Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-02-25 | Skaitymo trukmė 6 min.
DNSB gauna komercinės veiklos pajamų nuomodama daugiabučio rūsį

DNSB yra pelno nesiekiantis vienetas ir gauto pelno neturi teisės skirstyti savo steigėjams arba dalyviams. DNSB steigėjams pinigais ar natūra išmokėtos pelno sumos apmokestinamos GPM kaip pajamos ir tokios išmokos gali būti laikomos gauto pelno paskirstymu, dėl kurio gali būti prarandamas pelno nesiekiančio asmens statusas. Toks pelno panaudojimas nebūtų laikomas panaudojimu visuomenei naudingiems tikslams ir būtų apmokestinamas PM.

Klausimas

Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija kiekvieną mėnesį gavo pajamų iš bendrojo naudojimo patalpos – rūsio – nuomos. Visus metus bendrija neatliko jokių pastato atnaujinimo darbų, kuriems būtų galėjusi panaudoti už rūsio nuomą gautas lėšas.

1. Ar reikėtų bendrijai nuo gautų nuomos pajamų susimokėti pelno mokestį ir kokio dydžio, jeigu visas šias gautas lėšas pervestų į kaupiamųjų lėšų (skirtos pastatui atnaujinti) sąskaitą ir vėliau, kai bus poreikis, jas tam tikslui panaudotų?

2. Ar galėtų bendrija panaudoti iš nuomos gautas lėšas ne pastatui atnaujinti, o kitoms reikmėms, pavyzdžiui, bendrijos administravimo reikmėms (sumokėti už buhalterinės apskaitos paslaugas), kitiems bendriems savininkų interesams tenkinti (suoliukams prie namo įrengti), jeigu susimokėtų pelno mokestį?

3. Ar būtų galima iš nuomos gautas lėšas proporcingai paskirstyti ir išdalyti savininkams (pervesti į jų sąskaitas banke)? Ar tuomet savininkai turėtų susimokėti GPM? Kokios klasės pajamoms reikėtų priskirti tokias jų pajamas pajamų deklaracijoje?

4. Ar galima būtų iš nuomos gautas lėšas proporcingai paskirstyti ir išdalyti savininkams, taip sumažinant jų mokesčius bendrijai pagal bendrijos pateiktus mokestinius pranešimus? Ar galima sumažinti visus mokesčius ar tik kaupiamąją dalį?

MERITS atsakymas

Iš klausimo nėra aišku, kaip yra nuomojamos bendrosios paskirties patalpos: ar DNSB paslaugas teikia savo vardu vykdydama komercinę veiklą, ar veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas ir tik tarpininkauja tarp patalpas nuomojančių gyventojų iš nuomininko. Atsakydami į klausimą darome prielaidą, kad DNSB steigėjai yra gyventojai – patalpų savininkai.

Jeigu DNSB vykdo komercinę veiklą

DNSB įstatyme nustatyta, kad bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo (DNSBĮ 3 str. 1 d.). Bendrijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir pagal jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus gauto pelno ji neturi teisės skirstyti savo steigėjams arba dalyviams (PMĮ 2 str. 5 d.). Todėl jeigu DNSB vykdo komercinę veiklą ir uždirba pelno, jo išdalijimas bendrijos steigėjams, nesvarbu, kokia forma – pinigais ar natūra (pervedant į bendrijos kaupiamąją sąskaitą ar sumažinant narių mokesčius bendrijai, ar sumažinant kaupiamąsias įmokas), gali būti laikomas gauto pelno skirstymu. Jeigu būtų laikoma, kad tokiu būdu bendrija paskirstė nariams gautą pelną, ji gali prarasti ne tik pelno nesiekiančios įmonės statusą, bet ir teisę gauti paramą.

Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kai bendrija gauna pajamų iš komercinės veiklos (nuomos pajamų), tokios pajamos gali būti neapmokestinamos PM, jeigu gautos lėšos bus panaudotos viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti einamaisiais metais arba jeigu numatoma jas panaudoti per 2 ateinančius metus (PMĮ 46-3 str. 1 d.). Tokiu atveju reikalinga turėti įrodymus, patvirtinančius tokių numatomų lėšų būsimą panaudojimą visuomenei naudingiems tikslams (pasirašytos preliminariosios sutartys, susitarimai, vidiniai dokumentai – projektai, veiklos planai ir pan.).

Viešuosius interesus tenkinančia veikla bendrijos atveju galėtų būti laikoma suoliukų prie namo įrengimas, vaikų žaidimo ar automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, namo teritorijos sutvarkymas, apželdinimas, t. y. toks lėšų panaudojimas, kuris teikia naudą visuomenei, o ne išimtinai bendrijos nariams.

Mūsų vertinimu, pelno panaudojimu visuomenei naudingiems tikslams nebūtų laikoma pelno panaudojimas bendrijos administravimo išlaidoms padengti (buhalterinės apskaitos išlaidoms apmokėti), namo remontui ar išimtinai bendrijos narių interesams tenkinti, taip pat jiems išmokėtos sumos. Pelnas, panaudotas ne visuomenei naudingiems tikslams, turėtų būti apmokestinamas PM.

Jeigu bendrija uždirbtą pelną vis dėlto išmokėtų bendrijos nariams arba panaudotų jį narių mokėjimams padengti, būtų laikoma, kad bendrijos nariai gavo pajamų natūra, kurios priskiriamos gyventojo A klasės pajamoms. Prievolė nuo jų apskaičiuoti ir išskaičiuoti GPM bei jį deklaruoti tektų DNSB.

Jeigu DNSB veikia kaip tarpininkas

Jeigu DNSB nariai bendrąsias patalpas nuomotų savo vardu (tai turi patvirtinti sutartys ir dokumentai) ir DNSB nuomos sandoryje yra įpareigojusi atstovauti gyventojams, pavyzdžiui, kaip lėšas surenkantis tarpininkas, tokiu atveju galbūt nebūtų laikoma, kad DNSB vykdo komercinę patalpų nuomos veiklą. Tokiu atveju galėtų būti laikoma, kad nuomos pajamų gauna gyventojai, kurie šias pajamas ir turėtų apmokestinti GPM.

Kai gyventojai (bendrijos nariai) patalpas išnuomoja gyventojui, bendrijos narių gaunamos nuomos pajamos laikomos gyventojo B klasės pajamomis. Prievolė nuo jų sumokėti GPM ir jį deklaruoti tenka pačiam pajamų gavusiam gyventojui. Jeigu patalpos yra nuomojamos juridiniam asmeniui, tokiu atveju gaunamos nuomos pajamos laikomos gyventojo A klasės pajamomis. Prievolė nuo jų apskaičiuoti ir išskaičiuoti GPM bei jį deklaruoti tenka nuomininkui – juridiniam asmeniui.

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Apskaitoje nėra senaties, todėl reikia taisyti bet kokias klaidas ir mažinti sąnaudas, jeigu jų neturėjo būti. Apskaičiuojant pelno mokestį taikoma bendroji trejų metų senatis, ir jeigu įmonė mažina d ...
2021-03-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai kooperatinės bendrovės su kitu asocijuotuoju asmeniu – nariu per mokestinį laikotarpį sudarytų vienarūšių ar nevienarūšių sandorių ar ūkinių operacijų bendra vertė yra lygi arba didesnė kaip 90 00 ...
2021-03-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Nuostolių kompensavimas nėra laikomas prekių tiekimu, todėl PVM sąskaita faktūra nėra rašoma. Toks nuostolių atlyginimas turėtų būti įforminamas laisvos formos dokumentu. Kai paaiškėja, kad prekės, ku ...
2021-03-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai iš pradžių NT buvo naudotas išimtinai PVM apmokestinamoje veikloje, o vėliau pradėtas naudoti išimtinai PVM neapmokestinamoje veikloje, tokio turto PVM atskaita turėtų būti tikslinama to mokestini ...
2021-02-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Paslaugų apmokestinamoji vertė visais atvejais yra suma be PVM. Pajamos už paslaugas laikomos uždirbtomis tuomet, kai paslaugos yra atliktos. Todėl nesvarbu, kaip fiziniai asmenys atsiskaitinės už pas ...
2021-02-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai sandoryje dalyvauja trijų ES valstybių narių PVM mokėtojai ir LT įmonė kaip tarpininkė gabena prekes iš vienos valstybės narės į kitą, kurioje prekės tiekiamos galutiniam toje ES valstybėje PVM mo ...
2021-02-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai pasidalijamas bendrosios dalinės nuosavybės teise gyventojų turimas nekilnojamasis turtas, to turto įsigijimo data laikoma notarinėje turto pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta turto įsigijimo dat ...
2021-02-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių gautos subsidijos, skirtos įmonių likvidumui išsaugoti, pagal bendras subsidijų apskaitos nuostatas yra laikomos subsidijomis negautoms pajamoms kompensuoti ir PM apsk ...
2021-02-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Jeigu įmonė turi dokumentus, patvirtinančius, kad direktorius degalus sunaudojo važiuodamas įmonės tikslais, tokiu atveju pajamų natūra neatsiras. Pametus degalų įsigijimo kvitus, kai už degalus buvo ...
2021-02-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tais atvejais, kai prekės pirkėjo nurodymu yra gabenamos kitam asmeniui ir yra perduodamos ne pirkėjui, kuris įrašytas PVM sąskaitoje faktūroje, 0 proc. PVM tarifas tiekiamoms prekėms gali būti taikom ...
2021-02-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
DNSB yra pelno nesiekiantis vienetas ir gauto pelno neturi teisės skirstyti savo steigėjams arba dalyviams. DNSB steigėjams pinigais ar natūra išmokėtos pelno sumos apmokestinamos GPM kaip pajamos ir ...
2021-02-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kai įmonė pasirenka atostogas darbuotojams suteikti ir sumokėti už jas kitaip, nei nustato Darbo kodeksas ir Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo taisyklės, ji turėtų nustatyti savo taisykles, kai ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu 2019 metais gauta draudimo išmoka buvo sumažintos sąnaudos, 2020 metais pasikeitus situacijai ir grąžinus pinigus draudimo bendrovei, sąnaudos vėl turėtų būti padidintos. Apskaičiuojant 2020 met ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Pakuočių apskaita nuo į rinką tiekiamo kiekio nepriklauso. Įmonės, PVM mokėtojos, privalo užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade ir tvarkyti pakuočių apskaitą aplinkos ministro nustatyta tva ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
PVMĮ nustato du tarpininko veikimo būdus: kaip atsiskleidęs ir kaip neatsiskleidęs tarpininkas. Atsiskleidusio tarpininko pajamas sudaro tik jo gaunamas komisinis atlyginimas ir tokiam atlygiui pagrįs ...
2021-02-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Buteliai, kamšteliai, etiketės, sunaudoti prekėms, kurios nebus parduotos, būtų neleidžiami atskaitymai, o tokių prekių PVM atskaita turėtų būti tikslinama. Kai pagamintai prekei reikia pakartotinai p ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai MB taikos sutartimi atleidžia gyventoją nuo skolos mokėjimo, laikoma, kad gyventojas gavo nepiniginę dovaną, kurios vertė yra gyventojo faktinė skola – 450 000 Eur. Jeigu gyventojas nėra MB narys, ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sklypas nėra išlaikytas nuosavybėje 10 metų, todėl nuo gauto pelno bus skaičiuojamas 15 proc. GPM. Kai parduodamas turtas, kuris buvo gautas dovanų, pelnas yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turt ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kol pastato dalis bus rekonstruojama, NTM už tą pastato dalį mokėti nereikės. Kai gamybinis pastatas rekonstruojamas ir jame įrengiami butai, tokie darbai laikomi esminiu pagerinimu. Parduodant butus ...
2021-02-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Pagal PMĮ sumokėtos baudos yra priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams ir apmokestinamojo pelno nemažina. Investicijų projekto išlaidomis gali būti mažinamas visas apmokestinamasis pelnas, net jeigu ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
0 proc. PM tarifas gali būti taikomas tik pirmąjį mokestinį laikotarpį, kuris prasideda tą dieną, kada įregistruojama įmonė, ir baigiasi, kai pasibaigia kalendoriniai metai. Jeigu įmonės mokestinis la ...
2021-02-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos