Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2022-06-29 | Skaitymo trukmė 3 min.
Perduos nudėvėtą IT kaip paramą

Gyventojai ir organizacijos, neturintys paramos gavėjo statuso, nėra laikomi paramos gavėjais. Tokiems asmenims perduodamas IT nebus laikomas parama. Turto perdavimas būtų laikomas dovana ir neleidžiamais atskaitymais. Gyventojų gautos dovanos, kurių rinkos vertė viršija 100 Eur, apmokestinama GPM. Paramos gavėjams perduotas nudėvėtas turtas laikomas suteikta parama, bet tokio turto vertė, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais yra jo likutinė vertė.

Klausimas

Įmonė turi visiškai nusidėvėjusių kompiuterių, kuriuos norėtų paaukoti vaikams (fiziniams asmenims) ir įvairioms organizacijoms. Ar tokiu atveju apskaitoje galėtume tiesiog nurašyti ilgalaikį turtą kaip visiškai nusidėvėjusį? Ar reikia teikti deklaraciją dėl paramos teikimo? Ar paramos suma būtų likutinė / likvidacinė verte (šiuo atveju likvidacinė vertė yra 0,29 Eur). Ar paramos suma būtų ilgalaikio turto įsigijimo vertė? Kokie dar dalykai žinotini, teikiant paramą ilgalaikiu turtu?

MERITS atsakymas

Pagal Labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio nuostatas, paramos gavėjais gali būti LR įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai, gyventojai, turintys meno kūrėjo statusą, gyventojai, tiesiogiai dalyvaujantys likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius (PMĮ 28 str. 1 d.).

Fiziniai asmenys ir organizacijos, neturintys paramos gavėjo statuso, nėra laikomi paramos gavėjais. Todėl tokiems asmenims perduodamas ilgalaikis turtas nebus laikoma parama. Toks turto perdavimas, tikėtina, būtų laikomas dovana.

Gyventojo ne iš darbdavio gautų dovanų vertė, kuri kartu su prizų verte yra ne didesnė kaip 100 Eur, nėra apmokestinama GPM ir nedeklaruojama – tai nėra laikoma gyventojo pajamomis (GPMĮ 9 str. 1 d. 6 p.). Kai gautos dovanos vertė didesnė kaip 100 Eur, laikoma, kad gyventojas gavo pajamų natūra, kurios apmokestinamos 15 proc. GPM. Teikiant kaip dovaną ilgalaikį turtą, gyventojo pajamomis natūra būtų laikoma šio turto tikroji rinkos kaina pajamų natūra gavimo momentu. Dovanos laikomos gyventojo A klasės pajamomis, todėl prievolė apskaičiuoti ir išskaičiuoti 15 proc. GPM (kai dovanos vertė didesnė kaip 100 Eur) tenka tokias pajamas išmokančiai įmonei. Dovanos, išskyrus reprezentacines, visuomet yra laikomos neleidžiamais atskaitymais (PMĮ 31 str. 1 d. 13 p.).

Nurašant ilgalaikį turtą, kuris yra nudėvėtas iki likutinės vertės, to turto likutinė vertė būtų laikoma neleidžiamais atskaitymais kaip nesusijusios su įmonės pajamų uždirbimu ir ekonominės naudos gavimu sąnaudos (PMĮ 31 str. 1 d. 13 p.). Organizacijai, gavusiai turtą dovanų, tokio turto įsigijimo vertė būtų 0 Eur.

Kai naudotas turtas perduodamas paramos gavėjui, įmonė, perdavusi turtą kaip paramą, gali pasinaudoti pelno mokesčio lengvata ir dvigubą paramos sumą atimti iš apmokestinamojo pelno (PMĮ 28 str. 2 d.). Paramos vertė tokiu atveju yra ilgalaikio turto likutinė vertė (0,29 Eur).

Su šia tema susijusios konsultacijos „Parama naudotu turtu“, „Teiks paramą prekėmis“.

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Praktinė situacija
2022-07-01 | TRUMPAI
| 1 min.
Paprastai nėra draudžiama įmonėms susitarti dėl neprocentinių paskolų, tačiau apskaičiuojant pelno mokestį palūkanas reikės skaičiuoti ir jas apmokestinti.
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pažintinės ir pramoginės kelionės netampa komandiruotėmis net ir tuo atveju, kai jų metu vyksta kokie nors darbiniai susitikimai. Todėl tikėtina, kad tokios kelionės išlaidos, dienpinigiai, maitinimas ...
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Įmonė ir jos akcininkas yra laikomi susijusiais ir asocijuotaisiais asmenimis ir jų sandoriai turi atitikti rinkos kainas ir būti pagrindžiami. Kai per metus sandorių vertė didesnė kaip 90 000 Eur, įm ...
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-06-30 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-06-30 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-06-30 | TRUMPAI
| 2 min.
Esant suminei darbo laiko apskaitai, atostogos turėtų būti suteikiamos savaitėmis, atostoginiai mokami už darbo laiko normą per savaitę, darbo laiko koregavimo koeficientai netaikomi, net jeigu darbuo ...
2022-06-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Gyventojai ir organizacijos, neturintys paramos gavėjo statuso, nėra laikomi paramos gavėjais. Tokiems asmenims perduodamas IT nebus laikomas parama. Turto perdavimas būtų laikomas dovana ir neleidžia ...
2022-06-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Praktinė situacija
2022-06-29 | TRUMPAI
| 2 min.
Praktinė situacija
2022-06-29 | TRUMPAI
| 1 min.
Mokesčių teisės aktai nereglamentuoja dokumentų skaitmeninimo ir nedraudžia to daryti. Iš principo visi popieriniai įmonių dokumentai gali būti skaitmeninami. Popieriniai dokumentų originalai gali būt ...
2022-06-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Užsienio viešbučio suteiktos apgyvendinimo paslaugos nėra LT PVM objektas ir atvirkštinio PVM skaičiuoti nereikės. Užsienyje nuo tokių paslaugų sumokėtas PVM, kaip ir pačios paslaugos, išskyrus vadov ...
2022-06-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu VšĮ nevykdo komercinės bei viešąjį interesą tenkinančios veiklos ir ateityje tokios veiklos nebevykdys, vadinasi, uždirbtas pelnas nebus panaudotas. Toks nepanaudotas pelnas turėtų būti apmokest ...
2022-06-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Praktinė situacija
2022-06-28 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-06-28 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-06-28 | TRUMPAI
| 1 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >