Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2024-02-09 | Skaitymo trukmė 3 min.
Reorganizuojama įmonė perdavė atskirtai įmonei NT ir sumokėtą avansinį NTM

Reorganizuojama įmonė moka NTM iki turto perdavimo atskirtai įmonei, o anksčiau sumokėtas avansinis mokestis įskaitomas kaip šios įmonės sumokėtas NTM. Toks avansinis NTM atskirtai įmonei neperduodamas. Nauja įmonė NTM moka nuo tada, kai perima nekilnojamąjį turtą.

Klausimas

Įmonė A buvo padalyta atskiriant veiklas, sukurta nauja įmonė B ir jai perduotas NT. Turtas ir įsipareigojimai perduoti 2023-09-30. Pagal atskyrimo sąlygas įmonė A perdavė sumokėtą avansinį NT mokestį. Ar teisingai įmonė A pasielgė?

MERITS atsakymas

Nekilnojamojo turto mokestį moka NTM savininkai (NTMĮ 3 str. 1 d.). Kai reorganizuojama įmonė perduoda veiklą ir nekilnojamąjį turtą naujai įkurtai įmonei, NTM mokėjimo ir deklaravimo prievolės pereina naujai įkurtai įmonei, tapusiai nekilnojamojo turto savininke. 

Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo įgyta nuosavybės teisė (NTMĮ 12 str. 6 d. 1 p.). Tokiu atveju, kai įmonė nekilnojamąjį turtą perima 2023-09-30, jai prievolė skaičiuoti nekilnojamojo turto mokestį atsiranda nuo ateinančio mėnesio, t. y. nuo 2023 m. spalio mėnesio.

Tokiu atveju įmonė A avansinį 2023 metų NTM turėjo mokėti atskirai už I, II ir III ketvirčius atitinkamai iki kovo 15 d., birželio 15 d. ir rugsėjo 15 d. Likusi NTM suma turės būti sumokama įmonės B, pateikiant KIT711 deklaraciją ir sumokant likusį NTM už IV ketvirtį iki 2024 m. vasario 15 d. 

Taigi įmonės A sumokėtas avansinis NTM bus laikomas sumokėtu už įmonės A 2023 metais nuosavybės teise turėtą nekilnojamąjį turtą. 

Atsižvelgiant į tai, kad KIT711 deklaracijos A priede deklaruojamas avansinis mokestis už pirmus tris ketvirčius, o minėtas nekilnojamasis turtas buvo perleistas 2023-09-30, t. y. suėjus trečiam ketvirčiui, įmonei A tikslinti pateiktos KIT711 deklaracijos A priedo nereikia (avansinis NTM neperskaičiuojamas). Tačiau KIT711 deklaracijos S priedo S6 laukelyje spalio mėnesį turės pažymėti turto netekimą (įgijimas / netekimas) su minuso ženklu (VMI viršininko 2007-05-29 įsakymo Nr. VA-40 17.8 p.). Tokiu būdu įmonės A NTM bus apskaičiuotas už trumpesnį laikotarpį nei kalendoriniai metai ir padengiamas avansu sumokėtomis NTM sumomis. 

Nekilnojamąjį turtą perėmusi įmonė B, teikdama 2023 metų KIT711 deklaraciją, S priedo S11 laukelyje spalio mėnesį turės pažymėti turto įsigijimą (įgijimas / netekimas) ir sumokėti NTM už 2023 m. spalio - gruodžio mėnesius. Taip pat ji privalės deklaruoti 2024 metų trijų ketvirčių mokėtiną avansinį NTM KIT711 deklaracijos A priede.

Įvertinus išdėstytas NTM deklaravimo taisykles į klausimą reikėtų atsakyti, kad avansinio NTM (gautinos sumos) įmonei B nereikėjo perduoti.

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Už tą dieną, kai darbuotojas iš užsienio atvyksta į Lietuvą, turėtų būti mokami užsienio valstybės, iš kurios atvykstama, dienpinigiai, nors darbuotojo komandiruotė tęsiasi Lietuvoje.
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
MB nariui savanoriškai pasitraukus iš MB, jam grąžinamas įnašas laikomas turto – finansinių priemonių – pardavimu MB. MB nariui grąžinamas piniginis įnašas deklaruojamas Metinėje gyventojams išmokėtų ...
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nenuolatinio LT gyventojo pajamos, gautos už nekilnojamojo turto, esančio LT, perleidimą, kai toks turtas yra išlaikytas nuosavybėje 10 metų, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Gavus tokių ne ...
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu LT įmonė nelaikoma turinčia veiklos vykdymo vietą ar nuolatinį padalinį PL, kitoje ES valstybėje narėje (PL) sumokėtas PVM gali būti grąžinamas LT per EPRIS sistemą, pateikiant prašymą VMI, arba ...
2024-02-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
NTM objektu yra laikomas visas nekilnojamasis turtas, kuris yra įregistruotas NT registre, ne išimtis ir gamybiniai ar technologiniai pastatai. Viešai RC tinklalapyje yra skelbiama tik tokio NT mokest ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai yra priimamas sprendimas likviduoti bendrovę, vadovas netenka savo įgaliojimų, nes paskirtasis likvidatorius įgyja bendrovės vadovo teises ir pareigas. Darbo sutartis su juridinio asmens vadovu pa ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Tais atvejais, kai MB apskaičiuoja MB nariui 10 000 Eur dividendų, tačiau faktiškai išmoka 8 500 Eur ir skirtumą – 1 500 Eur – padengia iš PVM permokos kaip gyventojo 15 proc. GPM, nebūtų laikoma, kad ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai apmokestinamasis asmuo gauna atlygį už pinigų turėjimą sąskaitoje ar indėlį banke, toks atlygis nėra laikomas gautu iš vykdomos ekonominės veiklos, kaip ji suprantama PVM apskaičiavimo tikslais. T ...
2024-02-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kadangi darbuotojas darbo sutartį nutraukia vasario mėnesį, jam darbdavys 2024 metais gali pritaikyti du 2024 metų NPD. Kai pirmasis NPD yra panaudotas sausio mėnesio atlyginimui, antrasis NPD taikoma ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Reorganizuojama įmonė moka NTM iki turto perdavimo atskirtai įmonei, o anksčiau sumokėtas avansinis mokestis įskaitomas kaip šios įmonės sumokėtas NTM. Toks avansinis NTM atskirtai įmonei neperduodama ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nors įmonė ir jos akcininkas laikomi asocijuotais asmenimis, o superkamų akcijų vertė didesnė kaip 90 000 Eur, jeigu iš akcininko superkamos nuosavos akcijos yra susijusios su nuosavo kapitalo mažinim ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pasikeitus juridinio asmens teisinei formai, įsipareigojimai išlieka. Iki pertvarkymo susidariusią darbo užmokesčio skolą MB nariui turėtų išmokėti įsipareigojimus perėmusi MB. Tačiau pagal šiuo metu ...
2024-02-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Dėl to, kad apskaitoje nenaudojamo turto nusidėvėjimas tebeskaičiuojamas, o PMĮ neleidžia skaičiuoti tokio turto nusidėvėjimo, apskaitoje ir pagal PMĮ turto likutinės vertės bus skirtingos.
2024-02-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
GPM312 deklaracijos priedai L ar U pasirenkami atsižvelgiant į tai, ar 2023 metais LT įmonėje dirbantis Baltarusijos pilietis GPM apskaičiavimo tikslais yra laikomas nuolatiniu ar nenuolatiniu LT gyve ...
2024-02-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai pirmą kartą pildant metinę NTM deklaraciją yra pritaikoma lengvata, apskaitoje registruojama galutinė mokėtina NTM suma, nes tai yra realus įsipareigojimas valstybės biudžetui. Tačiau nėra draudži ...
2024-02-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Akcininko juridinio asmens lėšų pasiėmimas likviduojant vienetą prilyginamas VP pardavimui jas išleidusiam vienetui. Danijos vieneto gautos LT vieneto VP pardavimo pajamos nėra laikomos Lietuvos pelno ...
2024-02-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Neatsižvelgiant į tai, kad sąskaita yra išrašyta 2024 metais, perleidus autoriaus teises 2023 metais, pajamas pripažinti ir pardavimo PVM apskaičiuoti reikės 2023 m. gruodžio mėnesį. PVM sąskaitoje fa ...
2024-02-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nėra svarbu, kaip sumokami pinigai – iš įmonės banko sąskaitos, kasos ar per atskaitingą asmenį, jeigu paslaugą pirko įmonė, ji turi metinėje GPM312 deklaracijoje deklaruoti gyventojui išmokėtas indiv ...
2024-02-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai darbuotojui taikomas valandinis atlygis ir jis yra mažesnis nei MVA, padaugintas iš koeficiento 1,65, dienpinigiai yra lyginami su apskaičiuotu atlyginimu. Atlyginimas apskaičiuojamas pagal darbo ...
2024-02-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Jeigu gyventojas mokestiniu laikotarpiu iš darbdavio gavo GPM neapmokestinamų dovanų, kurių bendra su prizais vertė ne didesnė kaip 200 Eur, ir iš kito gyventojo gavo dovanų 100 Eur, tai yra sumą, kur ...
2024-02-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >