Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Mes rūpinamės Jūsų duomenų saugumu!

Mokesčių SUFLERIS atsakingai vadovaujasi ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Vertindami Jūsų pasitikėjimą, įsipareigojame saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Kviečiame susipažinti su Mokesčių SUFLERIO naudojimosi taisyklėmis, privatumo politika, informacija apie mūsų siunčiamus laiškus, telefoninę komunikaciją bei Svetainėje naudojamus slapukus.

Atnaujinta: 2024-04-23


Naudojimosi Mokesčių SUFLERIU taisyklės

 1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas
  1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine svetaine mokesciu-sufleris.lt (toliau – Mokesčių SUFLERIS) pagrindines sąlygas. Mokesčių SUFLERĮ tvarko ir administruoja susijusių įmonių grupė (toliau – MERITS, mes, Svetainės valdytojas arba Valdytojas), kurią sudaro šie asmenys:
   1. UAB „MERITS elektroninės sistemos“, kurios juridinio asmens kodas 302649734, registracijos adresas Gedimino pr. 54B-1, Vilnius, Lietuva;
   2. UAB „MERITS“, kurios juridinio asmens kodas 301678932, registracijos adresas Gedimino pr. 54B-1, Vilnius, Lietuva;
   3. UAB „MERITS mokymo centras“, kurios juridinio asmens kodas 303117816, registracijos adresas Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva.

   Aiškumo dėlei, sąvoka „MERITS“ šiose Naudojimosi taisyklėse reiškia visus 1.1 punkte nurodytus asmenis kartu, o kai kontekstas to reikalauja – kiekvieną atskirai.
  2. Taisyklės yra sutartis tarp Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) ir Svetainės valdytojo. Taisyklės paaiškina, kaip naudotis Mokesčių SUFLERIU. Naudodamiesi Mokesčių SUFLERIU, Jūs įsipareigojate laikytis Taisyklių. Būtinai perskaitykite Taisykles prieš atlikdami Mokesčių SUFLERYJE Jums reikšmingus veiksmus. Jei nesutinkate su Taisyklėmis – nesinaudokite Mokesčių SUFLERIU, o jei esate prisiregistravęs – panaikinkite savo registraciją.
  3. Naudojimasis Mokesčių SUFLERIU šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite atlikti naudodamiesi Mokesčių SUFLERIU. Paslaugos (toliau – Paslaugos) šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Mokesčių SUFLERYJE, įskaitant, bet neapsiribojant Mokesčių SUFLERIO informacijos skaitymą, peržiūrą, dalyvavimą Mokesčių SUFLERIO renginiuose, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
  4. Dalis Mokesčių SUFLERYJE teikiamų Paslaugų yra teikiamos už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos, jų kaina ir užsakymo tvarka yra nurodytos Mokesčių SUFLERYJE, taip pat konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo formoje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias mokamas užmokestis.
  5. Svetainės valdytojas vienašališkai gali keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo bet kokia forma Mokesčių SUFLERIO svetainėje. Jeigu Jūs po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojatės Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Jūs nesutinkate su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Mokesčių SUFLERIU ir panaikinti savo registraciją.
 2. Bendrosios sąlygos
  1. Vartotojai Mokesčių SUFLERYJE gali peržiūrėti, ieškoti, išsaugoti su mokesčiais susijusią informaciją, dalyvauti Mokesčių SUFLERYJE organizuojamuose renginiuose, (toliau – Turinys) bei naudotis kitomis Paslaugomis.
  2. Vartotojai Mokesčių SUFLERIU gali naudotis tik profesiniais ir (ar) asmeniniais tikslais, Mokesčių SUFLERIS, Paslaugos ir (ar) Turinys, negali būti naudojami konkuruojančiai veiklai vykdyti. Svetainės valdytojo konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie: a) kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su informacijos apie mokesčius teikimu (publikacijos, konsultacijos, išaiškinimai), b) užsiima bet kokio pobūdžio konsultacijomis ir edukacija mokesčių klausimais, c) su tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. Svetainės valdytojas turi teisę nurodyti Vartotojui savo konkurentus (įskaitant ir patį Vartotoją) ir tokie asmenys bus laikomi Svetainės valdytojo konkurentais.
  3. Svetainės valdytojas stengiasi tiekti kokybišką ir aktualų Turinį, informuoti Vartotojus apie mokesčių naujoves, tačiau Mokesčių SUFLERYJE siūlomas Turinys negali būti laikomas individualia konsultacija, profesiniu patarimu ar sprendimo siūlymu konkrečiai situacijai išspręsti. Turinys yra pagalbinė medžiaga Vartotojui priimant jam reikšmingus sprendimus. Bet kokius sprendimus, net ir paremtus Turiniu, Vartotojas priima savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.
  4. Mokesčių SUFLERYJE gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines. Svetainės valdytojas neatsako už tų svetainių turinį ir jų daromą įtaką.
  5. Mokesčių SUFLERYJE ir (ar) Turinyje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines. Tokios nuorodos yra pateikiamos tik Vartotojo patogumui. Šios Taisyklės nėra taikomos trečiųjų šalių svetainėms. Pereidamas iš Mokesčių SUFLERIO į kitas svetaines ar kitaip jas peržiūrėdamas, Vartotojas tai daro savo rizika. Svetainės valdytojas siūlo Vartotojui prieš naudojantis trečiosios šalies svetaine, susipažinti su tokios svetainės naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika. Svetainės valdytojas neprisiims jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis.
  6. Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, į Mokesčių SUFLERĮ, Paslaugas ir (ar) visą Turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Mokesčių SUFLERĮ, Paslaugas ir (ar) Turinį, priklauso Svetainės valdytojui arba Svetainės valdytojas teisėtai juo naudojasi.
  7. Draudžiamas bet koks Vartotojo ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas Mokesčių SUFLERIO Turinio ir (ar) intelektinės nuosavybės apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Svetainės valdytojo leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių. Šis apribojimas netaikomas Turiniui, kurį Svetainės valdytojas leidžia atsisiųsti ar kitaip išsisaugoti, su sąlyga, kad atsisiuntimas vykdomas ir Turinys naudojamas Mokesčių SUFLERYJE nustatyta tvarka ir Mokesčių SUFLERYJE nurodytiems tikslams.
  8. Vartotojas sutinka, kad jo Mokesčių SUFLERYJE pateikiamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Mokesčių SUFLERIO duomenų bazės dalimi, taip pat būtų Svetainės valdytojo ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką. Nei Svetainės valdytojas, nei kita trečioji šalis, naudodama tokį turinį, nebus įpareigoti mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą. Svetainės valdytojas turi teisę panaudoti nuasmenintą Vartotojo informaciją ar Vartotojo pateiktus atsiliepimus apie Mokesčių SUFLERĮ, Mokesčių SUFLERIO reklamos tikslais.
  9. Naudodamasis Mokesčių SUFLERIU ar Paslaugomis ir (ar) teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Mokesčių SUFLERĮ, Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Svetainės valdytojui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir (ar) duomenis:
   1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
   2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateiktos informacijos;
   3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.
 3. Registracija ir prisijungimo duomenys
  1. Mokesčių SUFLERIU gali naudotis tiek registruoti, tiek ir neregistruoti Vartotojai, tačiau esminis Turinys yra prieinamas tik Registruotiems vartotojams. Registracija Mokesčių SUFLERYJE yra nemokama, tačiau dalis Paslaugų yra Mokamos paslaugos. Vartotojo registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į Mokesčių SUFLERYJE esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais Mokesčių SUFLERYJE nurodytais būdais. Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje. Siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą, viena Vartotojo paskyra gali naudotis tik vienas fizinis asmuo. Šios sąvokos yra paaiškintos Žodynėlyje.
  2. Registruodamasis Vartotojas privalo:
   1. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir elektroninio pašto adresą. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis;
   2. Saugoti Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus – laiku juos atnaujinti, neperduoti jų tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti Svetainės valdytoją apie tokių duomenų praradimą, galimą Prisijungimo duomenų neteisėtą atskleidimą ar neteisėtą naudojimą. Svetainės valdytojas stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės dėl Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo Prisijungimo duomenimis ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Vartotojui;
  3. Vartotojas sutinka, kad Mokesčių SUFLERYJE po Registracijos jo pateikti duomenys, kurie pažymėti kaip vieši (pavyzdžiui kontaktiniai duomenys), būtų prieinami kitiems Vartotojams. Svetainės valdytojas nėra atsakingas už tokių duomenų panaudojimą.
 4. Vartotojo teisės ir pareigos
  1. Vartotojas turi teisę naudotis Mokesčių SUFLERIU, jo funkcionalumais, Paslaugomis ir Turiniu Taisyklių nustatyta tvarka. Vartotojas privalo veikti teisėtai, nepažeisti teisės aktų reikalavimų, Svetainės valdytojo ir (ar) kitų asmenų teisių. Vartotojas pats atsako už bet kokius naudojimosi Mokesčių SUFLERIU veiksmus ir dėl jų kylančias pasekmes.
  2. Naudojimasis Mokesčių SUFLERIU reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie Mokesčių SUFLERIO techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Mokesčių SUFLERIO veiklai svarbius pakeitimus (pavyzdžiui, Taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Svetainės valdytojo duomenų pakeitimus ir pan.). Šių pranešimų tikslas yra informuoti apie esminius Mokesčių SUFLERIO pokyčius ir jie nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais Vartotojui.
  3. Naudojantis Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis Vartotojui draudžiama:
   1. Atlikti veiksmus, sukeliančius (galinčius sukelti) pavojų Mokesčių SUFLERIO ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar ribojančius Svetainės valdytojo galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis;
   2. Atlikti veiksmus, kurie galėtų pakenkti kurie galėtų pakenkti Svetainės valdytojui, kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, įskaitant bet neapsiribojant neteisėtus sandorius arba sukčiavimą;
   3. Naudoti Mokesčių SUFLERĮ ir (ar) bet kokį jo turinį, su Mokesčiu SUFLERIU ir (ar) Svetainės valdytoju konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti, įskaitant ir reklamą, kurioje minimi su Svetainės valdytoju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) jų produktus;
   4. Naudoti Mokesčių SUFLERĮ nepageidaujamos informacijos, įskaitant bet neapsiribojant teisės aktų uždraustos informacijos (šmeižikiškos, įžeidžiančios, diskriminacinės, pornografinės ir pan.) perdavimui, siuntimui, talpinimui ir pan.
   5. Siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokią informaciją ir (ar) nuorodas į informaciją, turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą, taip pat platinti kenkėjišką programinę įrangą, taip pat bet kokius nepageidautinus elektroninius laiškus, pranešimus, žinutes ar kitą informaciją;
   6. Apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Svetainės valdytojo darbuotojais, atstovais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
   7. Naudoti automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, skirtas apdoroti Mokesčių SUFLERIO duomenis, Turinį ir (ar) Paslaugas, juos kopijuoti, redaguoti, peržiūrėti dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai Mokesčių SUFLERIO funkcionalumai, taip pat skirtas žaidimų ir (ar) konkursų, organizuojamų Mokesčių SUFLERYJE, rezultatams pagerinti;
   8. Savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas, taip pat naudoti Mokesčių SUFLERĮ komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims;
   9. Pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių Mokesčių SUFLERIO Turinio kopijų, Mokesčių SUFLERIO Turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti Mokesčių SUFLERIO turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keisti turinį iš Mokesčių SUFLERIO parsisiųstame dokumente;
   10. Rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti kitų Vartotojų duomenis ar duomenis apie bet kokius Mokesčių SUFLERIO Vartotojų veiksmus;
  4. Naudodamasis Mokesčių SUFLERIO ir (ar) Paslaugomis Vartotojas patvirtina, kad jis:
   1. Yra veiksnus fizinis asmuo;
   2. Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;
   3. Supranta, jog pasinaudojus Mokesčių SUFLERYJE esančiais mokamais pasiūlymais, jam gali kilti pareiga apmokėti už įsigyjamas prekes ir (ar) paslaugas bei vykdyti kitas iš tokio pasinaudojimo pasiūlymu kylančias prievoles;
   4. Supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Svetainės valdytojas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;
   5. Supranta ir sutinka, kad Svetainės valdytojas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir privatumo politikos nuostatomis.
  5. Vartotojui pažeidus Taisykles, Svetainės valdytojas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes naudotis Mokesčiu SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis. Svetainės valdytojas vienašališkai spręs apie Taisyklių pažeidimus.
  6. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Mokesčių SUFLERIU, panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Mokesčių SUFLERYJE nurodytu būdu.
  7. Panaikinus Vartotojo Registraciją dėl bet kokių priežasčių (įskaitant ir atvejus, kai Registraciją panaikina pats Vartotojas), jis neteks galimybės naudotis Mokesčių SUFLERIU, o jo Registracijos paskyroje esanti informacija, bus panaikinta.
 5. Svetainės valdytojo teisės ir pareigos
  1. Svetainės valdytojas gali bet kada nepranešęs Vartotojui:
   1. Keisti Mokesčių SUFLERĮ ir (ar) Paslaugas ar (jų dalis), visą ar dalį Turinio, Mokesčių SUFLERIO funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tą, kurią pateikia Vartotojas. Svetainės valdytojas nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui;
   2. Neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti galimybes patekti į Mokesčių SUFLERĮ ir (ar) naudotis Mokesčių SUFLERIU ar jos dalimis, Turiniu, Paslaugomis;
   3. Vienašališkai, savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius duomenis, taip pat Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančius duomenis, Svetainės valdytojas turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, jo neregistruoti, ištrinti atliktą Registraciją, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų;
   4. Profilaktinių ir (ar) Techninės priežiūros darbų metu apriboti ar nutraukti prieigą prie Mokesčių SUFLERIO, Turinio ir (ar) Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojai gali būti informuojami bendru pranešimu, skelbiamu Mokesčių SUFLERYJE;
   5. Visiškai nutraukti Mokesčių SUFLERIO veikimą.
  2. Svetainės valdytojas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo teisę ar galimybę naudotis Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis, įskaitant bet neapsiribojant bet kokios informacijos, kurią Vartotojas pateikė į Mokesčių SUFLERĮ, pakeitimu, panaikinimu, Vartotojo Prisijungimo duomenų panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Mokesčių SUFLERYJE, konkretaus IP adreso blokavimu jei:
   1. Vartotojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų;
   2. Vartotojas pateikia apgaulingą, neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Svetainės valdytojo nuomone, netinkamai elgiasi;
   3. Svetainės valdytojo nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Mokesčių SUFLERIO atnaujinimo darbai;
   4. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
   5. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Svetainės valdytojo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
   6. Svetainės valdytojas įtaria, kad Vartotojas sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Mokesčių SUFLERIO naudotojų saugumui;
   7. Vartotojas daro žalą Svetainės valdytojui įskaitant, bet neapsiribojant Svetainės valdytojo geram vardui ir (ar) reputacijai;
   8. Vartotojo elgesys ar Mokesčių SUFLERYJE laikoma, talpinama perduodama, platinama informacija, Svetainės valdytojo nuomone, pažeidžia Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;
   9. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
  3. Svetainės valdytojas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus. Svetainės valdytojas turi teisę (bet ne pareigą) stebėti Vartotojo veiksmus Mokesčių SUFLERYJE, įskaitant Vartotojo informacijos stebėjimą. Šie veiksmai gali būti atliekami siekiant apsisaugoti nuo Taisyklių pažeidimų, teisės aktų draudžiamų (neteisėtų) veiksmų, taip pat siekiant aptikti nepageidaujamą informaciją ir ją pašalinti ar ją blokuoti. Svetainės valdytojas nekontroliuoja kitų naudotojų ar trečiųjų šalių informacijos, kurią Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Mokesčių SUFLERIU, Turiniu ir (ar) Paslaugomis.
  4. Svetainės valdytojas gali be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
 6. Mokamos paslaugos
  1. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos po to, kai Vartotojas sumoka už Mokamas paslaugas Mokesčių SUFLERYJE nurodyta tvarka. Apmokėti už Paslaugas, priklausomai nuo jų pobūdžio ir kainos, galima banko pavedimu ar kitu Mokesčių SUFLERYJE nurodytu būdu. Konkretus mokėjimo būdas nurodomas užsakant Paslaugą. Svetainės valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Svetainės valdytojas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą. Vartotojui pareikalavus, Svetainės valdytojas pateiks tokį Paslaugų teikimą pagrindžiančią sąskaitą Vartotojui. Mokamų paslaugų sąvoka įtraukia Mokesčių SUFLERIO Abonementą, renginį, transliaciją internetu, dokumentą, individualią konsultaciją, ir/arba kitą prekę ar paslaugą. Mokamas Turinys yra prieinamas įsigijus Mokesčių SUFLERIO Abonementą. Šios sąvokos yra paaiškintos Žodynėlyje.
   1. Svetainės valdytojas suteikia galimybę Mokesčių SUFLERIO Abonementą įsigyti fiziniams ir juridiniams asmenims.
   2. Priklausomai nuo pasirinkto Abonentinio plano, Abonementą gali sudaryti viena arba daugiau Abonentinių prieigų.
   3. Viena Abonentine prieiga gali naudotis tik vienas fizinis asmuo.
   4. Tuo atveju, kai Abonementą užsakantį juridinį asmenį atstovauja daugiau nei vienas fizinis asmuo (pvz. įmonė pageidauja, kad Abonementu naudotųsi keli jos darbuotojai), Svetainės valdytojas suteikia galimybę šiam juridiniam asmeniui įgyti papildomas Abonentines prieigas kiekvienam darbuotojui, už papildomą mokestį įtraukiant jas į šio juridinio asmens Abonementą. Norėdamas naudotis Abonementu, kiekvienas juridinį asmenį atstovaujantis fizinis asmuo privalo užsiregistruoti Svetainėje, susikurdamas Vartotojo paskyrą, kuriai Svetainės valdytojas suteikia atskirą Abonentinę prieigą.
   5. Planas “KOMANDA” skirtas tik to paties juridinio asmens darbuotojams. Norėdamas naudotis Abonementu, kiekvienas įmonės darbuotojas privalo užsiregistruoti Svetainėje, susikurdamas Vartotojo paskyrą, kuriai Svetainės valdytojas suteikia atskirą Abonentinę prieigą.
   6. Svetainės valdytojas vadovaujasi sąžiningo naudojimosi principais. Esant pagrįstam įtarimui, kad Mokamomis paslaugomis naudojamasi nesilaikant šių Taisyklių ir/ar neteisėtai (ypatingai tais atvejais, kai vieno asmens Abonentine prieiga naudojasi keli asmenys), Svetainės valdytojas turi teisę apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui be išankstinio įspėjimo ir reikalauti užmokesčio už suteiktas papildomas Paslaugas.
  2. Jei Vartotojas negali pasinaudoti Mokamomis paslaugomis ne dėl savo (pavyzdžiui, Taisyklių pažeidimas) ar jam elektronines paslaugas teikiančių asmenų kaltės (žr. Taisyklių 7.1.1. ir 7.1.3 punktus), išskyrus išimtis, numatytas Taisyklių 6.3. punkte ar kitur Taisyklėse, Svetainės valdytojas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
  3. Svetainės valdytojas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią el. paštu ir (ar) kitokiu pranešimu, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Svetainės valdytojas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
  4. Užmokestis už Paslaugas, kurių teikimas buvo sustabdytas dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.
 7. Atsakomybės ribojimas
  1. Svetainės valdytojas nėra ir nebus atsakingas už:
   1. Mokesčių SUFLERIO ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Svetainės valdytojo kaltės, pažeidimus (internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus, žalą, sukeltą virusų ir pan.)ar praradimus, atsiradusius dėl naudojimosi Mokesčių SUFLERIU įskaitant bet neapsiribojant, pertraukimus dėl sistemos gedimų, interneto atakų, numatytos ar nenumatytos priežiūros, taip pat už Vartotojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius ar žalą;
   2. Žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Mokesčiu SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis bei Turiniu;
   3. Dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Vartotojui negalint naudotis Mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas paslaugas Vartotojui nėra grąžinimas.
  2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Mokesčių SUFLERIS veikia principu „tokia, kokia yra“ ir „taip, kaip galima“, o Vartotojas Mokesčių SUFLERIU naudojasi savo nuožiūra ir savarankiškai prisiimdamas riziką. Svetainės valdytojas nėra ir nebus atsakingas už Mokesčių SUFLERIO Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenimis.
  3. Jeigu pagal taikomus įstatymus Svetainės valdytojas atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir Svetainės valdytojas negali būti atleistas nuo atsakomybės, Svetainės valdytojo atsakomybė Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 15 (penkiolikos) Eur suma.
  4. Vartotojas yra atsakingas už visą žalą, kilusią ar galinčią kilti Svetainės valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims, dėl to, kad Vartotojas netinkamai naudojasi Mokesčiu SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Svetainės valdytojui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Mokesčių SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis.
  5. Vartotojas ir Svetainės valdytojas atleidžiami nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl neįveikiamų aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Baigiamosios nuostatos
  1. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Svetainės valdytojo bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis: Svetainės valdytojui – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Mokesčių SUFLERYJE, Vartotojui – adresais, nurodytais registracijos paskyroje ar kitaip perduotais Svetainės valdytojui, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
  2. Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Svetainės valdytojas neatsako už internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Svetainės valdytojo. Elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui kopijos buvimas Svetainės valdytojo serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie informacijos Vartotojui išsiuntimą.
  3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Svetainės valdytojo laiką.
  4. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  5. Visi tarp Svetainės valdytojo ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą,toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Svetainės valdytojo buveinės vietą.
  6. Vartotojas – fizinis asmuo prašymą ar skundą dėl Mokesčių SUFLERIO veiklos pirmiausia raštu privalo pateikti Svetainės valdytojui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti el. paštu pagalba@mokesciu-sufleris.lt. Nesutikdamas su Svetainės valdytojo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokesčių SUFLERIO privatumo politika ir duomenų apsauga

 1. ĮŽANGA
  1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindines privatumo sąlygas, taikomas interneto svetainėje https://www.mokesciu-sufleris.lt/ (toliau – Svetainė).
  2. Svetainę tvarko ir administruoja susijusių įmonių grupė (toliau – MERITS arba mes), kurią sudaro šie asmenys:
   1. UAB „MERITS elektroninės sistemos“, kurios juridinio asmens kodas 302649734, registracijos adresas Gedimino pr. 54B-1, Vilnius, Lietuva;
   2. UAB „MERITS“, kurios juridinio asmens kodas 301678932, registracijos adresas Gedimino pr. 54B-1, Vilnius, Lietuva;
   3. UAB „MERITS mokymo centras“, kurios juridinio asmens kodas 303117816, registracijos adresas Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva.

   Aiškumo dėlei, sąvoka „MERITS“ šioje Privatumo politikoje reiškia visus Privatumo politikos 1.2 punkte nurodytus asmenis kartu, o kai kontekstas to reikalauja – kiekvieną atskirai.
  3. Visi šios Privatumo politikos 1.2 punkte nurodyti asmenys, t. y., MERITS, naudoja prekių ir paslaugų ženklus „MERITS“, „Mokesčių SUFLERIS“, „SUPERBUHALTERIS“ ir „Verslo žvalgas".
  4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ - tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
  5. Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant MERITS veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
  6. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
  7. Perskaitę šį dokumentą, Jūs (toliau – Jūs arba Vartotojas) sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.
  8. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Svetainėje, įskaitant registraciją ar komunikaciją Svetainėje, taip pat naudojimąsi Svetainės paslaugomis (toliau – Paslaugos). Privatumo politika taip pat taikoma, kai lankotės su Svetaine susijusiose socialinių tinklų paskyrose „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Youtube“ (toliau – Socialinės paskyros). Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine ir Paslaugomis.
  9. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius). Ši Privatumo politika neapima trečiųjų šalių svetainių, paslaugų ir turinio, todėl raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.
 2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
  1. Mes gauname Jūsų asmens duomenis šiais būdais:
   1. kai Jūs juos pateikiate mums (pavyzdžiui, Jums registruojantis Svetainėje, Svetainės plėtiniuose, komunikuojant su mumis el. paštu arba telefonu, atliekant mokėjimus ir kt.);
   2. kai surenkame duomenis Jums naudojantis Svetaine ar Paslaugomis (pavyzdžiui, tokius kaip interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir kt.);
   3. kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ar šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų (pavyzdžiui, Paslaugų užsakovas Jus nurodo kaip kontaktinį asmenį ar Paslaugų naudotoją, mokėjimo įstaiga patvirtina atliktą mokėjimą ir pan.).
  2. Jūs galite naudotis Svetaine nesuteikdamas apie save beveik jokių asmens duomenų, tačiau tam, kad galėtumėte efektyviai naudotis Paslaugomis, Jums reikia prisiregistruoti ir pateikti tam tikrus Jūsų asmens duomenis.
  3. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:
   Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
   Registruoto vartotojo paskyros valdymas, Paslaugų užsakymas, naudojimas analizė, vartotojų ir paslaugų duomenų bazės administravimas.

   Paskyros valdymui bei Paslaugų užsakymui reikalingi duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr., šifruoti paskyros slaptažodžiai, IP adresas pasirinktas paslaugų planas, Paslaugų naudotojų duomenys atstovaujamas asmuo (kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį), ryšys su atstovaujamu asmeniu;

   Paskyros ir Paslaugų naudojimo duomenys: naudojimo data, laikas, periodiškumas, Paslaugų užsakymų ir mokėjimų istorija, suteiktos nuolaidos, su Paslaugomis susijusių užduočių rezultatai (išklausytų mokymų skaičius, testų rezultatai, sertifikatai ir pan.) Paslaugų pokyčiai, nuotraukos ir vaizdo bei garso įrašai (kai mokymų procesas ir turinys fiksuojami), su Paslaugomis susiję pranešimai, Svetainėje naršytos skiltys.

   Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

   Mokėjimų už paslaugas ir įsiskolinimų valdymas.

   Mokėtojo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, mokėtojo IP adresas, PVM mokėtojo kodas (jei turite), ind. veiklos, ūkininko veiklos, šeimynos veiklos pažymėjimo Nr.(jei turite), verslo liudijimo Nr. (jei turite);

   Mokėjimų duomenys: mokėjimo būdas ir dažnumas, mokėjimo suma, data, kita mokėjimo pavedime nurodoma informacija, mokėtojo sąskaitos Nr., mokėjimo priemonė, mokėjimų istorija, nepavykusių mokėjimų atmetimo priežastys;

   Įsiskolinimų duomenys: dydis, atsiradimo data, priežastis, skolininko duomenys, komunikacija apie skolą.

   Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

   Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę – užtikrinti tinkamą finansinę apskaitą (BDAR 6 str. 1 d. c) p.);

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

   Paslaugų kokybės užtikrinimas. Konsultacijos apie Paslaugas ir atsiliepimų valdymas.

   Paslaugų užsakovo / naudotojo vardas, pavardė ar pavadinimas, el. pašto adresas, tel. Nr. (jei pateiksite), ryšys su Paslaugų užsakovu (kai naudotojas yra kitas asmuo), komunikacijos (žinutė, atsakymas) tema ir turinys, duomenys reikalingi kokybės klausimų sprendimui, papildoma informacija, kuria pateikiate savo noru;

   Atsiliepimą pateikusio asmens nurodytas vardas, pavardė, el. pašto adresas, darbo vieta, atsiliepimo turinys, pateikimo data;

   Publikacijose, leidiniuose, vaizdo įrašuose, kitame pristatomajame turinyje esantys duomenys, nuomonės, komentarai, nuotraukos, vaizdo medžiaga, mokymų turinio ištraukos.

   Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

   Svetainės administravimas, vystymas, saugumo užtikrinimas, sukčiavimo, naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, prevencija. Socialinių paskyrų administravimas.

   IP adresas, įrenginio informacija, slapukų renkami duomenys (renkami Jūsų sutikimu, išskyrus būtinuosius slapukus), analitiniai duomenys (apsilankymai, peržiūros, paieškos, paspaustos nuorodos ir jų data bei laikas), per kurias nukreipiama į Svetainę, duomenų keitimo informacija.

   Sukčiavimo prevencijos tikslais taip pat gali būti tvarkomi šie duomenys: prisijungimo prie paskyros duomenys, naudojimosi paskyra istorija, veiksmai, informacija apie įrenginį (metaduomenys);

   Administruojant socialines paskyras tvarkomi duomenys: vartotojo vardas ir atvaizdas, įrašų komentarai, įvertinimai, pasidalinimai, vartotojų reakcijos („patinka“, „sekti“ ir pan.), vartotojų žinutės ir atsakymai į jas.

   Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

   Tiesioginės rinkodaros kampanijų vartotojams ir verslui vykdymas, naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas (mūsų veiklos ir Paslaugų tobulinimui).

   Naujienų siuntimui ir rinkodarai naudojami duomenys, Jūsų sutikimu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., darbovietė, pareigos / darbo veiklos sritis, naujienų pasirinkimai, Paslaugų naudojimo duomenys suasmenintų naujienų teikimui reklaminių slapukų pagalba renkami duomenys;

   Kiti naujienų siuntimo ir rinkodaros duomenys: IP adresas, informacija apie naujienų perskaitymą, URL nuorodos, per kurias nukreipiama į Svetainę, naujienų gavėjų sąrašo informacija;

   Kokybės apklausų duomenys: el. pašto adresas, tel. Nr., apklausos skelbime / anketoje prašomi nurodyti duomenys, komentarai, vertinimai, pasirinkimai.

   Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

   Reklaminių žaidimų ar konkursų, organizavimas. Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., konkurso, žaidimo skelbime ir (ar) anketoje prašomi nurodyti duomenys, laimėtojų duomenys, dalyvių sąrašai. Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).
   Ginčų ir pretenzijų sprendimas. Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., adresas, pareigos; atstovaujamas asmuo (kai atstovaujate įmonę ar kitą asmenį), ryšys su atstovaujamu asmeniu; skundo / pretenzijos / procesinio dokumento turinys, su ginču / pretenzija susijusi informacija.

   Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.);

   Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

  4. Registracijos metu ar vėliau, pagal poreikį, Jūs galite pateikti Svetainėje prašomus asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą). Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Jūs privalote papildyti ir (ar) pakeisti savo duomenis Svetainėje, jeigu jie pasikeičia. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.
  5. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, remdamiesi Jūsų pateiktais asmens duomenimis, mes galime rinkti duomenis apie Jūsų darbovietę (darbovietės pavadinimą, adresą, veiklos sritį ar kt.) ir šiuos duomenis sujungti su Jūsų pateiktais duomenimis.
  6. Mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens duomenis bendraujant laiškais ar telefonu, užsakymo ar Paslaugų teikimo metu, gaunant Paslaugas ar jau po Paslaugos įsigijimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti Svetainės renginiuose, apklausose, konkursuose ir t. t. Tokiu atveju Jūs galite būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmens duomenų tvarkymui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir Jūs dar nesate tokio sutikimo davęs.
  7. Teikdami paslaugas tam tikrais atvejais galime taikyti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimo priėmimą, pavyzdžiui, siekiant išsiaiškinti su paslauga susijusius Jūsų poreikius bei atitiktį paslaugos keliamiems reikalavimams. Automatizuotas sprendimų priėmimas reiškia asmens duomenų apdorojimą naudojant, pavyzdžiui, programinės įrangos kodą, dirbtinio intelekto sprendimą ar algoritmą, kuriam nereikia žmogaus įsikišimo. Reguliariai peržiūrime naudojamus automatizuoto sprendimų priėmimo metodus, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Jūs galite paprieštarauti automatizuoto sprendimo pateiktiems rezultatams – tokiu atveju Jūsų situacija bus įvertinta mūsų specialisto.
  8. Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie Svetainę, Paslaugas, mūsų skelbimus ar taip pat galime bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų paklausimus. Socialinių paskyrų naudotojams be šios Privatumo politikos taikoma ir socialinių tinklų valdytojų privatumo politikos bei naudojimosi sąlygos. Kai bendraujate su mumis Socialinėse paskyrose (pavyzdžiui, rašote mums žinutes, komentarus po mūsų įrašais), mes, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti viešą Jūsų profilio informaciją (vardas, pavardė, atvaizdas, elektroninis paštas ar pan.). Taip pat ši informacija (pavyzdžiui, Jūsų pateiktas komentaras), priklausomai nuo pasirinktų privatumo nustatymų, gali būti matoma kitiems konkrečios Socialinės paskyros lankytojams.
  9. Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis MERITS:
   1. laikysis galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
   2. tvarkys Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
   3. rinks Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkys su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek kiek tai leidžia teisės aktai;
   4. imsis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
   5. laikys tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
   6. neteiks asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
   7. užtikrins, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
   8. turi teisę perduoti asmens duomenis asmenims, kurie teikia įsiskolinimų administravimo (išieškojimo) paslaugas, užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, ir kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
 3. JŪSŲ TEISĖS
  1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
   1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko MERITS;
   3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
   4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, tvarkomi neteisėtai ar yra kitas duomenų sunaikinimo pagrindas;
   5. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi siekiant teisėtų mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų interesų (įskaitant ir automatizuotą sprendimą ar profiliavimą, jei tokį vykdome ir jei toks sprendimų priėmimas gali sukelti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums);
   6. atšaukti sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, įskaitant kai asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat, kai vykdome profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara;
   7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
   8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
  2. Mes stengsimės sudaryti visas sąlygas, kad galėtumėte efektyviai įgyvendinti duomenų subjekto teises. Tačiau mes galime nevykdyti Jūsų prašymų, kai tai mums leidžia BDAR ar kitų teisės aktų nuostatos, išskyrus nesutikimą tvarkyti pagal sutikimą tvarkomus Jūsų asmens duomenis (įskaitant ir tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu). Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
  3. Jei norite atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ar pateikti kitus duomenų subjekto prašymus, galite kreiptis el. paštu pagalba@mokesciu-sufleris.lt ar kitais mūsų kontaktais, kurie pateikti čia: https://www.mokesciu-sufleris.lt/kontaktai.html. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, kitą mums reikalingą su prašymu susijusią informaciją ar pasirašyti prašymą pažangiuoju ar kvalifikuotu elektroniniu parašu.
  4. Į Jūsų kreipimąsi mes atsakysime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
  5. Jums atšaukus duotą sutikimą, tvarkyti asmens duomenis, mes, nedelsiant, bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus asmens duomenų saugojimą (jei privalome juos saugoti).
  6. Jūs galite bet kada pašalinti savo asmens duomenis iš Svetainės, panaikindami savo registraciją (t. y., paskyrą). Paskyrą galite panaikinti savarankiškai ar atsiųsti mums prašymą dėl registracijos panaikinimo el. paštu pagalba@mokesciu-sufleris.lt. Prašyme būtina nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Panaikinus registraciją (paskyrą), mes ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus asmens duomenų saugojimą (jei privalome juos saugoti).
  7. Paprastai neprašome mokesčio už duomenų subjektų teisių įgyvendinimą. Tačiau teisės aktai mums leidžia imti pagrįsto dydžio mokestį arba atsisakyti vykdyti duomenų subjekto prašymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis.
  8. Jei, Jums paprašius, asmens duomenys ištrinami, mes galime saugoti informacijos kopijas, būtinas siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis susitarimų.
  9. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 4. TIESIOGINĖ RINKODARA, KOKYBĖS APKLAUSOS, ŽAIDIMAI IR KONKURSAI
  1. Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik turėdami Jūsų sutikimą.
  2. Registruodamiesi Svetainėje ar vėliau, naudodamiesi ja, Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate MERITS Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.
  3. Tiesioginės rinkodaros tikslais MERITS gali Jums el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis siųsti informaciją apie MERTS veiklą, Paslaugas. MERITS taip pat gali derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų informacija tam, kad galėtų pateikti Jums naujų Paslaugų ir kitų pasiūlymų. Turėdami Jūsų sutikimą MERITS taip pat gali prašyti įvertinti Paslaugų, veiklos ir aptarnavimo kokybę.
  4. MERITS naudoti Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktų Jums pasiūlymus ir informaciją apie MERITS teikiamas panašias paslaugas, kurios, MERITS manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis dėl Paslaugų ir aptarnavimo kokybės, net ir neturint Jūsų sutikimo tuo atveju, jeigu jau esate MERITS klientas ir neprieštaravote tokiam Jūsų asmens duomenų naudojimui, kai pateikėte šiuos duomenis. Net jei iš karto neišreiškėte prieštaravimo, galite bet kada išreikšti jį dėl visos ar dalies tokios asmens duomenų tvarkymo veiklos.
  5. Išsiuntę naujienas, jei turime sutikimą, galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
  6. Jums davus sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais MERITS rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.
  7. Naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant ir profiliavimą, tam, kad suteiktume Jums pagal Jūsų poreikius pritaikytas ir veiksmingas tiesioginės rinkodaros paslaugas. Tuo tikslu atsižvelgiame į pasirinkimus bei poreikius pagal Jūsų elgseną (pavyzdžiui, kokios Paslaugos Jus domina). Mūsų naudojami sprendimai yra skirti tik pagerinti Jūsų patirtį ir Jums nesutikus gauti mūsų naujienų, Jūs neprarasite teisės naudotis mūsų Paslaugomis bei gausite tokios pat kokybės Paslaugas.
  8. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams (duomenų tvarkytojams), kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.
  9. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti el. pranešimuose nurodytu būdu (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atšaukti prenumeratą“ ir pan.) arba atsiųsti mums pranešimą el. paštu pagalba@mokesciu-sufleris.lt.
  10. Mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu, tačiau tai gali užtrukti. Kadangi mūsų naujienų kampanijos planuojamos iš anksto, Jūs net ir po sutikimo atšaukimo galite dar vieną kartą gauti mūsų naujienas.
  11. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenis ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis. Norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai (detaliau žiūrėkite Privatumo politikos 3 skyrių).
  12. Dalyvavimas mūsų žaidimuose ar konkursuose yra neprivalomas. Tačiau norėdami dalyvauti žaidime ar konkurse, Jūs turėsite pateikti mūsų nurodytą informaciją. Žaidimus ar konkursus vykdysime pagal konkrečiam žaidimui ar konkursui nustatytas taisykles. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Atšaukus sutikimą, Jūs žaidime ar konkurse nebedalyvausite.
  13. Mes turime teisę susisiekti su žaidimo ar konkurso dalyviais ir Svetainėje, Socialinėse paskyrose, kituose mūsų nurodytuose informacijos skelbimo kanaluose paskelbti laimėtojus. Siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir (ar) nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo ar konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime ar konkurse negalėsite.
 5. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
  1. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms mūsų grupės įmonėms, t. y., bet kuriam iš šios Privatumo politikos 1.2 punkte nurodytų susijusių asmenų.
  2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti duomenų tvarkytojams ar gavėjams, kurie mums padeda vykdyti veiklą:
   1. rinkodaros ir reklamos paslaugų teikėjams – UAB „KOG institutas“, UAB „Reprise Media“;
   2. finansinės apskaitos, finansinių operacijų vykdymo paslaugų teikėjams – UAB „DINETA“;
   3. Svetainės palaikymo ir prieglobos paslaugų teikėjams: UAB „Interneto vizija“, MB „E. Debesėlis“, Amazon Web Services EMEA SARL (Liuksemburgas) ir Amazon Web Services, Inc. (JAV) (duomenys perduodami vadovaujantis Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl tinkamumo.
   4. mokėjimo administravimo paslaugų teikėjams – „Paysera LT“, UAB.
  3. Siekdami skelbti turinį Socialinėse paskyrose teikiame asmens duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:
   1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys perduodami vadovaujantis Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl tinkamumo);
   2. Meta Platforms Ireland Ltd. (Airija) ir Meta Platforms Inc. (JAV) (duomenys perduodami pagal Europos Komisijos priimtą sprendimą dėl tinkamumo);
   3. Google Ireland Ltd. (Airija) ir Google LLC (JAV) (duomenys perduodami vadovaujantis Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl tinkamumo).
  4. Siekdami naudotis „Slido“ įrankiu susitikimams, renginiams ir pan. teikiame asmens duomenis šio įrankio valdytojams – Cisco Systems International BV (Nyderlandai) ir Cisco Systems, Inc. (JAV) (duomenys perduodami vadovaujantis Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl tinkamumo).
  5. Asmens duomenis galime teikti teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją.
  6. Asmens duomenis taip pat galime perduoti, jeigu prireiktų, bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų mūsų verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.
  7. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Sąjungos / Europos Ekonominės Erdvės (toliau - ES / EEE) teritorijoje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES / EEE ribų. Jūsų Asmens duomenys už ES / EEE ribų yra perduodami remiantis:
   1. duomenų tvarkymo ar teikimo sutartimi, kuri aprašo tokį perdavimą ir kurios neatsiejama dalimi yra Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos; arba
   2. Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį; arba
   3. specialiu Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimu vykdyti tokį perdavimą; arba
   4. Jūsų sutikimu dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES / EEE ribų.
 6. SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMAS
  1. Slapukai (angl. cookies) yra maža teksto rinkmena, saugoma Jūsų įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono) naršyklėje ar atmintyje. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
  2. Slapukai gali būti naudojami vartotojui atpažinti ir nukreipti jį į paskyrą, informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui Svetaine ar Paslaugomis skatinti, saugumui bei Svetainės tinkamam funkcionavimui užtikrinti, Svetainei bei Paslaugoms tobulinti ir vystyti, pasirinkimams įsiminti, rodomo turinio personalizavimui, tiksliniam rinkodaros orientavimui, Svetainės susiejimui su Socialinėmis paskyromis.
  3. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
   1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
   2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
   3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
   4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti Paslaugas, reklamą ar kitą informacija, kurios galėtų Jus sudominti;
   5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.
  4. Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:
   Slapukas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
   Vartotojo PHP sesija PHPSESSIONID Techninis slapukas PHP vartotojui nustatyti Vartotojui apsilankius puslapyje Sesijos metu Unikalus ID
   Vartotojo sutikimas su Slapukų naudojimu EU_COOKIE_LAW_CONSENT Žinoti ar vartotojas sutinka su Slapukų naudojimu Vartotojui paspaudus ant sutikimo mygtuko 1 metai Nėra
   Vartotojo paskyros identifikavimas sufleris_user Fiksuoti koks vartotojas yra prisijungęs Vartotojui apsilankius puslapyje 1 metai El. paštas
   Vartotojo prietaiso identifikavimas sufleris_device_id Fiksuoti kiek prietaisų naudojasi paskyra Vartotojui apsilankius puslapyje 10 metų Unikalus ID
   Vartotojo autentifikacija jwt Vartotjo autentifikacijos mechanizmas Vartotojui prisijungus prie paskyros 1 metai Unikalus ID
   Vartotojo autentifikacijos galiojimas jwtExpiration Vartotjo autentifikacijos mechanizmas Vartotojui prisijungus prie paskyros 1 metai Data
   Google slapukai _ga_TM600WBJDM, _ga, _gcl_au, _gat, _gat_gtag_UA_38399132_1 Marketingo kanalų naudingumo sekimas ir vartotojų elgsenos stebėjimas Vartotojui apsilankius puslapyje Nustato Google Unikalus ID
   Facebook slapukai _fbp Marketingo kanalų naudingumo sekimas ir vartotojų elgsenos stebėjimas Vartotojui apsilankius puslapyje Nustato Facebook Unikalus ID
   Vimeo slapukai __cf_bm, player, vuid Vartotojų elgsenos stebėjimas Vartotojui žiūrint video Nustato Vimeo Unikalus ID
  5. Mes taip pat naudojame tokius technologinius įrankius ir sprendimus, kurie įrašo slapukus bei kaupia duomenis:
   Įrankio pavadinimas Įrankio paskirtis
   Google Analytics Generuoti statistinius duomenis apie Svetainės naudojimą, sumažinti užklausų dažnumą. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Jūs galite neleisti Google Analytics veikimo, pakeisdami naršyklės nustatymus ar įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
   Google Remarketing Pakartotinai rodyti reklamas Google partnerių svetainėse. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Jūs galite išjungti ar pakeisti Google reklamų rodymą nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads.
   Google Tag Manager Analizuoti Svetainės populiarumą. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.
   LinkedIn Insight Tag Įvertinti LinkedIn puslapio lankomumą, jo reklamų efektyvumą ir rodyti pranešimus / reklamines žinutes. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Slapukai kaupia nuasmenintą informaciją. Daugiau informacijos https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
   Meta Pixel Rodyti interesais grįstą reklamą socialiniame tinkle „Facebook“ ar kitose svetainėse, naudojančiose šį įrankį. Surinkti duomenys perduodami į JAV. Daugiau informacijos https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel.
  6. Kai kurie tretieji asmenys, pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai, gali naudoti jų pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar programėlės būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Mes nekontroliuojame šių slapukų naudojimo. Jei norite sužinoti detalesnę informaciją, rekomenduojame patikrinti trečiosios šalies privatumo politiką.
  7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti ir valdyti šiais būdais:
   1. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudęs žymą „Sutinku“.
   2. neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų.
  8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą naudoti neprivalomus slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Išsamią informaciją apie slapukus ir jų valdymą rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html. Reklaminių slapukų naudojimą galite valdyti „Network Advertising“ puslapyje http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Norėdami valdyti slapukus mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas.
  9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.
 7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
  1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
  2. Asmens duomenų saugojimo terminai:
   Asmens duomenų tvarkymo tikslas Duomenų saugojimo terminas
   Registruoto vartotojo paskyros valdymas, Paslaugų užsakymas, naudojimas analizė, vartotojų ir paslaugų duomenų bazės administravimas. Naudojimosi paskyra / Paslaugomis laikotarpiu ir 25 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros.
   Mokėjimų už paslaugas valdymas. Pagal finansines operacijas ir finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, o kai šie nenurodo terminų - 10 metų nuo mokėjimo dienos.
   Paslaugų kokybės užtikrinimas. Konsultacijos apie Paslaugas ir atsiliepimų valdymas.

   Konsultacijos laikotarpiu ir iki 2 metų po komunikacijos pabaigos (paskutinės žinutės);

   Atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);

   Atsiliepimai saugomi iki jų atšaukimo;

   Viešai skelbiami duomenys (leidiniuose, publikacijose ir pan.) yra tvarkomi iki viešo jų skelbimo pabaigos.

   Svetainės administravimas, vystymas, saugumo užtikrinimas, sukčiavimo, naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, prevencija. Socialinių paskyrų administravimas.

   Kaip nurodyta Privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir jų naudojimas“, o jei nepatenka į slapukų informaciją – iki 2 metų nuo surinkimo;

   Socialinių paskyrų duomenys saugomi pagal socialinių tinklų savininkų nustatytas sąlygas.

   Atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

   Tiesioginės rinkodaros kampanijų vartotojams ir verslui vykdymas, naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas (mūsų veiklos ir Paslaugų tobulinimui).

   Naujienų siuntimui ir rinkodarai naudojami duomenys saugomi 2 metus nuo duomenų pateikimo dienos;

   Apklausų vykdymui naudojami duomenys saugomi apklausos laikotarpiu ir 2 metus nuo apklausos pabaigos;

   Atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

   Reklaminių žaidimų ar konkursų organizavimas.

   Žaidimo, konkurso laikotarpiu ir 2 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pabaigos;

   Atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

   Ginčų ir pretenzijų sprendimas. Ginčo / pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu 10 metų po ginčo nagrinėjimo pabaigos.
  3. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame, nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
 8. SUSISIEKITE SU MUMIS
  1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, kviečiame kreiptis elektroniniu paštu pagalba@mokesciu-sufleris.lt.nurodyti, telefonu +370 678 20470, adresu Gedimino pr.54-1, Vilnius.
  2. Jei manote, kad, vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.
 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Svetainė gali būti naujinama ir pildoma naujomis funkcijomis ir paslaugomis, o kai kurios funkcijos gali būti panaikintos. Atitinkamai gali būti keičiama ir ši Privatumo politika.
  2. Jei pakeistume šią Privatumo politiką, apie tai pranešime Svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, el. paštu, jei tokį būsite mums pateikęs, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojatės Svetaine ar Paslaugomis, mes laikysime, kad Jūs esate susipažinęs su pakeitimais.

Žodynėlis

Vartotojo paskyra

Tai galimybė asmeniškai prisijungti prie Mokesčių SUFLERIO elektroniniu būdu, t.y. su savo el. paštu ir slaptažodžiu. Paskyros susikūrimas yra nemokamas ir leidžia išbandyti Mokesčių SUFLERĮ - t.y. naudotis bandomąja (demo) versija.

Abonentinė paskyra

Papildomai, vartotojas gali savo paskyrai užsakyti abonentinę prieigą, kuri įsigyjama pasirenkant vieną iš abonentinių planų ir suteikia šiam vartotojui galimybę pilnavertiškai naudotis Mokesčių SUFLERIO turiniu.

Abonementas ir abonentiniai planai

Tai - mokamų paslaugų ir įsigytų abonentinių prieigų visuma. Į vieną abonentinį planą gali būti įtraukta viena arba daugiau abonentinių prieigų - priklausomai nuo įmonėje Mokesčių SUFLERIO paslaugomis besinaudojančių darbuotojų kiekio. Abonementas yra metinė paslauga.

Kai abonentiniame plane yra daugiau nei viena prieiga, kliento pasirinkimu vartotojas turi pagrindinę (kontaktinę) prieigą, ir jam siunčiamos sąskaitos faktūros, bei su juo yra derinamas papildomų paskyrų priskyrimas kitiems vartotojams iš tos pačios įmonės. Visi kiti vartotojai turi papildomas prieigas, atsižvelgiant į kliento pasirinktą abonentinį planą

Mokamas turinys

Tai - visa informacija, kuri yra prieinama tik abonentinę prieigą turintiems vartotojams. Informacijos turinys ir formatas yra parenkami ekspertų, atsižvelgiant į daugumos už paslaugą mokančių vartotojų kiekį. Tai:

 • Mokesčių naujienos
 • Praktinės situacijos
 • Sąvadai ir teminiai rinkiniai
 • Seminarai ir vaizdo įrašai
 • Renginių kalendorius
 • Skaičiuoklės
 • Testai
 • Galimybė užduoti savo klausimą

Papildomai PRO lygmens prieigą turinys abonentai gauna prieigą prie šių rubrikų, įgalinančių buhalterius dalyvauti įmonės sprendimų priėmime, suvaldyti rizikas, optimizuoti procesu ir buhalterijos darbą:

 • PRO laidos (Geroji praktika ir PRO mikroskopą)
 • PRO komentarai
 • PRO-filaktika


Mokesčių SUFLERIO laiškai ir pagalba telefonu

Bendravimas su mūsų komanda yra neatsiejama Mokesčių SUFLERIO paslaugos dalis. Gerbdami Jūsų privatumą, kviečiame iš anksto susipažinti, kaip mūsų komanda gali su Jumis susisiekti:

 • Vartotojo registracija
  Vartotojui užsiregistravus Mokesčių SUFLERIO svetainėje ar renginiuose, atsiunčiamas registracijos patvirtinimas. Prieš kiekvieną renginį vartotojas gauna priminimą el. paštu.
 • Savaitiniai naujienlaiškiai
  Kiekvieną penktadienį Mokesčių SUFLERIO vartotojai gauna Mokesčių SUFLERIO naujienlaiškį su savaitės video apžvalga ir populiariausių konsultacijų sąrašu. Mokesčių SUFLERIO vartotojai, turintys galiojantį abonementinį planą (mokama paslauga), kitomis darbo dienomis papildomai gauna naujienlaiškį su keturiomis išsamiomis mokesčių konsultacijomis. Visuose naujienlaiškiuose galima rasti nuorodas į artimiausias renginių transliacijas, aktualius seminarų vaizdo įrašus, testus, skaičiuokles, atmintines ir kitą aktualią informaciją.
 • Vartotojo užduoti klausimai
  Vartotojui uždavus klausimą Mokesčių SUFLERIO svetainėje ar pagalbos el. paštu, tuo atveju, kai konsultantai klausimą atsako, Vartotojui atsakymas siunčiamas elektroniniu paštu.
 • Tiesioginė rinkodara
  Kartais el. paštu Vartotojui atsiunčiame nemokamas PDF atmintines, taip pat nuorodas į aktualius testus, skaičiuokles, seminarus, vykstančias akcijas bei kitą panašią informaciją. Tokių laiškų paprastai atsiunčiame ne daugiau kaip du-tris kartus per kalendorinį mėnesį.
 • Sąskaitos, mokėjimai ir kiti buhalteriniai klausimai
  El. paštu Vartotojui siunčiamos išankstinės ir PVM sąskaitos faktūros už renginius ir abonementinius planus bei su mokėjimais susiję priminimai.
 • Pagalba telefonu ir pokalbiai su vadybininkais
  Vartotojui naujai užsiregistravus Mokesčių SUFLERIO svetainėje, mūsų komandos nariai įprastai susisiekia su Vartotoju su tikslu supažindinti Vartotoją su svetainės funkcionalumu. Esant susidomėjimui mokamomis Mokesčių SUFLERIO paslaugomis, Mokesčių SUFLERIO vadybininkai gali susisiekti su Vartotoju registracijos metu pateiktu telefonu.