Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-11-22 | Skaitymo trukmė 3 min.
Išmokėję avansą darbuotojams nori formuoti atidėjinius

Išmokėto avanso registravimas apskaitoje priklausys nuo to, už kurio mėnesio darbą jis yra išmokėtas. Jeigu avansas išmokamas už einamąjį mėnesį, jis gali būti pripažįstamas to mėnesio sąnaudomis ir leidžiamais atskaitymais. Jeigu avansas mokamas už būsimuosius mėnesius, jis sąnaudomis bus pripažintas tais mėnesiais, už kuriuos jis buvo mokėtas.

Klausimas

Ar darbuotojams išmokėti avansai gali būti metų pabaigoje suformuoti kaip sąnaudų atidėjiniai ir pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais tokios sąnaudos pripažintos leidžiamais atskaitymais?

Mokesčių SUFLERIO atsakymas

Atlygio darbuotojui už atliktą darbą sąnaudos pripažįstamos tada, kai darbuotojas atlieka darbą, nepaisant to, kada atlyginimas yra išmokamas. Išmokėto avanso registravimas apskaitoje priklausys nuo to, už kurio mėnesio darbą jis yra išmokėtas (31-ojo VAS „Atlygis darbuotojui“ 12 p.).

Jeigu, pavyzdžiui, gruodžio mėnesiui nepasibaigus kaip avansas išmokama dalis gruodžio mėnesio darbo užmokesčio, išmokėtas avansas bus laikomas gruodžio mėnesio sąnaudomis ir leidžiamais atskaitymais. 

Jeigu gruodžio mėnesį avansu sumokamas sausio mėnesio darbo užmokestis, darbuotojas dar nebūna atlikęs darbo, už kurį mokamas atlyginimas, todėl išlaidos negali būti pripažintos gruodžio mėnesio sąnaudomis: sąnaudos ir leidžiami atskaitymai bus pripažinti sausio mėnesį. Tokiu atveju atidėjiniai neregistruojami. Sausio mėnesiui tenkanti avanso dalis turėtų būti registruojama kaip gautina suma (31-ojo VAS 13 p.). Apskaitoje galėtų būti daromas toks ar panašus įrašas:

D 2446 Kitos gautinos skolos
   K 271 Sąskaitos bankuose

Jeigu avansas bus išmokėtas už ilgesnį laikotarpį, toks avansas jau gali būti klasifikuojamas ir kaip beprocentė paskola. Tokiu atveju palūkanas, kurių darbuotojui mokėti nereikės, reikėtų vertinti kaip pajamas natūra (GPMĮ 2 str. 15 d.). Šios pajamos natūra būtų apmokestinamos GPM ir VSD įmokomis.

Ne visai suprantame, ką klausime vadinate sąnaudų atidėjiniais. Atidėjiniai, kuriuos registruojant pripažįstamos sąnaudos, yra įmonės prievolės (įsipareigojimai), kurioms įvykdyti reikės naudoti įmonės turtą (19-ojo VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ 6 p.). Įmonė, išmokėdama avansus darbuotojams, jokių papildomų prievolių neįgyja. Ji iš anksto sumoka darbuotojams už darbą, kurį jie turės atlikti ateityje. Taigi prievolių atsiranda ne įmonei, o darbuotojams, todėl atidėjiniai šiuo atveju nesudaromi.

Galbūt sąnaudų atidėjiniais vadinate balanso C eilutėje parodomas ateinančių laikotarpių sąnaudas. Šis straipsnis nenaudojamas išmokėtiems avansas registruoti. Jis skirtas iš anksto už tęstinio pobūdžio paslaugas sumokėtoms sumoms registruoti, tokioms kaip nuomos, draudimo, prenumeratos ir pan. (2-ojo VAS „Balansas“ 33 p.). Avansus darbuotojams iki jų pripažinimo sąnaudomis į apskaitą reikėtų įtraukti kaip gautinas sumas.

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Tik ta įmonė, kuri vykdo IP, gali susimažinti apmokestinamąjį pelną investicinio projekto išlaidomis. Įmonė negalės didinti savo mokestinio nuostolio investicinio projekto lengvata ir vėliau padidintų ...
2023-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Reikalavimo teisės perleidimas, kai šią teisę į įmonei suteiktą paskolą ir palūkanas įgyja naujas kreditorius, fizinis asmuo, ir kai paskolos suma nesikeičia, nėra laikomas naujos paskolos suteikimu i ...
2023-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Už darbuotoją apmokėtos apgyvendinimo viešbutyje išlaidos bus laikomos jo su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, nuo kurių būtų skaičiuojami mokesčiai. Savaime formalus komandiruotės įsakymas nuo ...
2023-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Prekių pardavimas bus registruojamas tada, kai, atsižvelgiant į pardavimo ir pristatymo sąlygas, visa su prekėmis susijusi rizika ir nauda perduodama galutiniam pirkėjui. Prekiaujant per elektronines ...
2023-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai prekės klaidingai nebuvo apmokestintos PVM, tikslinti reikia tik einamųjų ir praėjusių trejų metų PVM. PVM sumos tokiais atvejais mažina pardavimo pajamas. Įmonė tikslina PVM deklaracijas ir regis ...
2023-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai darbuotojo darbo vieta yra Vilniuje, bet kokios kelionės po Vilnių ir aplink Vilnių nėra laikomos komandiruotėmis, dienpinigiai ir kitos kompensacijos nėra mokami arba jie yra apmokestinami kaip d ...
2023-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai yra keli vykdomieji raštai, iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančios MMA, gali būti išskaitoma ne daugiau kaip 30 proc., o iš likusios dalies – ne daugiau ka ...
2023-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nuo 2022-05-01 įmonės pačios nustato grynųjų pinigų apskaitos taisykles, įskaitant ir atskaitingo asmens iš pirkėjo gautų pinigų panaudojimą, ir tik jos pačios sprendžia, ar prieš nešant į banką pinig ...
2023-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Bankrutavusio pirkėjo skolos pardavimo PVM negali būti tikslinamas ir nebus grąžinamas iš biudžeto, nes pats pardavimas įvyko dar iki PVMĮ, kuris leidžia tokį PVM susigrąžinti, pakeitimo.
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Išmokėto avanso registravimas apskaitoje priklausys nuo to, už kurio mėnesio darbą jis yra išmokėtas. Jeigu avansas išmokamas už einamąjį mėnesį, jis gali būti pripažįstamas to mėnesio sąnaudomis ir l ...
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
MB nariui, ketinančiam teikti MB transporto vadybininko paslaugas reikės registruoti IV, vykdomą pagal pažymą. MB nario perduotas įnašas – automobilis – tampa MB nuosavybe, todėl toks MB nario turto p ...
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai gabenamas konsoliduotas krovinys, kiekvienas prekių tiekėjas turi turėti pakankamus įrodymus, patvirtinančius, kad kiekvienas jų organizavo tiekiamų prekių išgabenimą. Tiekėjas turi turėti jam išr ...
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Komandiruotė – darbuotojo išsiuntimas į konkrečią vietą atlikti darbo funkcijų ar tarnybinio pavedimo, todėl įsakyme tokios vietos nurodomos, o jeigu pasikeičia, įsakymas tikslinamas. Kai nėra nurodom ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Finansinės apskaitos įstatyme tiesiogiai įvardyta vos keletas tvarkų: Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka, Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo tvarka, Apskaitos paslaugų teikimo or ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 11 min.
Nutraukus lizingo sutartį, pardavėjas išrašo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo grąžinamo turto vertę. Lizingo davėjo apskaitoje grąžintas turtas užregistruojamas nesumokėta turto vertės d ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai finansinės paslaugos, nurodytos PVMĮ 28 str. 1–5 dalyse, suteikiamos už ES teritorijos ribų įsikūrusiems asmenims (trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims), tai šios paslaugos nėra Lietu ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Visa draudimo liudijime nurodyta vertė turėtų būti laikoma darbuotojo pajamomis tą laikotarpį, kai įsigalioja draudimo liudijimas, ir visa suma pripažįstama įmonės sąnaudomis ir leidžiamais atskaityma ...
2023-11-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Teisės aktai nenustato, kur turi būti įmokami iš EKA inkasuoti pinigai, nenurodo, kaip juos panaudoti ir kur saugoti. Tačiau FAĮ reikalauja ūkines operacijas pagrįsti apskaitos dokumentais, operacijas ...
2023-11-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Jeigu paaiškėtų, kad permoką VMI nurašė ar įskaitė ir šios sumos negrąžins ir neįskaitys, tokia įmonės apskaitoje esanti mokesčio permoka, kaip valstybės skola įmonei, turėtų būti nurašyta. Apskaitoje ...
2023-11-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Namo administratorius neteikia paslaugų rangovui, todėl rašyti PVM sąskaitos faktūros nėra pagrindo. Jeigu šalys susitarė, kad dalį žyminio mokesčio sumokės rangovas, tokiu atveju toks lėšų gavimas tu ...
2023-11-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >