Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Mes rūpinamės Jūsų duomenų saugumu!

Mokesčių SUFLERIS atsakingai vadovaujasi ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Vertindami Jūsų pasitikėjimą, įsipareigojame saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Kviečiame susipažinti su Mokesčių SUFLERIO naudojimosi taisyklėmis, privatumo politika, informacija apie mūsų siunčiamus laiškus, telefoninę komunikaciją bei Svetainėje naudojamus slapukus.

Atnaujinta: 2022-12-28


Naudojimosi Mokesčių SUFLERIU taisyklės

 1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas
  1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine svetaine mokesciu-sufleris.lt (toliau – Mokesčių SUFLERIS) pagrindines sąlygas. Mokesčių SUFLERĮ tvarko ir administruoja susijusių įmonių grupė (toliau – MERITS, mes, Svetainės valdytojas arba Valdytojas), kurią sudaro šie asmenys:
   1. UAB „MERITS elektroninės sistemos“, kurios juridinio asmens kodas 302649734, registracijos adresas Gedimino pr. 54B-1, Vilnius, Lietuva;
   2. UAB „MERITS“, kurios juridinio asmens kodas 301678932, registracijos adresas Gedimino pr. 54B-1, Vilnius, Lietuva;
   3. UAB „MERITS mokymo centras“, kurios juridinio asmens kodas 303117816, registracijos adresas Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva.

   Aiškumo dėlei, sąvoka „MERITS“ šiose Naudojimosi taisyklėse reiškia visus 1.1 punkte nurodytus asmenis kartu, o kai kontekstas to reikalauja – kiekvieną atskirai.
  2. Taisyklės yra sutartis tarp Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) ir Svetainės valdytojo. Taisyklės paaiškina, kaip naudotis Mokesčių SUFLERIU. Naudodamiesi Mokesčių SUFLERIU, Jūs įsipareigojate laikytis Taisyklių. Būtinai perskaitykite Taisykles prieš atlikdami Mokesčių SUFLERYJE Jums reikšmingus veiksmus. Jei nesutinkate su Taisyklėmis – nesinaudokite Mokesčių SUFLERIU, o jei esate prisiregistravęs – panaikinkite savo registraciją.
  3. Naudojimasis Mokesčių SUFLERIU šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite atlikti naudodamiesi Mokesčių SUFLERIU. Paslaugos (toliau – Paslaugos) šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Mokesčių SUFLERYJE, įskaitant, bet neapsiribojant Mokesčių SUFLERIO informacijos skaitymą, peržiūrą, dalyvavimą Mokesčių SUFLERIO renginiuose, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
  4. Dalis Mokesčių SUFLERYJE teikiamų Paslaugų yra teikiamos už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos, jų kaina ir užsakymo tvarka yra nurodytos Mokesčių SUFLERYJE, taip pat konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo formoje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias mokamas užmokestis.
  5. Svetainės valdytojas vienašališkai gali keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo bet kokia forma Mokesčių SUFLERIO svetainėje. Jeigu Jūs po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojatės Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Jūs nesutinkate su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Mokesčių SUFLERIU ir panaikinti savo registraciją.
 2. Bendrosios sąlygos
  1. Vartotojai Mokesčių SUFLERYJE gali peržiūrėti, ieškoti, išsaugoti su mokesčiais susijusią informaciją, dalyvauti Mokesčių SUFLERYJE organizuojamuose renginiuose, (toliau – Turinys) bei naudotis kitomis Paslaugomis.
  2. Vartotojai Mokesčių SUFLERIU gali naudotis tik profesiniais ir (ar) asmeniniais tikslais, Mokesčių SUFLERIS, Paslaugos ir (ar) Turinys, negali būti naudojami konkuruojančiai veiklai vykdyti. Svetainės valdytojo konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie: a) kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su informacijos apie mokesčius teikimu (publikacijos, konsultacijos, išaiškinimai), b) užsiima bet kokio pobūdžio konsultacijomis ir edukacija mokesčių klausimais, c) su tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. Svetainės valdytojas turi teisę nurodyti Vartotojui savo konkurentus (įskaitant ir patį Vartotoją) ir tokie asmenys bus laikomi Svetainės valdytojo konkurentais.
  3. Svetainės valdytojas stengiasi tiekti kokybišką ir aktualų Turinį, informuoti Vartotojus apie mokesčių naujoves, tačiau Mokesčių SUFLERYJE siūlomas Turinys negali būti laikomas individualia konsultacija, profesiniu patarimu ar sprendimo siūlymu konkrečiai situacijai išspręsti. Turinys yra pagalbinė medžiaga Vartotojui priimant jam reikšmingus sprendimus. Bet kokius sprendimus, net ir paremtus Turiniu, Vartotojas priima savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.
  4. Mokesčių SUFLERYJE gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines. Svetainės valdytojas neatsako už tų svetainių turinį ir jų daromą įtaką.
  5. Mokesčių SUFLERYJE ir (ar) Turinyje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines. Tokios nuorodos yra pateikiamos tik Vartotojo patogumui. Šios Taisyklės nėra taikomos trečiųjų šalių svetainėms. Pereidamas iš Mokesčių SUFLERIO į kitas svetaines ar kitaip jas peržiūrėdamas, Vartotojas tai daro savo rizika. Svetainės valdytojas siūlo Vartotojui prieš naudojantis trečiosios šalies svetaine, susipažinti su tokios svetainės naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika. Svetainės valdytojas neprisiims jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis.
  6. Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, į Mokesčių SUFLERĮ, Paslaugas ir (ar) visą Turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Mokesčių SUFLERĮ, Paslaugas ir (ar) Turinį, priklauso Svetainės valdytojui arba Svetainės valdytojas teisėtai juo naudojasi.
  7. Draudžiamas bet koks Vartotojo ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas Mokesčių SUFLERIO Turinio ir (ar) intelektinės nuosavybės apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Svetainės valdytojo leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių. Šis apribojimas netaikomas Turiniui, kurį Svetainės valdytojas leidžia atsisiųsti ar kitaip išsisaugoti, su sąlyga, kad atsisiuntimas vykdomas ir Turinys naudojamas Mokesčių SUFLERYJE nustatyta tvarka ir Mokesčių SUFLERYJE nurodytiems tikslams.
  8. Vartotojas sutinka, kad jo Mokesčių SUFLERYJE pateikiamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Mokesčių SUFLERIO duomenų bazės dalimi, taip pat būtų Svetainės valdytojo ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką. Nei Svetainės valdytojas, nei kita trečioji šalis, naudodama tokį turinį, nebus įpareigoti mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą. Svetainės valdytojas turi teisę panaudoti nuasmenintą Vartotojo informaciją ar Vartotojo pateiktus atsiliepimus apie Mokesčių SUFLERĮ, Mokesčių SUFLERIO reklamos tikslais.
  9. Naudodamasis Mokesčių SUFLERIU ar Paslaugomis ir (ar) teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Mokesčių SUFLERĮ, Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Svetainės valdytojui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir (ar) duomenis:
   1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
   2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateiktos informacijos;
   3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.
 3. Registracija ir prisijungimo duomenys
  1. Mokesčių SUFLERIU gali naudotis tiek registruoti, tiek ir neregistruoti Vartotojai, tačiau esminis Turinys yra prieinamas tik Registruotiems vartotojams. Registracija Mokesčių SUFLERYJE yra nemokama, tačiau dalis Paslaugų yra Mokamos paslaugos. Vartotojo registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į Mokesčių SUFLERYJE esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais Mokesčių SUFLERYJE nurodytais būdais. Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje. Siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą, viena Vartotojo paskyra gali naudotis tik vienas fizinis asmuo. Šios sąvokos yra paaiškintos Žodynėlyje.
  2. Registruodamasis Vartotojas privalo:
   1. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir elektroninio pašto adresą. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis;
   2. Saugoti Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus – laiku juos atnaujinti, neperduoti jų tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti Svetainės valdytoją apie tokių duomenų praradimą, galimą Prisijungimo duomenų neteisėtą atskleidimą ar neteisėtą naudojimą. Svetainės valdytojas stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės dėl Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo Prisijungimo duomenimis ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Vartotojui;
  3. Vartotojas sutinka, kad Mokesčių SUFLERYJE po Registracijos jo pateikti duomenys, kurie pažymėti kaip vieši (pavyzdžiui kontaktiniai duomenys), būtų prieinami kitiems Vartotojams. Svetainės valdytojas nėra atsakingas už tokių duomenų panaudojimą.
 4. Vartotojo teisės ir pareigos
  1. Vartotojas turi teisę naudotis Mokesčių SUFLERIU, jo funkcionalumais, Paslaugomis ir Turiniu Taisyklių nustatyta tvarka. Vartotojas privalo veikti teisėtai, nepažeisti teisės aktų reikalavimų, Svetainės valdytojo ir (ar) kitų asmenų teisių. Vartotojas pats atsako už bet kokius naudojimosi Mokesčių SUFLERIU veiksmus ir dėl jų kylančias pasekmes.
  2. Naudojimasis Mokesčių SUFLERIU reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie Mokesčių SUFLERIO techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Mokesčių SUFLERIO veiklai svarbius pakeitimus (pavyzdžiui, Taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Svetainės valdytojo duomenų pakeitimus ir pan.). Šių pranešimų tikslas yra informuoti apie esminius Mokesčių SUFLERIO pokyčius ir jie nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais Vartotojui.
  3. Naudojantis Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis Vartotojui draudžiama:
   1. Atlikti veiksmus, sukeliančius (galinčius sukelti) pavojų Mokesčių SUFLERIO ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar ribojančius Svetainės valdytojo galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis;
   2. Atlikti veiksmus, kurie galėtų pakenkti kurie galėtų pakenkti Svetainės valdytojui, kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, įskaitant bet neapsiribojant neteisėtus sandorius arba sukčiavimą;
   3. Naudoti Mokesčių SUFLERĮ ir (ar) bet kokį jo turinį, su Mokesčiu SUFLERIU ir (ar) Svetainės valdytoju konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti, įskaitant ir reklamą, kurioje minimi su Svetainės valdytoju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) jų produktus;
   4. Naudoti Mokesčių SUFLERĮ nepageidaujamos informacijos, įskaitant bet neapsiribojant teisės aktų uždraustos informacijos (šmeižikiškos, įžeidžiančios, diskriminacinės, pornografinės ir pan.) perdavimui, siuntimui, talpinimui ir pan.
   5. Siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokią informaciją ir (ar) nuorodas į informaciją, turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą, taip pat platinti kenkėjišką programinę įrangą, taip pat bet kokius nepageidautinus elektroninius laiškus, pranešimus, žinutes ar kitą informaciją;
   6. Apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Svetainės valdytojo darbuotojais, atstovais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
   7. Naudoti automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, skirtas apdoroti Mokesčių SUFLERIO duomenis, Turinį ir (ar) Paslaugas, juos kopijuoti, redaguoti, peržiūrėti dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai Mokesčių SUFLERIO funkcionalumai, taip pat skirtas žaidimų ir (ar) konkursų, organizuojamų Mokesčių SUFLERYJE, rezultatams pagerinti;
   8. Savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas, taip pat naudoti Mokesčių SUFLERĮ komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims;
   9. Pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių Mokesčių SUFLERIO Turinio kopijų, Mokesčių SUFLERIO Turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti Mokesčių SUFLERIO turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keisti turinį iš Mokesčių SUFLERIO parsisiųstame dokumente;
   10. Rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti kitų Vartotojų duomenis ar duomenis apie bet kokius Mokesčių SUFLERIO Vartotojų veiksmus;
  4. Naudodamasis Mokesčių SUFLERIO ir (ar) Paslaugomis Vartotojas patvirtina, kad jis:
   1. Yra veiksnus fizinis asmuo;
   2. Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;
   3. Supranta, jog pasinaudojus Mokesčių SUFLERYJE esančiais mokamais pasiūlymais, jam gali kilti pareiga apmokėti už įsigyjamas prekes ir (ar) paslaugas bei vykdyti kitas iš tokio pasinaudojimo pasiūlymu kylančias prievoles;
   4. Supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Svetainės valdytojas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;
   5. Supranta ir sutinka, kad Svetainės valdytojas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir privatumo politikos nuostatomis.
  5. Vartotojui pažeidus Taisykles, Svetainės valdytojas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes naudotis Mokesčiu SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis. Svetainės valdytojas vienašališkai spręs apie Taisyklių pažeidimus.
  6. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Mokesčių SUFLERIU, panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Mokesčių SUFLERYJE nurodytu būdu.
  7. Panaikinus Vartotojo Registraciją dėl bet kokių priežasčių (įskaitant ir atvejus, kai Registraciją panaikina pats Vartotojas), jis neteks galimybės naudotis Mokesčių SUFLERIU, o jo Registracijos paskyroje esanti informacija, bus panaikinta.
 5. Svetainės valdytojo teisės ir pareigos
  1. Svetainės valdytojas gali bet kada nepranešęs Vartotojui:
   1. Keisti Mokesčių SUFLERĮ ir (ar) Paslaugas ar (jų dalis), visą ar dalį Turinio, Mokesčių SUFLERIO funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tą, kurią pateikia Vartotojas. Svetainės valdytojas nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui;
   2. Neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti galimybes patekti į Mokesčių SUFLERĮ ir (ar) naudotis Mokesčių SUFLERIU ar jos dalimis, Turiniu, Paslaugomis;
   3. Vienašališkai, savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius duomenis, taip pat Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančius duomenis, Svetainės valdytojas turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, jo neregistruoti, ištrinti atliktą Registraciją, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų;
   4. Profilaktinių ir (ar) Techninės priežiūros darbų metu apriboti ar nutraukti prieigą prie Mokesčių SUFLERIO, Turinio ir (ar) Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojai gali būti informuojami bendru pranešimu, skelbiamu Mokesčių SUFLERYJE;
   5. Visiškai nutraukti Mokesčių SUFLERIO veikimą.
  2. Svetainės valdytojas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo teisę ar galimybę naudotis Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis, įskaitant bet neapsiribojant bet kokios informacijos, kurią Vartotojas pateikė į Mokesčių SUFLERĮ, pakeitimu, panaikinimu, Vartotojo Prisijungimo duomenų panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Mokesčių SUFLERYJE, konkretaus IP adreso blokavimu jei:
   1. Vartotojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų;
   2. Vartotojas pateikia apgaulingą, neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Svetainės valdytojo nuomone, netinkamai elgiasi;
   3. Svetainės valdytojo nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Mokesčių SUFLERIO atnaujinimo darbai;
   4. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
   5. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Svetainės valdytojo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
   6. Svetainės valdytojas įtaria, kad Vartotojas sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Mokesčių SUFLERIO naudotojų saugumui;
   7. Vartotojas daro žalą Svetainės valdytojui įskaitant, bet neapsiribojant Svetainės valdytojo geram vardui ir (ar) reputacijai;
   8. Vartotojo elgesys ar Mokesčių SUFLERYJE laikoma, talpinama perduodama, platinama informacija, Svetainės valdytojo nuomone, pažeidžia Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;
   9. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
  3. Svetainės valdytojas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus. Svetainės valdytojas turi teisę (bet ne pareigą) stebėti Vartotojo veiksmus Mokesčių SUFLERYJE, įskaitant Vartotojo informacijos stebėjimą. Šie veiksmai gali būti atliekami siekiant apsisaugoti nuo Taisyklių pažeidimų, teisės aktų draudžiamų (neteisėtų) veiksmų, taip pat siekiant aptikti nepageidaujamą informaciją ir ją pašalinti ar ją blokuoti. Svetainės valdytojas nekontroliuoja kitų naudotojų ar trečiųjų šalių informacijos, kurią Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Mokesčių SUFLERIU, Turiniu ir (ar) Paslaugomis.
  4. Svetainės valdytojas gali be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
 6. Mokamos paslaugos
  1. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos po to, kai Vartotojas sumoka už Mokamas paslaugas Mokesčių SUFLERYJE nurodyta tvarka. Apmokėti už Paslaugas, priklausomai nuo jų pobūdžio ir kainos, galima banko pavedimu ar kitu Mokesčių SUFLERYJE nurodytu būdu. Konkretus mokėjimo būdas nurodomas užsakant Paslaugą. Svetainės valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Svetainės valdytojas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą. Vartotojui pareikalavus, Svetainės valdytojas pateiks tokį Paslaugų teikimą pagrindžiančią sąskaitą Vartotojui. Mokamų paslaugų sąvoka įtraukia Mokesčių SUFLERIO Abonementą, renginį, transliaciją internetu, dokumentą, individualią konsultaciją, ir/arba kitą prekę ar paslaugą. Mokamas Turinys yra prieinamas įsigijus Mokesčių SUFLERIO Abonementą. Šios sąvokos yra paaiškintos Žodynėlyje.
   1. Svetainės valdytojas suteikia galimybę Mokesčių SUFLERIO Abonementą įsigyti fiziniams ir juridiniams asmenims.
   2. Priklausomai nuo pasirinkto Abonentinio plano, Abonementą gali sudaryti viena arba daugiau Abonentinių prieigų.
   3. Viena Abonentine prieiga gali naudotis tik vienas fizinis asmuo.
   4. Tuo atveju, kai Abonementą užsakantį juridinį asmenį atstovauja daugiau nei vienas fizinis asmuo (pvz. įmonė pageidauja, kad Abonementu naudotųsi keli jos darbuotojai), Svetainės valdytojas suteikia galimybę šiam juridiniam asmeniui įgyti papildomas Abonentines prieigas kiekvienam darbuotojui, už papildomą mokestį įtraukiant jas į šio juridinio asmens Abonementą. Norėdamas naudotis Abonementu, kiekvienas juridinį asmenį atstovaujantis fizinis asmuo privalo užsiregistruoti Svetainėje, susikurdamas Vartotojo paskyrą, kuriai Svetainės valdytojas suteikia atskirą Abonentinę prieigą.
   5. Planas “KOMANDA” skirtas tik to paties juridinio asmens darbuotojams. Norėdamas naudotis Abonementu, kiekvienas įmonės darbuotojas privalo užsiregistruoti Svetainėje, susikurdamas Vartotojo paskyrą, kuriai Svetainės valdytojas suteikia atskirą Abonentinę prieigą.
   6. Svetainės valdytojas vadovaujasi sąžiningo naudojimosi principais. Esant pagrįstam įtarimui, kad Mokamomis paslaugomis naudojamasi nesilaikant šių Taisyklių ir/ar neteisėtai (ypatingai tais atvejais, kai vieno asmens Abonentine prieiga naudojasi keli asmenys), Svetainės valdytojas turi teisę apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui be išankstinio įspėjimo ir reikalauti užmokesčio už suteiktas papildomas Paslaugas.
  2. Jei Vartotojas negali pasinaudoti Mokamomis paslaugomis ne dėl savo (pavyzdžiui, Taisyklių pažeidimas) ar jam elektronines paslaugas teikiančių asmenų kaltės (žr. Taisyklių 7.1.1. ir 7.1.3 punktus), išskyrus išimtis, numatytas Taisyklių 6.3. punkte ar kitur Taisyklėse, Svetainės valdytojas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
  3. Svetainės valdytojas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią el. paštu ir (ar) kitokiu pranešimu, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Svetainės valdytojas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
  4. Užmokestis už Paslaugas, kurių teikimas buvo sustabdytas dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.
 7. Atsakomybės ribojimas
  1. Svetainės valdytojas nėra ir nebus atsakingas už:
   1. Mokesčių SUFLERIO ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Svetainės valdytojo kaltės, pažeidimus (internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus, žalą, sukeltą virusų ir pan.)ar praradimus, atsiradusius dėl naudojimosi Mokesčių SUFLERIU įskaitant bet neapsiribojant, pertraukimus dėl sistemos gedimų, interneto atakų, numatytos ar nenumatytos priežiūros, taip pat už Vartotojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius ar žalą;
   2. Žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Mokesčiu SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis bei Turiniu;
   3. Dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Vartotojui negalint naudotis Mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas paslaugas Vartotojui nėra grąžinimas.
  2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Mokesčių SUFLERIS veikia principu „tokia, kokia yra“ ir „taip, kaip galima“, o Vartotojas Mokesčių SUFLERIU naudojasi savo nuožiūra ir savarankiškai prisiimdamas riziką. Svetainės valdytojas nėra ir nebus atsakingas už Mokesčių SUFLERIO Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenimis.
  3. Jeigu pagal taikomus įstatymus Svetainės valdytojas atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir Svetainės valdytojas negali būti atleistas nuo atsakomybės, Svetainės valdytojo atsakomybė Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 15 (penkiolikos) Eur suma.
  4. Vartotojas yra atsakingas už visą žalą, kilusią ar galinčią kilti Svetainės valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims, dėl to, kad Vartotojas netinkamai naudojasi Mokesčiu SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Svetainės valdytojui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis.
  5. Vartotojas ir Svetainės valdytojas atleidžiami nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl neįveikiamų aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Baigiamosios nuostatos
  1. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Svetainės valdytojo bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis: Svetainės valdytojui – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Mokesčių SUFLERYJE, Vartotojui – adresais, nurodytais registracijos paskyroje ar kitaip perduotais Svetainės valdytojui, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
  2. Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Svetainės valdytojas neatsako už internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Svetainės valdytojo. Elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui kopijos buvimas Svetainės valdytojo serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie informacijos Vartotojui išsiuntimą.
  3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Svetainės valdytojo laiką.
  4. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  5. Visi tarp Svetainės valdytojo ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą,toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Svetainės valdytojo buveinės vietą.
  6. Vartotojas – fizinis asmuo prašymą ar skundą dėl Mokesčių SUFLERIO veiklos pirmiausia raštu privalo pateikti Svetainės valdytojui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti el. paštu pagalba@mokesciu-sufleris.lt. Nesutikdamas su Svetainės valdytojo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokesčių SUFLERIO privatumo politika ir duomenų apsauga

 1. Įžanga
  1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindines privatumo sąlygas interneto svetainėje mokesciu-sufleris.lt (toliau – Svetainė).
  2. Svetainę tvarko ir administruoja susijusių įmonių grupė (toliau – MERITS arba mes), kurią sudaro šie asmenys:
   1. UAB „MERITS elektroninės sistemos“, kurios juridinio asmens kodas 302649734, registracijos adresas Gedimino pr. 54B-1, Vilnius, Lietuva;
   2. UAB „MERITS“, kurios juridinio asmens kodas 301678932, registracijos adresas Gedimino pr. 54B-1, Vilnius, Lietuva;
   3. UAB „MERITS mokymo centras“, kurios juridinio asmens kodas 303117816, registracijos adresas Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva.

   Aiškumo dėlei, sąvoka „MERITS“ šioje Privatumo politikoje reiškia visus Privatumo politikos 1.2 punkte nurodytus asmenis kartu, o kai kontekstas to reikalauja – kiekvieną atskirai.
  3. Visi šios Privatumo politikos 1.2 punkte nurodyti asmenys, t.y. MERITS, naudoja prekių ir paslaugų ženklus „MERITS“, „Mokesčių SUFLERIS“, „SuperBuhalteris“ ir „Verslo žvalgas"
  4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“, tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
  5. Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant MERITS veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
  6. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
  7. Perskaitę šį dokumentą, Jūs (toliau – Jūs arba Vartotojas) sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.
  8. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Svetainėje, įskaitant registraciją Svetainėje, taip pat naudojimąsi Svetainės paslaugomis (toliau – Paslaugos). Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslas, būdas bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine ir Paslaugomis.
  9. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius). Ši Privatumo politika neapima trečiųjų šalių svetainių, paslaugų ir turinio, todėl raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.
 2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
  1. Mes gauname Jūsų asmens duomenis šiais būdais:
   1. kai Jūs juos pateikiate mums (pvz. Jums registruojantis Svetainėje, Svetainės plėtiniuose, el. paštu arba telefonu);
   2. kai Jūs naudojatės Svetaine ar Paslaugomis (pvz. interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir kt.);
   3. kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ar šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.
  2. Jūs galite naudotis Svetaine nesuteikdamas apie save beveik jokių Asmens duomenų, tačiau tam, kad galėtumėte efektyviai naudotis Paslaugomis, Jums reikia prisiregistruoti ir pateikti tam tikrus Jūsų asmens duomenis.
  3. Registracijos metu ar vėliau pagal poreikį Jūs pateikiate Svetainėje prašomus pateikti asmens duomenis (pvz. savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą). Išsamų asmens duomenų, kuriuos mes prašome pateikti, sąrašą rasite registruodamiesi Svetainėje. Šie duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų. Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Jūs privalote papildyti ir (ar) pakeisti savo duomenis Svetainėje, jeigu jie pasikeičia.
  4. Kai Jūs naudojate Svetaine, tam tikra neasmeninė informacija (pvz. interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės ir Paslaugų turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.
  5. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, remdamiesi Jūsų pateiktais asmens duomenimis, mes galime surinkti duomenis apie Jūsų darbovietę (darbovietės pavadinimą, adresą, veiklos sritį ar kt.) ir šiuos duomenis sujungti su Jūsų pateiktais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises (žr. šios Privatumo politikos 3.1 punktą), Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.
  6. Jei Jūs registravotės Svetainėje, galite bet kada pašalinti savo asmens duomenis iš Svetainės, panaikindami savo registraciją (t.y. paskyrą). Prašymą dėl registracijos panaikinimo galima atsiųsti elektroninio pašto adresu pagalba@mokesciu-sufleris.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei mums kils abejonių dėl Jūsų tapatybės, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus. Panaikinti savo registraciją Svetainėje galite ir savo paskyroje. Jums pašalinus savo registraciją (paskyrą), mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos (žr. 7 skyrius) ir teisės aktų nustatytus atvejus.
  7. Jūsų asmens duomenis MERITS tvarko šiais tikslais:
   1. siekdami su Jumis sudaryti ir vykdyti sutartį dėl Svetainės ir Paslaugų naudojimo;
   2. siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas Paslaugas;
   3. MERITS valdomos duomenų bazės administravimo tikslu;
   4. gavę Jūsų sutikimą - siekdami pateikti Jums MERITS prekių bei paslaugų pasiūlymus, ir vykdydami reklamines akcijas (pvz. reklaminius žaidimus, viktorinas, konkursus);
   5. kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.
  8. MERITS Jūsų asmens duomenis apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Asmens duomenų išrašai teikiami elektroniniu būdu (kitomis formomis teikiami esant poreikiui).
  9. Pateikdamas asmens duomenis Jūs suteikiate teisę MERITS valdyti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Privatumo politikoje.
  10. Mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens duomenis bendraujant laiškais ar telefonu, užsakymo ar Paslaugų teikimo metu, gaunant Paslaugas ar jau po Paslaugos įsigijimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti Svetainės renginiuose, apklausose, akcijose, konkursuose ir t. t. Tokiu atveju Jūs galite būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmens duomenų tvarkymui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir Jūs dar nesate tokio sutikimo davęs.
  11. Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis MERITS:
   1. laikysis galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
   2. tvarkys Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
   3. rinks Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkys su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek kiek tai leidžia teisės aktai;
   4. imsis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
   5. laikys tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi
   6. neteiks asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
   7. užtikrins, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
   8. turi teisę perduoti asmens duomenis asmenims, kurie teikia įsiskolinimų administravimo (išieškojimo) paslaugas, užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, ir kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
 3. Jūsų teisės
  1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
   1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko MERITS;
   3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
   4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
   5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
   6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
   7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
   8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
  2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę galime nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
   1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
   2. valstybės saugumą ar gynybą;
   3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
   4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
   5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
   6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kontaktus tokiems prašymams teikti rasite čia: www.mokesciu-sufleris.lt/akcijos/kontaktai.html. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus,taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
  4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
  5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos (žr. 7 skyrių) ir teisės aktų nustatytus atvejus.
  6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
  7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.
 4. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros
  1. Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkome tiek neasmeninius duomenis (žr. 2.3 punktą), tiek Jūsų asmens duomenis
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime tik turėdami tam teisėtą pagrindą – Jūsų sutikimą.
  3. Šiuo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, IP adresą, lytį, darbovietę, pareigas, darbo veiklos sritį,dominančias temas, informaciją apie Jūsų naudojimąsi svetaine, naudojamas Mokesčių SUFLERIO mokamas paslaugas ir pan. Organizuojant žaidimus ar reklamines akcijas gali būti tvarkomi ir kiti dalyvavimui žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinantys duomenys, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime. Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkysime tiek iš Jūsų gautus asmens duomenis, tiek ir šios Privatumo politikos nustatyta tvarka (pvz. 2.5 punktas) gautus duomenis.
  4. Registruodamiesi Svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate MERITS Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.
  5. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jūs taip pat suteikiate leidimą MERITS šiuo tikslu susisiekti su Jumis elektroniniu paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis. MERITS gali derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Jums naujų Paslaugų ir kitų pasiūlymų.
  6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.
  7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti.
  8. Tam Jūs galite atsiųsti mums prašymą elektroninio pašto adresu pagalba@mokesciu-sufleris.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus,taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
  9. Mes pasistengsime kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Jūsų reikalavimo gavimo dienos, nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
  10. Jei Jūs savo asmens duomenis pateiksite socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“, ‚LinkedIn“ ir pan.), Jūs ir sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami MERITS tiesioginės rinkodaros pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
  11. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenis ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai (detaliau žiūrėkite 3.3 punktą).
 5. Asmens duomenų teikimas
  1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
  2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms mūsų grupės įmonėms, t.y. bet kuriam iš šios Privatumo politikos 1.2 punkte nurodytų susijusių asmenų. taip pat kitoms įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą (pavyzdžiui išrašyti finansinius dokumentus, pristatyti prekes Jums ir pan.), taip pat tiesioginę rinkodarą (pavyzdžiui siųsti naujienlaiškius, organizuoti žaidimus ir pan.). Iš tokių partnerių mes reikalaujame Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal Mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.
 6. Slapukai ir jų naudojimas
  1. MERITS renka informaciją apie Jus naudodamasis slapukais (angl. cookies). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau.Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
  2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei naudotojas atvyko į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.
  3. Slapukais gaunamą informaciją MERITS naudoja šiais tikslais:
   1. kad Jums pakartotinai apsilankius Svetainėje, mes atpažintume Jus ir galėtume nukreipti į Jūsų paskyrą;
   2. kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
   3. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
   4. Paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine bei Paslaugomis analizei;
   5. tiksliniam rinkodaros orientavimui.
  4. MERITS gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi Paslaugomis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis.
  5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
   1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
   2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
   3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
   4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti Paslaugas ar kitą informacija, kurios galėtų Jus sudominti;
   5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.
  6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama atskiroje lentelėje.
  7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
   1. neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
   2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudęs žymą „Sutinku“;
   3. išreikšdamas sutikimą registracijos Svetainėje metu.
  8. Sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus nuo jo davimo dienos.
  9. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
  10. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.
 7. Asmens duomenų saugojimas
  1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
  2. Išskyrus tai, kas nurodyta 7.3 punkte, mes Jūsų asmens duomenis (įskaitant ir duomenis surinktus tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat susirašinėjimo su asmeniu metu) saugome ne ilgiau kaip 2 metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo ar po to, kai registruotas vartotojas raštu ar automatiniu būdu atsisako Paslaugų išsiregistruodamas iš Svetainės.
  3. Jūsų asmens duomenis, kuriuos surinkome ar tvarkėme siekdami su Jumis sudaryti ir vykdyti sutartį dėl Svetainės ir Paslaugų naudojimo, mes saugosime sutarties su Jumis galiojimo laikotarpiu ir dar 10 metų jam pasibaigus.
  4. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pavyzdžiui, paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
 8. Skundų nagrinėjimas
  1. Jei Jūs manote, kad MERITS pažeidė Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises, įtvirtintas BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, šioje Privatumo politikoje ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Jūsų asmens duomenų apsaugą, prašome kreiptis į mus el.paštu pagalba@mokesciu-sufleris.lt.
  2. Skundą nagrinėsime tuo atveju, jei praėjo ne daugiau nei 30 dienų nuo tos dienos, kai Jūs sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių pažeidimą, tačiau bet kokiu atveju ne daugiau nei 180 dienų nuo pažeidimo padarymo dienos. Skunde prašome aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę bei detaliai aprašyti skundo pagrindą ir dalyką, aiškiai nurodyti reikalavimus. Skundą prašome rašyti lietuvių kalba. Anoniminius skundus galime atsisakyti nagrinėti.
  3. Jūsų skundą išnagrinėsime ir išsiųsime Jums atsakymą per 14 dienų skaičiuojant nuo skundo gavimo dienos. Tuo atveju, jei skundui išnagrinėti reikalinga surinkti papildomą informaciją arba gauti informaciją iš kitų asmenų, mes galime šį terminą pratęsti iki 30 dienų. Tokiu atveju apie pratęstą terminą Jus informuosime.
  4. Mes pasiliekame teisę nenagrinėti Jūsų skundo, jei jis neatitinka šios Privatumo politikos 9.2 punkte nurodytų reikalavimų ir (ar) nėra susijęs su Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisėmis.
  5. Jei skundas neatitiks šios Privatumo politikos 9.2 punkte nurodytų reikalavimų, mes turime teisę paprašyti ištaisyti skundo trūkumus. Tokiu atveju atsakymo į skundą terminas bus sustabdytas iki tol, kol Jūs ištaisysite skundo trūkumus.
  6. Jei nagrinėjant Jūsų skundą mums prireiks papildomos informacijos, kurią turite Jūs, mes galime į Jus kreiptis prašydami pateikti tokią informaciją. Prašomą informaciją prašome pateikti kaip įmanoma greičiau. Atsakymo skundą terminas bus sustabdytas iki tol, kol Jūs pateiksite visą prašomą informaciją. Jei Jūs nepateiksite prašomos informacijos ir tai trukdys mums efektyviai išnagrinėti Jūsų skundą ar žymiai apsunkins nagrinėjimą, mes galime atsisakyti nagrinėti Jūsų skundą.
  7. Jūs bet kada galite atsiimti skundą pranešdami apie savo valią el.paštu pagalba@mokesciu-sufleris.lt. Tokiu atveju mes jo nenagrinėsime, o jei jau pradėjome nagrinėti, nagrinėjimą nutrauksime.
  8. Jei nagrinėjant skundą mums kils abejonių dėl Jūsų tapatybės, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.
  9. Niekas šioje Privatumo politikoje neužkerta Jums kelio apskųsti mūsų veiksmus, tame tarpe ir išnagrinėjus skundą priimtus sprendimus (pvz. dalinį skundo patenkinimą, skundo atmetimą, atsisakymą nagrinėti skundą) teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju Jūsų skundą išnagrinės Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
 9. Baigiamosios nuostatos
  1. Svetainė gali būti naujinama ir pildoma naujomis funkcijomis ir paslaugomis, o kai kurios funkcijos gali būti panaikintos. Atitinkamai gali būti keičiama ir ši Privatumo politika. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojatės Svetaine ar Paslaugomis, mes laikysime, kad Jūs esate tinkamai susipažinęs ir sutinkate su pakeitimais.
  2. Jeigu Jums kyla klausimų dėl šios Privatumo politikos, kviečiame susisiekti su mumis el. paštu pagalba@mokesciu-sufleris.lt.

Žodynėlis

Vartotojo paskyra

Tai galimybė asmeniškai prisijungti prie Mokesčių SUFLERIO elektroniniu būdu, t.y. su savo el. paštu ir slaptažodžiu. Paskyros susikūrimas yra nemokamas ir leidžia išbandyti Mokesčių SUFLERĮ - t.y. naudotis bandomąja (demo) versija.

Abonentinė paskyra

Papildomai, vartotojas gali savo paskyrai užsakyti abonentinę prieigą, kuri įsigyjama pasirenkant vieną iš abonentinių planų ir suteikia šiam vartotojui galimybę pilnavertiškai naudotis Mokesčių SUFLERIO turiniu.

Abonementas ir abonentiniai planai

Tai - mokamų paslaugų ir įsigytų abonentinių prieigų visuma. Į vieną abonentinį planą gali būti įtraukta viena arba daugiau abonentinių prieigų - priklausomai nuo įmonėje Mokesčių SUFLERIO paslaugomis besinaudojančių darbuotojų kiekio. Abonementas yra metinė paslauga.

Kai abonentiniame plane yra daugiau nei viena prieiga, kliento pasirinkimu vartotojas turi pagrindinę (kontaktinę) prieigą, ir jam siunčiamos sąskaitos faktūros, bei su juo yra derinamas papildomų paskyrų priskyrimas kitiems vartotojams iš tos pačios įmonės. Visi kiti vartotojai turi papildomas prieigas, atsižvelgiant į kliento pasirinktą abonentinį planą

Mokamas turinys

Tai - visa informacija, kuri yra prieinama tik abonentinę prieigą turintiems vartotojams. Informacijos turinys ir formatas yra parenkami ekspertų, atsižvelgiant į daugumos už paslaugą mokančių vartotojų kiekį. Tai:

 • Mokesčių naujienos
 • Praktinės situacijos
 • Sąvadai ir teminiai rinkiniai
 • Seminarai ir vaizdo įrašai
 • Renginių kalendorius
 • Skaičiuoklės
 • Testai
 • Galimybė užduoti savo klausimą

Papildomai PRO lygmens prieigą turinys abonentai gauna prieigą prie šių rubrikų, įgalinančių buhalterius dalyvauti įmonės sprendimų priėmime, suvaldyti rizikas, optimizuoti procesu ir buhalterijos darbą:

 • PRO laidos (Geroji praktika ir PRO mikroskopą)
 • PRO komentarai
 • PRO-filaktika


Mokesčių SUFLERIO laiškai ir pagalba telefonu

Bendravimas su mūsų komanda yra neatsiejama Mokesčių SUFLERIO paslaugos dalis. Gerbdami Jūsų privatumą, kviečiame iš anksto susipažinti, kaip mūsų komanda gali su Jumis susisiekti:

 • Vartotojo registracija
  Vartotojui užsiregistravus Mokesčių SUFLERIO svetainėje ar renginiuose, atsiunčiamas registracijos patvirtinimas. Prieš kiekvieną renginį vartotojas gauna priminimą el. paštu.
 • Savaitiniai naujienlaiškiai
  Kiekvieną penktadienį Mokesčių SUFLERIO vartotojai gauna Mokesčių SUFLERIO naujienlaiškį su savaitės video apžvalga ir populiariausių konsultacijų sąrašu. Mokesčių SUFLERIO vartotojai, turintys galiojantį abonementinį planą (mokama paslauga), kitomis darbo dienomis papildomai gauna naujienlaiškį su keturiomis išsamiomis mokesčių konsultacijomis. Visuose naujienlaiškiuose galima rasti nuorodas į artimiausias renginių transliacijas, aktualius seminarų vaizdo įrašus, testus, skaičiuokles, atmintines ir kitą aktualią informaciją.
 • Vartotojo užduoti klausimai
  Vartotojui uždavus klausimą Mokesčių SUFLERIO svetainėje ar pagalbos el. paštu, tuo atveju, kai konsultantai klausimą atsako, Vartotojui atsakymas siunčiamas elektroniniu paštu.
 • Tiesioginė rinkodara
  Kartais el. paštu Vartotojui atsiunčiame nemokamas PDF atmintines, taip pat nuorodas į aktualius testus, skaičiuokles, seminarus, vykstančias akcijas bei kitą panašią informaciją. Tokių laiškų paprastai atsiunčiame ne daugiau kaip du-tris kartus per kalendorinį mėnesį.
 • Sąskaitos, mokėjimai ir kiti buhalteriniai klausimai
  El. paštu Vartotojui siunčiamos išankstinės ir PVM sąskaitos faktūros už renginius ir abonementinius planus bei su mokėjimais susiję priminimai.
 • Pagalba telefonu ir pokalbiai su vadybininkais
  Vartotojui naujai užsiregistravus Mokesčių SUFLERIO svetainėje, mūsų komandos nariai įprastai susisiekia su Vartotoju su tikslu supažindinti Vartotoją su svetainės funkcionalumu. Esant susidomėjimui mokamomis Mokesčių SUFLERIO paslaugomis, Mokesčių SUFLERIO vadybininkai gali susisiekti su Vartotoju registracijos metu pateiktu telefonu.

Mokesčių SUFLERYJE naudojamų slapukų lentelė

Publikacijos data: 2019-04-17

Mokesčių SUFLERYJE naudojami slapukai:

Slapukas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Vartotojo PHP sesija PHPSESSIONID Techninis slapukas PHP vartotojui nustatyti Vartotojui apsilankius puslapyje Sesijos metu Unikalus ID
Prisijungusio vartotojo įsiminimas REMEMBERME Prijungti vartotoją prie paskyros, nesuvedus prisijungimo vardo ir slaptažodžio Vartotojui prisijungus prie paskyros 1 metai Unikalus ID
Vartotojo sutikimas su Slapukų naudojimu EU_COOKIE_LAW_CONSENT Žinoti ar vartotojas sutinka su Slapukų naudojimu Vartotojui paspaudus ant sutikimo mygtuko 1 metai Nėra
Vartotojo pasiūlymo identifikavimas sufleris_user Fiksuoti koks vartotojas susikūrė pasiūlymą Vartotojui apsilankius puslapyje 1 metai Unikalus ID

Mokesčių SUFLERYJE naudojami statistinių įrankių slapukai:

Slapukas Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas
Google Analytics _ga 2 metai
Google Analytics _gat 1 diena
Google Analytics _gid 1 diena
LeadSquared ORG* 2 metai
LeadSquared APS.NET_SessionId Sesijos metu
Vimeo JSESSIONID Sesijos metu
Vimeo __utma 2 metai
Vimeo __utmb 1 diena
Vimeo __utmc Sesijos metu
Vimeo __utmt_player 1 diena
Vimeo __utmz 1 metai
Vimeo player 1 metai
Vimeo vuid 2 metai