Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-09-20 | Skaitymo trukmė 8 min.
Subnuomininkas atlieka pastato esminį pagerinimą

Jeigu pastato dalies remonto darbai pagerino patalpų naudingąsias savybes, išlaidos būtų priskiriamos subnuomininko leidžiamiems atskaitymams per nuomos laikotarpį, o pastato savininkas turės didinti turto vertę ir pripažinti apmokestinamąsias pajamas. PMĮ nėra reikalavimo perskaičiuoti leidžiamus atskaitymus, jeigu vėliau yra pratęsiama nuomos sutartis, tačiau į naują nuomos terminą reikėtų atsižvelgti, jeigu atlikus darbus yra žinoma, kad sutartis bus pratęsta. Pasibaigus nuomos sutarties terminui iki 10 metų PVM atskaitos tikslinimo pabaigos likusi esminio pagerinimo PVM suma perduodama tikslinti pastato savininkui.

Klausimas

Įmonės A, B ir C yra PVM mokėtojos. Įmonė A nuomojasi patalpas iš įmonės B, o įmonė B nuomojasi tas patalpas iš įmonės C (įmonė B pernuomoja dalį tų patalpų įmonei A). Vykdoma tik PVM apmokestinama veikla. Įmonė A atlieka išsinuomotų patalpų remontą, kuris laikomas esminiu pagerinimu. Kokie yra svarbūs mokestiniai aspektai taikant tokią schemą, kai remontą atlieka paskutinė grandis (C->B->A):
1. Ar galima PM apskaičiavimo tikslais patalpų remontą nudėvėti per nuomos laikotarpį?
2. Jeigu patalpų nuomos sutartis yra pratęsiama, ar reikia atlikti perskaičiavimus dėl remonto sąnaudų pripažinimo paskirstymo per nuomos laikotarpį? Pvz., remonto pabaigoje buvo žinoma, kad nuomos terminas buvo 3 metai, todėl remonto išlaidos buvo pripažįstamos sąnaudomis proporcingai per 3 metus. Nuomos pabaigoje nuomos sutartis buvo pratęsta ir tos remonto išlaidos jau nebepripažįstamos sąnaudomis, nes jau buvo pripažintos per tuos 3 metus (pagal tuo metu turėtą pirminę informaciją).
3. Jeigu remonto darbų pabaigoje yra žinoma, kad nuomos sutarties terminas baigiasi 2024-12-31, bet žinome iš anksto, kad nuomos sutartis bus pratęsta dar 2 metams, ar PM apskaičiavimo tikslais galime iš anksto remonto išlaidas paskirstyti proporcingai per numatomą nuomos terminą? Ar turėtume paskirstyti remonto išlaidas tam laikotarpiui, kuris yra žinomas remontą užbaigus?
4. Kaip yra su PVM atskaitos tikslinimo laikotarpiu? Kokia senatis taikoma: ar 10 metų (kadangi remonto darbų vertė pripažinta IT), ar tik nuomos laikotarpiui? Pvz., patalpos buvo išsinuomotos 6 m., remonto išlaidos paskirstytos per visą nuomos laikotarpį. Ar, praėjus 6 m. nuo remonto darbų pabaigos ir nepratęsus nuomos sutarties, turime tikslinti PVM atskaitą? Jeigu taikoma 10 m. senatis, tai turėtume tikslinti PVM atskaitą, likusią 4 metams (10 – 6 = 4 metai)? Jeigu senatis taikoma tik nuomos laikotarpiui, tai ar PVM atskaitą turime tikslinti tik tuo atveju, jeigu nuomos sutartį nutraukiame anksčiau? Ar yra atvejų, kada nereikia tikslinti PVM atskaitos?
5. Kokią naudą gauna patalpų savininkas ir kaip ji pripažįstama ir apmokestinama? Kiek žinome, jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, tai tuo momentu, kai patalpos perduodamos, turime skaičiuoti pajamas natūra. O kaip yra tuo atveju, jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo? Ar įmonė A turėtų remonto darbus perduoti / parduoti? Jeigu taip, tai kam tiesiogiai: iškart patalpų savininkui C ar įmonei B, o įmonė B tuos darbus perduos / perleis įmonei C? Ar yra čia kokių nors mokestinių niuansų dėl remonto darbų perdavimo, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį?

MERITS atsakymas

Pagal PVMĮ 2 str. 20 dalies nuostatas, „pastato (statinio) esminis pagerinimas – statybos darbai, kurie pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes“. Paprastai tai atvejai, kai atliekami tokie statybos darbai, kaip rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, kuriems atlikti reikalingi ir projektai, ir statybos leidimai. Tokiu atveju preziumuojama, kad šie darbai yra esminis pagerinimas. Kitais atvejais, kai atliekamas kitoks remontas, darbų rezultatą (pagerino / pailgino) vertina ir dėl jo sprendžia pati įmonė (patalpų savininkas) pagal savo nustatytus kriterijus. Kai patalpos yra nuomojamos, atliktų darbų vertinimas dažniausiai atliekamas nuomos sutartyje nustatytu būdu. 

Dėl PM

Jeigu įvertinus remonto darbus būtų nuspręstą, jog pastato dalies remonto darbai pagerino patalpų naudingąsias savybes ar pailgino turto naudingo tarnavimo laiką, remonto išlaidos turėtų būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams per nuomos laikotarpį, pradedant skaičiuoti nusidėvėjimą nuo to mėnesio, kurį darbai buvo užbaigti esant terminuotai sutarčiai, neterminuotos sutarties atveju – per laikotarpį, nurodytą PMĮ 1 priedėlyje (pastatams nustatytas nusidėvėjimo normatyvas – 15 metų). 

Dėl tokio darbų vertinimo patalpų savininkui (įmonei C) atsiranda prievolė apskaičiuojant pelno mokestį didinti turto vertę ir pripažinti apmokestinamąsias pajamas (PMĮ 20 str. 3 d.). Vėliau šį patalpų vertės padidėjimą nuomotojas galės nudėvėti ir pripažinti leidžiamus atskaitymus. Remontą atlikęs asmuo patalpų savininkui įteikia pranešimą apie atliktų darbų pobūdį ir jų vertę ir perduoda su darbų atlikimu susijusius dokumentus -  projektinę dokumentaciją, atliktų darbų sąrašą ir panašiai (PMĮ 20 str. 3 d. komentaras). 

PMĮ nėra reikalavimo pratęsiant nuomos laikotarpį atlikti perskaičiavimus dėl remonto sąnaudų paskirstymo per nuomos laikotarpį. Bendruoju atveju esminio pagerinimo sąnaudų sumos turėtų būti paskirstomos proporcingai nuomos laikotarpiui pagal nuomos sutarties, kuri galiojo remonto darbų užbaigimo metu, sąlygas. Tačiau jeigu tuo metu yra žinoma, kad nuomos sutartis bus pratęsta (o tais atvejais, kai planuojamas pastato esminis pagerinimas, tai būna žinoma dar prieš remontą, priešingu atveju jis nebūtų daromas), tuomet remonto išlaidos paskirstomos per planuojamą patalpų nuomos laikotarpį. PMĮ tėra nurodyta, koks formalus dokumentas turi patvirtinti nuomos terminą. 

Kai pastato esminį pagerinimą atlieka nuomininkas, kuris nėra susijęs su patalpų savininku (sandoris sudaromas rinkos sąlygomis), nuomos termino ir leidžiamų atskaitymų paskirstymo klausimas nekyla. Problemos kyla tada, kai nuomos sandoriai sudaromi tarp įmonių grupės įmonių, sudaromi nerūpestingai ir neįvertinami visi verslui svarbūs aspektai. Tuomet prognozuoti, kaip bus vertinamas leidžiamų atskaitymų pripažinimo laikotarpis, ypač jeigu sumos yra reikšmingos ir akivaizdu, kad du nesusiję subjektai sandorius būtų sudarę kitaip, negalime. Be to, mokestinio patikrinimo metu gali paaiškėti kitos aplinkybės, kurios gali nulemti vienokį ar kitokį mokesčių administratoriaus sprendimą. 

Dėl PVM

Pagal PVMĮ pastato remontas, kuris pagerino jo naudingąsias savybes ar pailgino naudingo tarnavimo laiką, laikomas esminiu pagerinimu (PVMĮ 2 str. 20 d.), ir, jeigu nuomininkas atskaito remonto darbų pirkimo PVM, jis privalo apskaičiuoti pardavimo PVM dėl ilgalaikio turto pasigaminimo (PVMĮ 6 str.). PVM apmokestinamąją veiklą vykdanti įmonė šį PVM gali atskaityti. Pastato ir jo esminio pagerinimo PVM atskaitos tikslinimo laikotarpis yra 10 metų (PVMĮ 67 str. 1 ir 2 d.). Nuomos sutarties terminas neturi įtakos PVM atskaitos tikslinimo laikotarpiui.

Tuo atveju, kai iš esmės pagerintos patalpos grąžinamos savininkui nepasibaigus PVM atskaitos tikslinimo (10 metų) laikotarpiui, o patalpų savininkas yra PVM mokėtojas, esminio pagerinimo darbų PVM atskaitą nėra tikslinama. PVM atskaitos tikslinimas perduodamas savininkui. PVMĮ 9 str. 4 dalyje nurodoma, kad grąžinant patalpas nepasibaigus PVM atskaitos tikslinimo laikotarpiui (po 6 metų), bus skaičiuojamas pardavimo PVM nes toks grąžinimas bus laikomas prekės tiekimu už atlygį, tačiau šis pardavimo PVM nėra mokamas į biudžetą, tik deklaruojamas specialiu būdu. Šį PVM perima patalpų savininkas ir jam pereina prievolė tikslinti PVM atskaitą likusius 4 metus (PVMĮ 68 str. 1 str. 2 d.).

Komentarai

Rūta Zaikauskienė
2023-09-20 11:50
Remonto darbus vertina nuomininkas, jeigu nuomos sutartyje nėra parašyta kitaip. Jeigu nuomininkas nusprendžia, kad čia yra esminis pagerinimas, patalpų savininkas turės sumokėti pelno mokestį ir vėliau perimti PVM tikslinimą. Jis neturi pasirinkimo. Beje, nuomos sutartyje gali būti uždrausta daryti remontą arba sutartyje gali būti numatyta atlyginti savininko nuostolius dėl tokių nuomininko veiksmų ir t.t.
Irma Dragūnaitė
2023-09-20 09:54
O kaip būtų tuo atveju, jeigu subnuomininkas/nuomininkas tai traktuotų, kaip pastato dalies esminį pagerinimą, o savininkas kaip paprastąjį remontą? Patalpų nuomos sutartyje yra nurodyta, jog jokie nuomininkų atlikti darbai nėra atlyginami. Ar tuomet PVM atskaitos tikslinimas vistiek būtų perduodamas patalpų savininkui, jeigu kiekviena šalis skirtingai traktuotų atliktus darbus? Ar tokiu atveju patalpų savininkas vis tiek turėtų prisipažinti pajamas? Jeigu neprisipažins, kadangi tai traktuos, kaip paprastąjį remontą - ar dėl to kažkas keičiasi iš mokestinės pusės subnuominiko/nuomininko apskaitoje?
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Kinijos įmonės išrašyta sąskaita nebus laikoma kreditine sąskaita, nes Kinijos įmonė neišrašė pirminės prekių tiekimo sąskaitos. Dėl tokios kreditinės sąskaitos nesikeičia PVM prievolės, nekoreguojami ...
2023-09-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Profesinės sąjungos organizuotos išvykos savo nariams turėtų būti laikomos dovana. Ne iš darbdavio gautos dovanos ne pinigais, kurių vertė ne didesnė kaip 100 Eur, nebūtų laikomos gyventojo pajamomis ...
2023-09-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Įprastai likviduojamos įmonės likvidavimo procedūrų sąnaudos – atliekami likvidavimo veiksmai, išmokos IĮ savininkui ir įmokos nuo su darbo santykiais susijusių pajamų – kol vyksta likvidavimo procesa ...
2023-09-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu degalų įsigijimo kasos aparato kvite yra papildomas pirkėją identifikuojantis rekvizitas, PVM atskaita galima ir leidžiami atskaitymai pripažįsta vito suma su PVM ne didesnė kaip 150 Eur. Jeigu ...
2023-09-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Išlaidos, susijusios su ilgalaikio materialiojo turto parengimu veikti ir naudoti, padarytos iki turto naudojimo pradžios, priskiriamos turto įsigijimo savikainai. Jeigu išlaidos patiriamos turtą prad ...
2023-09-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kadangi nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu Lietuvoje yra laikomos visame pasaulyje uždirbtos pajamos, manytina, kad į mėnesio NPD formulę turėtų būti įtraukiamos visos per mėnesį ga ...
2023-09-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, yra taikomas Darbo kodekso 54 straipsnis, nesvarbu, ar tai būtų biudžetinė įstaiga, ar privati. Atleidžiamam darbuotojui pagal DK 54 straipsnį mokama k ...
2023-09-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
GPM ir VSD įmokomis kaip darbo užmokestis yra apmokestinama dienpinigių suma, kuri viršija 50 proc. darbo sutartyje nustatyto darbo užmokesčio, kai šalys susitaria dėl mėnesio algos, ir 50 proc. pagal ...
2023-09-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 7 min.
Sergančiai darbuotojai įmonės mokama pašalpa nėra atleista nuo mokesčių, nesvarbu, kokio dydžio ir iš kokių lėšų ji yra mokama. Pašalpa apmokestinama kaip darbo užmokestis – GPM ir VSD įmokomis – ir ...
2023-09-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu pastato dalies remonto darbai pagerino patalpų naudingąsias savybes, išlaidos būtų priskiriamos subnuomininko leidžiamiems atskaitymams per nuomos laikotarpį, o pastato savininkas turės didinti ...
2023-09-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Kai LT įmonė į kitą ES valstybę narę laikinai išgabena prekes, bet vėliau jų nesusigrąžina į LT ir parduoda, 0 proc. PVM tarifas netaikomas. Laikoma, kad įvyko tokių prekių pervežimas verslo tikslais. ...
2023-09-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu nutraukus patalpų nuomos sutartį vėdinimo įrenginys liks patalpose, tokio IT nenudėvėtoji likutinė vertė turės būti pripažįstama neleidžiamais atskaitymais. Jei įrenginys bus iškomplektuotas ir ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kaip deklaruoti toki tiekimą į kitą ES valstybę narę, kai pirkėjas yra registruotas kaip PVM mokėtojas AT ir SE, priklausytų nuo to, kurios šalies PVM kodą nurodė pirkėjas, įsigydamas prekes, ir kurio ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Neatsižvelgiant į tai, kad MB narys yra įsiregistravęs kaip PVM mokėtojas, kai toks gyventojas nevykdo IV, jo pajamos pripažįstamos pinigų gavimo principu, t. y. kai gaunami pinigai. Gyventojo, PVM mo ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo arba importo PVM už įsigytas arba importuotas prekes ir paslaugas, jeigu šios prekės arba paslaugos skirtos PVM apmokestinamoms prekėms tiekti ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė iš ES įsigyja lengvąjį automobilį, kuriam taikytas 0 proc. PVM, laikoma, kad automobilis yra įsigytas su PVM. Parduodama tokį automobilį įmonė negali taikyti maržos schemos, o pardavimo PVM ...
2023-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Registruojant atsargas apskaitoje, iš jų pirkimo kainos turėtų būti atimamos tik tos nuolaidos, kurios faktiškai buvo suteiktos atsargų pirkimo dieną. Jau nupirkus atsargas gautos nuolaidos užregistru ...
2023-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu įmonė teikia tokias paslaugas, kurioms reikalinga speciali įranga, tokiu atveju neatlygintinai perduodamos įrangos (prekės) vertė turėtų būti įskaičiuojama į teikiamų paslaugų kainą. Į paslaugų ...
2023-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
2022 m. 12 mėn. gavus metinio mokesčio sąskaitą už teisę 2023 m. 01–12 mėn. naudotis paslaugomis, apskaitos ir PM apskaičiavimo tikslais tokio mokesčio sąnaudas bei leidžiamus atskaitymus reikėtų prip ...
2023-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
IT priskiriamas tik toks turtas, kuris atitinka abu kriterijus: turtas turi būti naudojamas ilgiau nei 1 metus ir jo įsigijimo kaina turi būti ne mažesnė nei įmonės nusistatyta minimali IT kaina. Turt ...
2023-09-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >