Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Mokestinių nuostolių perkėlimas


Mokestinių nuostolių perkėlimas, kai pelnas susidarė dėl neleidžiamų atskaitymų

2024-05-08

Nėra svarbu, dėl kokių priežasčių PLN204 deklaracijoje buvo apskaičiuotas apmokestinamasis veiklos pelnas. Jis gali būti mažinamas veiklos mokestiniais nuostoliais. PMĮ yra nustatyti mokestinių...

LEZ įmonės mokestinių nuostolių perdavimas

2024-05-03

Kai LEZ įmonė nemoka pelno mokesčio, nes vykdo PMĮ 58 str. 16 dalies reikalavimus, ji negali perduoti savo mokestinių nuostolių kitai įmonių grupės įmonei, kuri moka pelno mokestį.

Mokestinių nuostolių perkėlimas, kai įmonė ilgą laiką nevykdė veiklos

2024-04-26

Mokestiniai nuostoliai – tai iš esmės praėjusių metų leidžiami atskaitymai. Todėl pirmiausia reikia nustatyti, ar tai buvo leidžiami atskaitymai ir su kokia veikla (ar kokios veiklos paruošimu...

Mokestinių nuostolių perdavimas tarp įmonių grupės įmonių

2024-04-17

VMI pakeitė komentarą dėl nuostolių perdavimo, kai jame dalyvauja neseniai įsigyta įmonė. Nėra reikalaujama, kad patronuojančioji įmonė ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų valdytų ne mažiau...

Nurašys dėl bankroto likviduojamos patronuojamosios (dukterinės) įmonės akcijas

2024-03-27

Apskaitoje dėl bankroto likviduojamos patronuojamosios (dukterinės) įmonės akcijos nuvertinamos pripažįstant nuostolius, kurie tuo metu nėra leidžiami atskaitymai. Vėliau, kai patronuojamoji įmonė...

5 proc. PM tarifas ir mokestinio nuostolio perkėlimas, kai FA valdo tris įmones

2024-01-03

Kadangi vienas ir tas pats asmuo valdo daugiau kaip 50 proc. visų trijų įmonių akcijų, visų trijų įmonių pajamos ir vidutinis darbuotojų skaičius turėtų būti skaičiuojami bendrai. Jeigu...

Pereinamojo laikotarpio mokestinių nuostolių perdavimas

2023-12-04

VMI papildė PMĮ 56 str. 1 dalies komentarą ir leido perduoti kitai įmonių grupės įmonei pereinamojo laikotarpio, kuris susidaro pakeitus mokestinį laikotarpį, mokestinius nuostolius kitai įmonių...

Reorganizuojama patronuojamoji įmonė turi sukauptą mokestinį nuostolį

2023-11-30

Prijungiama įmonė pirmiausia pati perkelia savo mokestinius nuostolius, o iki reorganizavimo nepanaudotą dalį perduoda veiklą perimančiai patronuojančiajai įmonei. Jeigu patronuojančioji įmonė...

Perduos patronuojančiajai įmonei mokestinius nuostolius ir IP išlaidas

2023-11-24

Tik ta įmonė, kuri vykdo IP, gali susimažinti apmokestinamąjį pelną investicinio projekto išlaidomis. Įmonė negalės didinti savo mokestinio nuostolio investicinio projekto lengvata ir vėliau...

Įsigis kitos įmonės akcijas ir perims jos mokestinius nuostolius

2023-10-16

Patronuojančiajai įmonei įsigijus įmonę B 2023 metais, sąlygos, leidžiančios perimti patronuojamosios įmonės mokestinius nuostolius, atsiras tik 2025 metais. Vadinasi, įmonė B galės perduoti...

„Koreguotų“ mokestinių nuostolių dalybos

2023-04-26

PMĮ leidžia grupės įmonėms konsoliduoti apmokestinamąjį rezultatą – pasidalinti mokestiniais nuostoliais. O kaip vertinama situacija, kai tam tikri leidžiami atskaitymai papuola į „pilkąją“...

Pelno mokestį mažins kino gamybai skiriamomis lėšomis ir perimtais mokestiniais nuostoliais

2023-03-29

Jeigu atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įmonei lieka apmokestinamojo pelno, abi PM lengvatos gali būti taikomos. Tačiau pirmiausia turėtų...

Reorganizuojamos įmonės pagrindu sukurtų įmonių mokestiniai nuostoliai

2023-02-28

Kai reorganizuojamos įmonės pagrindu įsteigiamos dvi ar daugiau įmonių, kurioms tam tikromis dalimis pereina reorganizuotos įmonės teisės ir pareigos, laikoma, kad yra įsteigiamos (įregistruojamos)...

Susimažins pelną nuosavais ir iš grupės įmonių perimtais mokestiniais nuostoliais

2023-02-27

Kai įmonė turi sukauptų ir nepanaudotų tos pačios veiklos mokestinių nuostolių ir ketina perimti kitų grupės įmonių mokestinius nuostolius, pirmiausia turėtų būti perkeliami įmonės sukaupti...

2022 metais grupės įmonei perduos 2020 metų mokestinį nuostolį

2022-12-27

Jeigu perleidžiant grupės įmonei mokestinį nuostolį nėra imamas atlygis, įrašai apskaitoje nedaromi, nebent mažinamas atidėtojo pelno mokesčio turtas. PM apskaičiavimo tikslais, 2022 m. perduodant...

Pandemijos metu laiku mokesčių nesumokėjusi įmonė perdavė mokestinius nuostolius

2022-07-20

Jeigu mokestinį nuostolį perduodanti įmonė pandemijos metu pasinaudojo Vyriausybės suteikta lengvata ir nesudariusi mokestinės paskolos sutarties sumokėjo mokesčius vėliau (įmonė turėjo teisę...

Perims patronuojamosios įmonės mokestinius nuostolius, susidariusius prieš dvejus metus

2022-06-22

Jeigu nuostolius perduodanti ir perimanti įmonės atitinka PMĮ 56-1 straipsnyje nustatytas sąlygas – patronuojančioji įmonė valdo ne mažiau nei 2/3 patronuojamosios įmonės akcijų ir abi įmonės...

Nuostolingai pardavė akcijas

2022-06-02

Nuostoliai, patirti dėl akcijų, kurios neatitinka PMĮ 12 str. 15 punkte nustatytų reikalavimų, gali būti atskaitomi ir perkeliami, tačiau mažinti gali tik pajamas, gautas iš vertybinių popierių...

„Užmirštų“ mokestinių nuostolių pripažinimas leidžiamais atskaitymais

2022-05-25

Mokestiniai nuostoliai iš vykdomos ekonominės veiklos leidžiamais atskaitymais gali būti pripažinti kitais mokestiniais laikotarpiais. Palankios PMĮ nuostatos jų perkėlimo jokiais terminais...

Ar privalu pagrįsti atkeliamus mokestinius nuostolius?

2022-05-18

LVAT suformavo precedentą, pagal kurį mokesčio mokėtojui atsikeliant į einamojo laikotarpio PM deklaraciją praėjusių laikotarpių mokestinius nuostolius, kyla pareiga apskaitos dokumentais pagrįsti...

Mokestinių nuostolių perkėlimas prijungus patronuojamąją įmonę

2022-05-13

Kai įmonė vykdo kelias veiklas, yra patogu naudoti skirtingas buhalterines sąskaitas pajamoms ir sąnaudoms iš skirtingų veiklų registruoti. To reikia ne tik mokestiniams nuostoliams apskaičiuoti,...

Mokestinių nuostolių perkėlimo atvejų analizė (II dalis)

2022-04-27

Mokestiniai nuostoliai iš įprastinės veiklos gali būti perkeliami į kitus laikotarpius neribotą laiką. Svarbu, kad ta ekonominė veikla (pagal EVRK) būtų tęsiama toliau. Išimtis,...

Mokestinių nuostolių perkėlimo atvejų analizė (I dalis)

2022-04-20

MN pagal PMĮ struktūrą - viena iš leidžiamų atskaitymų grupių. Ankstesniais laikotarpiais apskaičiuoti mokestiniai nuostoliai mažina ataskaitinio laikotarpio AP. Kaip teisingai pasinaudoti...

Perkėlinės mokestinius nuostolius, kurie neaišku kada susidarė – 2008 ar 2013 metais

2022-04-12

Iš principo įprastinės veiklos mokestinius nuostolius galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, jeigu įmonė tęsia tokią pačią veiklą, dėl kurios tie nuostoliai susidarė. Tačiau kai kyla...

Nori šių metų mokestiniais nuostoliais mažinti praėjusių metų pelną

2022-04-08

Tokios procedūros, kaip apmokestinamojo pelno perkėlimas, Pelno mokesčio įstatymas nenustato. Pagal PMĮ gali būti perkeliami tik ankstesniųjų metų nuostoliai, todėl net ir VšĮ, kuri 2020 metų...

Nori perduoti nuostolius įsigytai įmonių grupės įmonei, kuri grupėje buvo trumpiau nei 2 metus

2022-03-18

Esant įmonių grupėje trumpiau nei 2 metus, mokestinių nuostolių perdavimas ar perėmimas galimas tik vieninteliu atveju – kai nuostolius perduoda ar perima naujai įregistruota įmonė, kuri nuo...

2021 metų pelną mažina nuo 2011 metų sukaupta nuostolių suma

2022-03-04

Įprastinės veiklos mokestinius nuostolius galima perkėlinėti į kitus mokestinius metus neribotą laikotarpį, jeigu įmonė tęsia tokią pačią veiklą. Jeigu nuo 2011 m. nuostoliai yra patirti...

Mokestinių nuostolių padengimas ir perkėlimas

2022-02-15

Apskaitoje nuostoliai padengiami savaime, o pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais juos reikia perkelti. Mažos įmonės gali perkelti visus mokestinius nuostolius, t. y. tiek, kiek šiemet uždirbo pelno....

Nauja įmonė grupėje. Kaip pasidalinti jos mokestiniais nuostoliais?

2021-12-01

PMĮ 56-1 str. reglamentuoja mokestinių nuostolių pasidalinimą tarp grupės įmonių. Tokioms dalyboms įstatyme numatyti papildomi reikalavimai, kai ataskaitiniu laikotarpiu įsteigiama ar įsigijama...

Mokestinio nuostolio atsikėlimas iš likviduojamos užsienio seserinės įmonės

2021-09-23

MOKESTINIO NUOSTOLIO ATSIKĖLIMAS IŠ LIKVIDUOJAMOS UŽSIENIO SESERINĖS ĮMONĖS

GALUTINIO MOKESTINIO NUOSTOLIO PERDAVIMAS (PMĮ 56(1) str.)

LT įmonė kreipėsi į VMI dėl...

LT įmonė atsikėlė praėjusių mokestinių laikotarpių mokestinius nuostolius

2021-09-23

Iš praėjusio mokestinio laikotarpio atkeltas mokestinis nuostolis

VMI: „pagrįskite dokumentais sąnaudų priskyrimą 2005 m. leidžiamiems atskaitymams“ o Patikrinimo...

Pelno mažinimas ankstesniųjų metų nuostoliais ir dividendų mokėjimas

2021-06-28

Jeigu tęsiama ta pati veikla, dėl kurios susidarė mokestiniai nuostoliai, šiais nuostoliais galima mažinti vėliau uždirbtą pelną. Jeigu įmonė pamiršo pasinaudoti mokestiniais nuostoliais, pavyzdžiui,...

Pelną, gautą nurašius paskolą, mažina 2008 m. sukaupta mokestinių nuostolių suma

2021-06-10

Gyventojams atsisakius paskolų įmonės naudai, tokios dovanai gautos piniginės lėšos turėtų būti priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, nuo kurių skaičiuojamas PM. Jeigu 2020 m. tęsiama ta...

VšĮ nuostolių padengimas

2021-06-08

Pelno nesiekianti įstaiga, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, turi teisę leidžiamiems atskaitymams priskirti ankstesniais metais patirtus mokestinius nuostolius, t. y. tokius nuostolius, kurie...

Mažina pelną mokestiniais nuostoliais ir investicijų projekto išlaidomis

2021-06-04

Kai įmonė turi sukaupusi praėjusių laikotarpių įprastinės veiklos mokestinių nuostolių ir patyrusi išlaidų dėl vykdomo IP, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną iš pajamų pirmiausiai atimami...

Mokestinių nuostolių perdavimo dokumentas

2021-05-24

Jokių specialių dokumentų ar reikalavimų mokestinių nuostolių perdavimo dokumentams nustatyta nėra. VMI nurodo, kad tai gali būti sutartis, perdavimo aktas ar bet koks kitas laisvos formos dokumentas....

Kaip ginčytis su VMI nerizikuojant baudomis ir delspinigiais?

2021-05-12

LT įmonė planuoja įgyvendinti didelės vertės sandorį, kurio apmokestinimas nėra aiškiai sureguliuotas mokesčių įstatymuose. Kokius scenarijus turi LT įmonė? Įgyvendinti sandorį...

PLN204 deklaracijos pildymo pakeitimai deklaruojant 2021 metų akcijų perleidimo nuostolius

2021-05-05

Nuo 2021 metų įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo pataisos, pagal kurias akcijų, išlaikytų ilgiau nei dvejus metus (reorganizavimo atveju – trejus metus), perleidimo nuostoliai, kai akcijas pardavęs...

Pelnas iš NT pardavimo ir veiklos mokestiniai nuostoliai

2021-05-04

2020 metais uždirbtą pelną iš nekilnojamojo turto pardavimo galima mažinti ankstesniųjų metų veiklos mokestiniais nuostoliais, jeigu įmonė veiklą, kurią vykdant susidarė mokestiniai nuostoliai,...

MTEP veiklos nuostolio perkėlimas

2021-05-03

Nuostoliais, patirtais dėl turto, sukurto vykdant MTEP veiklą, naudojimo ir perleidimo, galima mažinti tik pajamas, gautas ateinančiais mokestiniais laikotarpiais iš vykdant MTEP veiklą sukurto turto...

Nutrauktos veiklos mokestinių nuostolių perkėlimas

2021-04-29

Nutrauktos veiklos mokestinius nuostolius draudžiama perkėlinėti ir mažinti kitos veiklos apmokestinamąjį pelną. Toks draudimas pradedamas taikyti nuo kitų metų po to, kai įmonės veikla nutraukiama....

PMĮ komentaro pakeitimai dėl mokestinių nuostolių perkėlimo

2021-04-27

PMĮ 30 straipsnio komentaras papildytas dėl nuo 2021-01-01 įsigaliojusio draudimo perkėlinėti ir mažinti apmokestinamąjį pelną nuostoliais dėl vertybinių popierių perleidimo, jeigu įmonė...

Akcininkų sprendimai dėl nuostolių mažinimo

2021-04-08

Akcininkų sprendimų registravimas apskaitoje

Akcininkų sprendimai dėl nuostolių mažinimo
Nuostolių dengimas (mažinimas): 1) pervedimais iš rezervų ir akcijų priedų...

Nuo 2021 m. nustatytas draudimas mažinti pelną nuostoliais iš akcijų perleidimo, kai valdoma daugiau kaip 10 proc. akcijų

2020-12-17

Jeigu įmonė perleidžia akcijas, kurias valdė ilgiau nei dvejus metus, turėjo jų daugiau kaip 10 proc. ir patiria nuostolių, šie nuostoliai nuo 2021-01-01 visais atvejais bus neleidžiami atskaitymai....

Nesumažino visų 2019 metų mokestinių nuostolių

2020-12-08

Jeigu įmonė taiko 5 proc. pelno mokesčio tarifą ir gali mokestiniais nuostoliais sumažinti visą apmokestinamąjį pelną, ji tai ir turėtų padaryti. Dėl nesumažinto praėjusių metų apmokestinamojo...

Ar privalu atkeltą mokestinį nuostolį pagrįsti?

2020-10-05

Kam aktualu? LT įmonėms, kurios praėjusiais mokestiniai laikotarpiais yra deklaravusios mokestinį nuostolį iš įprastinės veiklos ir ketina šį nuostolį atsikelti į einamojo mokestinio laikotarpio...

Akcininko įnašas nuostoliams padengti

2020-07-20

Akcininko įnašas mažina tik apskaitoje užregistruotą nepaskirstytąjį nuostolį. Pajamų neatsiranda, įnašo deklaruoti pelno mokesčio deklaracijoje nereikia.

Apskaitoje registruoja dėl mokestinių nuostolių perkėlimo sumažintą pelno mokestį

2020-07-16

Kai įmonė yra maža ar labai maža ir jai nereikia taikyti 24 VAS „Pelno mokestis“ nuostatų dėl atidėtojo pelno mokesčio, tuomet apskaitoje registruojama tik ta pelno mokesčio suma, kuri apskaičiuojama...

Ar galima mokestinį nuostolį „pataupyti“?

2020-06-22

Kam aktualu? LT įmonėms, kurios praėjusiais mokestiniai laikotarpiais yra deklaravusios mokestinį nuostolį iš įprastinės veiklos ir ketina šį nuostolį atsikelti į einamojo mokestinio laikotarpio...

Pelną, gautą parduodant nukirstą mišką, mažins prekybos ir paslaugų veiklos nuostoliais

2020-05-29

Kai įmonė, vykdanti prekybos prieskoniais ir Intrastato ataskaitų pildymo veiklą, uždirba pajamų iš nukirsto miško pardavimo, laikoma, kad įmonė uždirba pajamų iš vykdomos įprastinės veiklos....

Nuostolinga įmonė 2019 m. pajamų uždirbo tik iš valiutos kurso pokyčio

2020-04-29

Veiklos nevykdanti įmonė negali perkelti nutrauktos veiklos nuostolių ir sumažinti 2019 metų apmokestinamojo pelno.

Teisinių paslaugų įmonė perima patronuojančiosios įmonės mokestinius nuostolius

2020-04-24

Skirtingos įmonių veiklos netrukdo perduoti mokestinius nuostolius. Perimtais veiklos nuostoliais bus mažinamas veiklos pelnas, vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo...

MTEP nuostolių perdavimas tarp įmonių grupės įmonių nuo 2020 m.

2020-01-14

Nuostoliai iš MTEP sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo, apskaičiuoti pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę, perduoti kitai įmonių grupės įmonei pagal PMĮ 56-1 straipsnio...

Nuolatinių buveinių nuostolių perkėlimas

2020-01-02

Nuo 2020-01-01 LT įmonės užsienio nuolatinių buveinių mokestinius nuostolius galės atimti apskaičiuodamos pelno mokestį Lietuvoje, tačiau tik tuo atveju, jeigu nuolatinė buveinė buvo ES valstybėje...

Vieną įmonę prisijungė, o kitą nuostolingai pardavė

2019-12-16

Apmokestinamosios pajamos, kurios susidaro prijungus kitą įmonę, nėra laikomos pajamomis iš vertybinių popierių perleidimo ir jomis nuostoliai dėl kitos įmonės akcijų perleidimo neturėtų būti...

Išvestinių finansinių priemonių nuostoliai ir jų perkėlimas

2019-12-12

Kai išvestinė finansinė priemonė perleidžiama dar jai nepasibaigus, gauti nuostoliai perkeliami penkerius metus ir dengiami vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo...

Atnaujintas PMĮ komentaras dėl mokestinių nuostolių perkėlimo

2019-11-28

Komentaras papildytas MTEP mokestinių nuostolių perkėlimo taisyklėmis. Tokių nuostolių perkėlimo nuostatos, įtvirtintos PMĮ, taikomos nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio. Pirmą kartą įmonės...

Perėmė mokestinius nuostolius ir moka dividendus

2019-11-26

Mokestinių nuostolių perėmimas ir apmokestinamojo pelno sumažinimas neturi įtakos skiriant dividendus. Išmokant dividendus tai pačiai įmonei, iš kurios buvo perimti nuostoliai, turėtų būti...

Mokestinių nuostolių perkėlimas, kai nuostolinga įmonė uždirba pajamų iš VP perleidimo

2019-08-21

Jeigu 2018 metų bendras įmonės veiklos rezultatas, iš VP perleidimo pelno atėmus veiklos nuostolius, yra nuostoliai, tai perkelti ankstesniųjų metų veiklos nuostolių ir taip padidinti ataskaitinio...

Mokestinių nuostolių perdavimas įsigytai įmonei

2019-08-19

Kitaip, nei steigiant patronuojamąją (dukterinę) įmonę, naujai įsigytai įmonei mokestinius nuostolius bus galima pradėti perdavinėti tik po dvejų metų.

Dirbo nuostolingai, bet sumokėjo pelno mokestį

2019-08-09

Nuostoliais, kurie yra apskaitoje, apmokestinamojo pelno nesumažinsi. Jeigu 2018 metais įmonė dirbo nuostolingai, bet dėl neleidžiamų atskaitymų reikėjo sumokėti pelno mokestį, vadinasi, pagal...

Perduoda mokestinius nuostolius patronuojamajai (dukterinei) įmonei

2019-07-15

Norint perduoti nuostolius, patronuojantis vienetas nuostolių perdavimo dieną tiesiogiai arba netiesiogiai turi valdyti ne mažiau kaip 66,67 proc. patronuojamojo dukterinio vieneto akcijų. Naujai įsteigta...

Mokestinių nuostolių perdavimas Suomijos įmonei

2019-04-30

Ar Suomijos įmonė iš LT įmonės gali perimti mokestinius nuostolius ir mažinti Suomijoje mokamą pelno mokestį, atsakymo reikėtų ieškoti Suomijos pelno mokesčio įstatyme. Paprastai iš užsienio...

Įmonių grupės įmonei perduos mokestinius nuostolius

2019-04-29

Nuostolių, kuriuos įmonė nori perduoti, sumos dydžio apribojimo PMĮ nenustato. Galima perduoti tiek nuostolių, kiek nuostolius gavusi įmonės galės panaudoti mažindama savo apmokestinamąjį pelną....

Palūkanų sąnaudos ir mokestiniai nuostoliai

2019-04-25

Palūkanų sąnaudos yra finansinės veiklos sąnaudos apskaitoje, tačiau pagal PMĮ – tai įprastinės veiklos sąnaudos, kurios įtraukiamos į įprastinės veiklos rezultatą. Nuostoliai iš įprastinės...

Mokestinių nuostolių perdavimas tarp grupės įmonių

2019-04-24

Kas yra įmonių grupė? 2 sąlygos (bet kurią minėto laikotarpio dieną) Patronuojantis vienetas tiesiogiai (netiesiogiai) valdo 2/3 mokestinių nuostolių perdavime dalyvaujančio dukterinio vieneto...

Įmonė nutraukė nuostolingą nuomos veiklą ir pardavė pastatą

2019-03-28

2019 metais nutraukus NT nuomos veiklą, iš pelno, kuris gautas perleidus pastatą, bus galima ne tik atimti 2019 metų nuomos veiklos nuostolius, bet ir perkelti ankstesniųjų laikotarpių nuostolius,...

Lengvata VP perleidimo pajamoms ir nuostolių perkėlimas

2019-02-21

25 % ir daugiau akcijų 2 ir daugiau metų 2017 m. 2018 m. Pelnas – neapmokestinamas (PMĮ 12 str. 15 p.). Nuostoliai – neperkeliami, dengiami tik tų metų VP pelnu – NA (PMĮ 30 str. 2 d.). 10...

Nuostolingai parduoda patronuojamosios įmonės akcijas

2019-01-04

Nuostoliai, patirti pardavus akcijas, kurias įmonė valdė ne trumpiau kaip 2 metus ir kurių turėjo ne mažiau kaip 10 proc., yra neleidžiami atskaitymai ir į kitus metus neperkeliami. Jais galima...

Kaip turi būti aiškinama „veiklos“ sąvoka dėl mokestinių nuostolių perkėlimo

2018-06-18

PMĮ 30 str. 4 dalis nurodo, kad vienetas, nebetęsiantis veiklos, nebegali perkelti mokestinių nuostolių, susidariusių dėl nutrauktos veiklos. VMI oficialiai nėra paaiškinusi, kaip turi būti suprantama...

Padengs nuostolius praėjusių metų pelnu

2018-04-20

Praėjusiais metais uždirbtas pelnas dėl šių metų nuostolių apskaitoje sumažės savaime, tam nereikia nei akcininkų sutikimo, nei atskiro sprendimo. Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais praėjusių...

Pamiršo atimti mokestinius nuostolius

2018-04-17

Jeigu sumos reikšmingos ir nėra noro ateityje ginčytis su VMI dėl prarastų mokestinių nuostolių, reikėtų grįžti į tuos metus, kai pagal PMĮ nuostatas mokestinius nuostolius reikėjo atimti...

Socialinės įmonės neleidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai

2018-03-13

Nors socialinės įmonės pelno mokesčio iki 2018 metų nemoka (taikomas 0 proc. PM), pelno mokesčio deklaracija PLN204 turėtų būti pildoma pagal visas taisykles – deklaruojami neleidžiami atskaitymai...

Įmonė, kurios mokestiniais nuostoliais gali mažinti visą apmokestinamąjį pelną

2018-03-05

Mažos įmonės, kurios uždirbo per metus ne daugiau kaip 300 000 Eur pajamų, o vidutinis darbuotojų skaičius jose yra ne didesnis kaip 10, ir kurios pagal PMĮ 5 str. 2 dalį gali taikyti 5 proc....

Patronuojančioji įmonė nori pagerinti savo rezultatą patronuojamosios (dukterinės) įmonės uždirbtu pelnu

2018-03-02

Patronuojančioji įmonė gali savo patronuojamajai (dukterinei) įmonei perduoti mokestinius nuostolius, tačiau jie mažins tik dukterinės įmonės pelno mokestį ir nesumažins patronuojančiosios...

Individualiosios veiklos nuostolių perkėlimas

2018-01-15

Nuo 2018 metų nebereikalaujama perkelti mokestinius nuostolius pagal veiklas ir vienos veiklos nuostoliais mažinti tik tos pačios veiklos pelną. Tai svarbu tiems gyventojams, kurie vykdė dvi ar daugiau...

Susijusi įmonė negrąžina paskolos

2017-12-12

Paskola susijusiai įmonei pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali būti tik su palūkanomis. Todėl jeigu paskolą suteikusi įmonė nuspręstų neskaičiuoti tikrų palūkanų, teks skaičiuoti...

Individualiąją veiklą vykdančių gyventojų nuostolių perkėlimas

2017-11-24

Kaupimo principu pajamas pripažįstantys gyventojai gali perkėlinėti mokestinius nuostolius tol, kol tokią veiklą tęsią, ir jais mažinti tik uždirbtas tokios pačios pagal EVRK vykdomos veiklos...

Nuostolingai pardavė užsienio įmonės akcijas

2017-10-11

Nuostoliai bus neleidžiami atskaitymai, jeigu LT įmonė turėjo daugiau kaip 25 proc. akcijų ir valdė jas ne trumpiau kaip 2 metus, o užsienio įmonė buvo įregistruota Europos ekonominės erdvės...

Po prijungimo perimtų nuostolių perkėlimas

2017-06-27

Pagal PMĮ galima perimti prijungtos įmonės nuostolius, jeigu tenkinamos šios sąlygos: 3 metus po reorganizacijos tęsiama prijungtos įmonės veikla, nuostoliai susidarė vykdant prijungtos įmonės...

Atskyrė įmonę ir perdavė nuostolius

2017-05-23

Kai po atskyrimo naujai įmonei perduodami nuostoliai, perduodančios įmonės apskaitoje turėtų būti registruojamas nepaskirstytųjų nuostolių sumažėjimas. Toks įrašas paprastai netrukdo metų...

Nurašys skolą vadovui ir uždirbs pelno

2017-04-19

Nurašius skolą atskaitingam asmeniui, pripažįstamos pajamos ir jos apmokestinamos pelno mokesčiu, tačiau jeigu įmonė yra sukaupusi veiklos mokestinių nuostolių, jais galima sumažinti apmokestinamąjį...

Nori tvarkyti mokestinių nuostolių apskaitą

2017-03-28

Jokių specialių reikalavimų mokestinių nuostolių apskaitai nėra. Net pelno mokesčio deklaracijoje (PLN204) nėra specialaus priedo. Įmonė pati sprendžia, ar mokestinius nuostolius skaičiuoti...

Maža įmonė perkelinėja mokestinius nuostolius

2017-03-27

Maža įmonė, kuri skaičiuoja 5 proc. pelno mokestį, gali veiklos mokestiniais nuostoliais sumažinti visą apmokestinamąjį pelną. Kitos įmonės, taip pat ir 5 proc. PM tarifą taikančios žemės...

Apribojimai atidėtojo pelno mokesčio turtui

2017-03-03

Veiklos mokestiniai nuostoliai gali būti perkeliami į kitus ataskaitinius laikotarpius neribotą laiką, todėl įmonė gali pripažinti tiek atidėtojo mokesčio turto, kiek ateityje ji tikisi uždirbti...

Pelną nori sumažinti nebetęsiamos veiklos nuostoliu

2017-01-24

Jeigu įmonė, praėjus veiklos sustabdymo laikotarpiui, jos nebetęsė, o ėmėsi kitokios veiklos ir iš jos gavo pelno, tai jo negalės sumažinti buvusios veiklos nuostoliais. To padaryti negalėtų...

Perleido mokestinius nuostolius grupės įmonei

2016-08-11

Mokestinius nuostolius perleidusi įmonė apskaitoje nurašo atidėtąjį pelno mokesčio turtą ir registruoja nuostolių kompensavimą, o jeigu atidėtojo pelno mokesčio turto neformavo, pripažįsta...

Įsigijo nuostolingą įmonę

2016-07-11

Pradėjus vykdyti naują veiklą anksčiau sukauptais nuostoliais nebus galima mažinti naujos veiklos pelno. EVRK klasifikatorius padės ir įmonei, ir VMI nustatyti, ar pasikeitė veikla. Jeigu perleidžiant...

Likviduojama LT įmonės valdoma JK įmonė, anuliuojamos akcijos ir pasidalijamas turtas

2016-06-10

Kai likviduojant vienetą jo dalyvio gauto turto rinkos kaina yra mažesnė už anuliuotų akcijų įsigijimo kainą, tai susidaręs nuostolis nepriskiriamas prie leidžiamų atskaitymų. Toks nuostolis...

Nutraukė nuostolingą veiklą

2016-06-06

Nutraukusi veiklą, kuri buvo nuostolinga, įmonė nebegalės perkelti šios veiklos mokestinių nuostolių ir jais mažinti apmokestinamojo pelno. Jeigu įmonė vykdė keletą veiklų ir iš apskaitos...

Veiklos nevykdanti įmonė moka už banko paslaugas

2016-05-13

Kai įmonė nevykdo veiklos ir neuždirba pajamų, bet kokios sąnaudos turėtų būti neleidžiami atskaitymai. Tačiau banko sąskaitos administravimo išlaidos, kurios sudaro vos keletą eurų per metus,...

Paskolomis padengė nuostolius

2016-04-18

Kai akcininkai – fiziniai asmenys – įmonei suteiktomis paskolomis nusprendžia padengti įmonės nuostolius, VMI reikia pranešti apie paskolų grąžinimą.

Dėl kavinių veiklos patiria nuostolių, o iš mažmeninės prekybos gauna pelno

2016-03-14

Nutraukusi kavinių veiklą įmonė negalės šios veiklos nuostolių perkelti ir padengti pelnu, gautu iš prekybos maisto produktais, jeigu pagal EVRK tai yra skirtingoms grupėms priskiriamos veiklos.

Įmonių grupei priklausanti VšĮ nori perduoti mokestinius nuostolius

2016-02-26

Mūsų manymu, PMĮ 56(1) straipsnis nedraudžia VšĮ perduoti ūkinės komercinės veiklos mokestinių nuostolių kitiems grupės vienetams, jeigu yra tenkinamos 56(1) str. 1 dalyje nurodytos sąlygos....

Nutrauktos veiklos nuostoliai

2016-02-18

Dėl veiklos, kurios įmonė nebevykdo, patirtų nuostolių perkelti ir mažinti ateinančių laikotarpių apmokestinamojo pelno negalima. Jeigu 2015 metais įmonė uždirbo pelno, pelno mokestį sumokėti...

Nori perimti dukterinės įmonės nuostolius

2016-02-10

Jeigu įsteigiama dukterinė įmonė, nuostolių perėmimo tikslais laukti, kol sueis 2 metai, nereikia. Svarbu, kad perdavus nuostolius dukterinė įmonė liktų įmonių grupėje ir patronuojančioji...

Nuo įmonės reorganizavimo būdu atskiriama nuostolinga veikla ir sudaromas atskiras vienetas

2015-10-21

Kai nuo pirmosios įmonės reorganizavimo būdu atskiriama nuostolinga veikla, sudaromas naujas tarpinis vienetas ir nepraėjus 3 metams šis tarpinis vienetas su visais perimtais mokestiniais nuostoliais...

Padidino kapitalą iš perkainojimo rezervo

2015-05-26

Ar buvo galima didinti įstatinį kapitalą, jeigu įmonės veikla nuostolinga?

Nuostolinga prekyba vertybinių popierių biržoje

2015-04-10

Ar galima registruoti tik bendrą rezultatą, ar nuostoliai bus laikomi leidžiamais atskaitymais

Taiko 5 proc. PM tarifą ir turi mokestinių nuostolių

2015-02-20

Ar bus galima mokestiniais nuostoliais sumažinti visą apmokestinamąjį pelną

Nuostolių turinti įmonė 2014 metais uždirbo pelno

2015-01-21

Kiek mokestinių nuostolių galima perkelti

Viena grupės įmonė perduoda nuostolius kitai

2014-12-18

Ar perimtais nuostoliais galima sumažinti visą pelną ar tik 70 proc.

Ribotas nuostolių perkėlimas ir investicinio projekto lengvata

2014-11-20

Kaip mažinti apmokestinamąjį pelną, jeigu įmonė turi neperkeltų mokestinių nuostolių ir nepanaudotų investicinio projekto lengvatų

Uždaro kavinę ir nurašo prekes

2014-10-09

Ar reikia tikslinti PVM ir nurašyti į neleidžiamus atskaitymus, ar šiuo atveju reikia kokio nors specialaus nurašymo

Mokestinių nuostolių perkėlimas

2014-08-27

Mokestinių nuostolių iš įprastinės veiklos perkėlimo tvarka, taikoma nuo 2014 m. mokestinio laikotarpio.

Ar perkelti nuostolius iš laikinai sustabdytos veiklos?

2014-08-27

Galimi atvejai, kai įmonė veiklos nenutraukia, bet laikinai sustabdo vieną iš vykdomų veiklų. Sustabdžius veiklą, VMI nuomone, mokestiniai nuostoliai iš tokios veiklos neturėtų būti perkeliami...

Ar turi įtakos mokestiniams nuostoliams akcininkų įnašai nuostoliams padengti

2014-08-27

Mokestiniai nuostoliai neturi būti tapatinami su finansinėje apskaitoje apskaičiuotais nuostoliais, kurių suma paprastai skiriasi nuo mokestinių nuostolių, o jų dengimas privalomuoju rezervu ar...

Ar ataskaitiniais metais patirti VP perleidimo nuostoliai turi įtakos 70 % ribai

2014-08-27

Jeigu įmonė (ne finansų įstaiga) turi neperkeltų tik įprastinės veiklos nuostolių, o ataskaitiniu laikotarpiu apskaičiavo įprastinės veiklos pelną bei nuostolius iš VP perleidimo, tai tokie...

VP perleidimo nuostolių perkėlimo apribojimas

2014-08-27

Nuostoliais, patirtais dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo, negalima mažinti to laikotarpio (kurį jie patirti) pelno iš įprastinės veiklos, t. y. jie...

Kaip apskaičiuojamas 70 % apribojimas, jei įmonė taiko investicinio projekto lengvatą

2014-08-27

Taikant investicinio projekto lengvatą, pradžiai iš tarpinės apmokestinamojo pelno sumos atimama perkelti leidžiama mokestinių nuostolių suma, o likusi apmokestinamojo pelno suma mažinama 50 %...

Ar ataskaitinių metų VP perleidimo pelnas turi įtakos 70 % ribai

2014-08-27

Jeigu įmonė (ne finansų įstaiga) turi neperkeltų tik įprastinės veiklos nuostolių, o ataskaitiniu laikotarpiu apskaičiavo įprastinės veiklos pelną bei pelną iš VP perleidimo, tai 70 % ribojama...

Kaip apskaičiuojamas 70 % apribojimas, jei įmonė taiko suteiktos paramos lengvatą

2014-08-27

Kai įmonė suteikia paramą ir tenkinamos Labdaros bei paramos įstatymo bei PMĮ 28 str. sąlygos, iš įmonės pajamų leidžiama atimti dvigubą suteiktos paramos sumą.

Ar taikomas 70 % apribojimas nuostolius perėmusiai įmonei

2014-08-27

Jeigu įmonė priklauso įmonių grupei ir tenkinami PMĮ 56-1 straipsnio reikalavimai, neperkeltą pagal PMĮ 30 str. nuostatas mokestinių nuostolių sumą gali perduoti kitai, apmokestinamojo pelno...

Kaip apskaičiuoti 70 % ribojamą sumą, jei nuostolinga veikla nutraukta?

2014-08-27

Pagal PMĮ 30 str. 4 dalį mokestinius nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų), galima perkėlinėti...

Mokestinių nuostolių perkėlimas

2014-08-27

Mokestinių nuostolių iš įprastinės veiklos perkėlimo tvarka, taikoma nuo 2014 m. mokestinio laikotarpio.

Nuostolių iš įprastinės veiklos perkėlimo apribojimai

2014-08-27

Apskaičiuojant 2014 m. ir vėlesnių metų ne finansų įstaigų mokestinį rezultatą, ribojamas mokestinių nuostolių iš įprastinės veiklos perkėlimas - kiekvienas metais perkeliamų nuostolių...

Kaip nustatyti kiekvienos iš įprastinių veiklų mokestinį rezultatą

2014-08-27

Norint tenkinti PMĮ 30 straipsnyje nustatytos nuostolių perkėlimo tvarkos reikalavimus, įmonė turi taip tvarkyti apskaitą, kad būtų galima atskirai apskaičiuoti mokestinį rezultatą iš įprastinės...

Nuostolingai veikianti įmonė

2014-07-10

Ar akcininkų įnašai sumažins mokestinį nuostolį?

Perduoda mokestinius nuostolius

2014-07-04

Ar toks perdavimas - privalomai atlygintinas?

Prieš kelis metus gavo apmokestintų dividendų

2014-06-11

Ar gauti dividendai turės įtakos mokestinių nuostolių perkėlimui ir apmokestinamojo pelno apskaičiavimui?

Vykdo veiklą Lietuvoje ir per filialą užsienyje

2014-03-24

Iš veiklos Lietuvoje uždirbtas mokestinis nuostolis, iš veiklos per užsienio filialą uždirbtas mokestinis pelnas. Ar gali LT įmonė perduoti mokestinį nuostolį grupės įmonėms?

Likviduotos dvi dukterinės bendrovės

2014-03-21

Ar galima pelno mokesčio tikslais gautą pelną iš vienos bendrovės likvidavimo sudengti su gautu nuostoliu iš kitos bendrovės likvidavimo?

Mokestinių nuostolių perkėlimas

2013-12-18

Ar akcininko įnašai nuostoliams padengti neriboja mokestinių nuostolių perkėlimo?

Pelnas iš įsigytos reikalavimo teisės realizavimo

2013-11-29

Pelno mokesčio tikslais įmonės įsigytos reikalavimo teisės mokestinė savikaina yra jos pirkimo kaina. Įmonei išieškojus skolą iš skolininko, teigiamas skirtumas tarp išieškotos sumos ir reikalavimo...

Tiekėjas atperka prekes už mažesnę nei pardavimo kainą

2013-08-21

Ką forminti, prekių grąžinimą ar pardavimą? Ar nuostoliai leidžiami atskaitymai?

Kapitalo mažinimas ir nuostolių dengimas

2013-07-11

Ar galima mažinant įstatinį kapitalą dengti mokestinius nuostolius?

Prisijungusioji įmonė nebevykdo prijungtos įmonės veiklos

2013-06-20

Ar galima perkelti prisijungtos įmonės mokestinius nuostolius?

Motininė bendrovė dengia dukterinės bendrovės nuostolius

2013-06-18

Ar pervestos sumos dukterinės bendrovės nuostoliams padengti gali būti leidžiamais atskaitymais?

Nuostolinga įmonė teikė paramą

2013-04-12

Ar parama gali būti leidžiamais atskaitymais, jeigu įmonė apskaičiavo mokestinius nuostolius?

Mokestinių nuostolių perėmimas už praeitus laikotarpius

2013-03-19

Ar gali grupės įmonės viena kitai mokestinius nuostolius perduoti retrospektyviai, patikslinant PM deklaracijas?

Nuostolių iš kitos veiklos perkėlimas

2013-03-04

Apibendrinimas apie nuostolių perkėlimą, kai nuostolinga veikla jau nutraukta.

Senų mokestinių nuostolių perdavimas

2013-01-04

Jeigu bendrovė įsigyja dukterinę įmonę, perimti dukterinės įmonės mokestinius nuostolius motininė bendrovė gali pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį sueina dveji dukterinės bendrovės...

Nuostolis iš akcijų perleidimo

2012-12-06

Jeigu nuostolingai perleidžiamos akcijos, kurias įmonė išlaikė daugiau kaip 2 metus ir kurių turėjo daugiau kaip 25 proc., susidaręs nuostolis iš akcijų pardavimo bus laikomas į kitus laikotarpius...

Savaitės klausimas - Mokestinių nuostolių perkėlimas nutraukus vieną iš veiklų

2012-06-29

Veiklos mokestinių nuostolių perkėlimas nutraukiamas, kai įmonė nebetęsia veiklos.

Įmonių grupės įmonės parduoda viena kitai už savikainą

2012-06-07

Jeigu visos grupei priklausančios įmonės yra Lietuvoje, jeigu visos įmonės pelno mokestį apmokestina 15 proc. tarifu ir jeigu įmonių grupė gali konsoliduoti mokestinius nuostolius, tokių įmonių...

Patronuojanti bendrovė dengia dukterinės įmonės nuostolius

2012-05-23

Patronuojančios įmonės išlaidos dukterinės įmonės nuostolių dengimui, kaip neįprastinės ir nesusijusios su pajamų uždirbimu, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Nuostolingai dukterinei įmonei paskolinta pinigų

2012-03-27

Avansiniai mokėjimai dukterinei įmonei laikomi paskolos suteikimu asocijuotam asmeniui. Kai dukterinė įmonė nuostolinga, paskolą suteikusi motininė įmonė turėtų apskaičiuoti menamas palūkanas.

Skiriasi finansiniai ir mokestiniai nuostoliai

2012-03-16

Jei finansinėje ir mokestinėje apskaitoje nuostolio dydis skirtingas, į kitus metus keliami tik "mokestiniai" nuostoliai.

Mokestinių nuostolių iš nevykdomos veiklos perkėlimas

2012-01-17

Iš veiklos, kurios įmonė nebevykdo, apskaičiuoto mokestinio nuostolio suma nebegali gali būti perkeliama į kitus mokestinius metus, jeigu tokia veikla nutraukta įmonės sprendimu.

Mokestinių nuostolių perdavimas kitai grupės įmonei

2012-01-10

Įmonėms, priklausančioms įmonių grupei nuo pat jų įregistravimo pradžios, nėra būtina išlaukti 2 metų, tam, kad jos galėtų perduoti mokestinius nuostolius. Tačiau perdavus mokestinius nuostolius...

Naujai įsteigta įmonė patyrė sąnaudų ir neuždirbo pajamų

2011-11-03

Naujai įsteigtos įmonės faktiškai patirtos sąnaudos laikomos leidžiamais atskaitymais, jeigu jos yra įprastinės ir skirtos ekonominei naudai gauti, nepaisant to, kad mokestiniu laikotarpiu įmonė...