NAUDOJIMOSI MOKESČIŲ SUFLERIU TAISYKLĖS

 1. Vartotojas, naudodamasis Mokesčių suflerio interneto svetaine ir su ja susijusiomis paslaugomis, įsipareigoja laikytis Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 2. Interneto svetainės www.mokesčių-sufleris.lt (toliau tekste “Mokesčių sufleris”) valdytojas (toliau tekste - “valdytojas” “svetainės valdytojas”) turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo bet kokia forma Mokesčių suflerio svetainėje ir (ar) registruotų vartotojų informavimo. Jeigu Vartotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Mokesčių sufleriu ir (ar) susijusiomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Vartotojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis privalo nedelsiant nustoti naudotis Mokesčių suflerio svetaine ir panaikinti savo registraciją.
 3. Svetainės valdytojas pasilieka teisę iš anksto nepranešęs Vartotojui keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant tokią, kurią pateikia Vartotojas ir pan.
 4. Naudodamasis Mokesčių sufleriu ir susijusiomis paslaugomis bei teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia svetainės valdytojui šias išimtines teises:
  • teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Vartotojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba, išskyrus vartotojo asmeninius duomenis;
  • teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateiktos informacijos;
  • bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.
 5. Vartotojas sutinka, jog svetainės valdytojas tvarkytų Vartotojo pateiktus asmeninius duomenis tiek, kiek būtina svetainės funkcionalumui užtikrinti, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais.
 6. Visos svetainės valdytojo teisės į Mokesčių suflerio prekės ženklą, svetainės interneto adresą ir interneto svetainėje esančia informaciją yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 7. Svetainės valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai apmokestinti dalį ar visą interneto svetainės informaciją, pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką, apie tokius pakeitimus iš anksto informuojant Mokesčių suflerio vartotojus bei suteikiant jiems galimybę pasirinkti, kuriomis paslaugomis toliau naudotis.
 8. Mokesčių sufleryje esantis turinys yra informacinio pobūdžio ir negali būti laikomas specialisto konsultacija ar rekomendacija. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog svetainės valdytojas nebus atsakingas už bet kokias pasekmes, nuostolius ar žalą, kilusias Vartotojui ar kitiems tretiesiems asmenims dėl Mokesčių sufleryje pateiktos informacijos taikymo vykdant mokestines prievoles ar priimant sprendimus dėl mokestinių prievolių vykdymo.
 9. Vartotojas supranta ir sutinka, kad svetainės valdytojas niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikomas atsakingu už bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Vartotojo naudojimusi Mokesčių sufleriu ar susijusiomis paslaugomis. Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Mokesčių sufleriu ir susijusiomis paslaugomis.

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 6000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.