Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-07-30 | Skaitymo trukmė 5 min.
Dovanojimo būdu gauta reikalavimo teisė

Gyventojo pajamos, gautos pagal dovanojimo būdu gautą skolos reikalavimo teisę, tampa GPM objektu, jeigu gautų lėšų suma yra didesnė nei dovanojimo sutartyje nurodyta reikalavimo teisės rinkos vertė. Tokiu atveju viršijanti suma tampa pajamomis ir prievolė nuo šios sumos apskaičiuoti ir išskaičiuoti GPM tenka tokias išmokas išmokančiam asmeniui – įmonei C. Tokios GPM apmokestinamos išmokos turėtų būti deklaruojamos GPM313, GPM312 ir GPM311 deklaracijose, nurodant 70 pajamų rūšies kodą „Kitos pajamos“.

Klausimas

Fizinis asmuo A 2019 m. išsimokėtinai pardavė juridinio asmens B akcijas juridiniam asmeniui C. Pagal sutartį juridinis asmuo C turi atsiskaityti su fiziniu asmeniu A per trejus metus. Fizinis asmuo A neturėjo mokėti gyventojų pajamų mokesčio, nes akcijos buvo parduotos už mažesnę kainą, nei buvo įsigytos.

Fizinis asmuo A 2019 m. juridiniam asmeniui C likusią reikalavimo teisę padovanojo kitam fiziniam asmeniui D (vaikaičiui). Juridinis asmuo C pradėjo grąžinti skolą fiziniam asmeniui D.

Kyla klausimų dėl fizinio asmens D iš juridinio asmens C gautų lėšų apmokestinimo:

1. Ar fizinis asmuo D turėjo deklaruoti iš fizinio asmens A gautą turtą (reikalavimo teisę)?

2. Ar fizinis asmuo D turi deklaruoti iš juridinio asmens C gautas pajamas? Jei taip, tai kada?

3. Kokia yra dovanojimo būdu gautos reikalavimo teisės vertė dovanos gavimo dieną?

4. Ar fizinis asmuo D nuo gautų lėšų turi mokėti gyventojų pajamų mokestį? Jei taip, kaip šiuo atveju turėtų būti apskaičiuojamos apmokestinamosios pajamos?

MERITS atsakymas

Dėl GPM 

Pagal GPMĮ 17 str. 26 dalį dovanos, gautos iš senelių, nėra apmokestinamos GPM (GPMĮ 17 str. 1 d. 26 p.). Tokios nepiniginės dovanos turėtų būti įvertinamos tikrąja rinkos kaina dovanojimo dieną - dovanojimo sutarties sudarymo dieną (GPMĮ 15 str. 1 d.). Dovanos (pajamų) gavimo data paprastai yra šios sutarties sudarymo data. Iš senelių gautos dovanos nedeklaruojamos (GPM311 deklaracijos pildymo taisyklių 2 priedo 41 p.). 

Jeigu dovanojimo būdu gautos reikalavimo teisės tikroji rinkos kaina (vertė), nurodyta dovanojimo sutartyje, atitinka reikalavimo teisės dokumente nurodytą skolos sumą (skolą pagal akcijų pirkimo pardavimo sutartį), tai vaikaičiui mokestinių pasekmių neatsirastų. T. y. jeigu iš įmonės C jis atgauna tokią sumą, kurią įmonė C yra skolinga už akcijas (ar mažesnę), apmokestinamųjų pajamų nesusidarys (GPMĮ 19 str.). Tokiu atveju nei tokias išmokas išmokėjusiai įmonei C, nei pajamų gavusiam fiziniam asmeniui D pagal šiuo metu taikomą praktiką neatsiranda prievolės deklaruoti tokias išmokas ir atitinkamai – pajamas.

Jeigu tokios reikalavimo teisės tikroji rinkos kaina, nurodyta dovanojimo sutartyje, yra mažesnė nei reikalavimo teisės dokumente nurodyta skolos suma, tokiu atveju vaikaičiui atsiranda prievolė nuo gautos viršijančios sumos (skirtumo) skaičiuoti GPM. Tokios pagal reikalavimo teisę išmokamos sumos yra laikomos gyventojo A klasės pajamomis, iš kurių prievolė išskaityti GPM tenka tokias išmokas išmokančiam asmeniui – įmonei C. Tikimybė, kad realiai susiklostytų tokia situacija, yra santykinai maža.

Visgi, jeigu taip įvyktų, tai Įmonė C, išmokėjusi gyventojui GPM apmokestinamas A klasės pajamas, turėtų išmokėtą sumą deklaruoti mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313) skiltyje „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės pajamas“ ir Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312), nurodydama 70 pajamų rūšies kodą „Kitos su darbo santykiais nesusijusios pajamos“.

Gyventojas (vaikaitis), mokestiniu laikotarpiu gavęs pagal reikalavimo teisę GPM apmokestinamų pajamų, turėtų pateikti to mokestinio laikotarpio pajamų deklaraciją (GPM311) ir dalyje „Kitos pajamos“ deklaruoti tokias gautas pajamas, nurodydamas 70 pajamų rūšies kodą „Kitos apmokestinamosios pajamos (nenurodytos GPMĮ 17 str.)“.

Dėl turto deklaravimo

Prievolė deklaruoti gautą turtą - reikalavimo teisę ir gautas lėšas, nepriklausomai nuo to, ar tos lėšos yra GPM objektas ar nėra, gyventojui (vaikaičiui) atsiranda tuo atveju, jeigu jis ar jo sutuoktinis eina Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nurodytas pareigas: yra valstybės politikas ar kandidatas į politikus, ES Parlamento narys ar kandidatas, valstybės tarnautojas, antstolis, notaras, teismo pirmininkas ar pavaduotojas, teisėjas, Seimo, valstybės, lygių galimybių ar vaiko teisių apsaugos kontrolierius, prokuroras, kariuomenės vadas ar pavaduotojas, žvalgybos pareigūnas, LB valdybos narys, žurnalistų etikos inspektorius, Seimo, Seimo Pirmininko, Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtas vadovas, komisijos pirmininkas ir pavaduotojas, valstybės įmonės vadovas, aukštosios mokyklos vadovas, gyventojas, pageidaujantis gauti piniginę socialinę paramą ar paramą pirmajam būstui įsigyti, aukojantis politinės kampanijos dalyviui, biudžetinės įstaigos vadovas ar pavaduotojas, politinės partijos narys (GTDĮ 2 str.). 

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
i.SAF yra įrašomi visi PVM sąskaitose faktūrose nurodyti duomenys, įskaitant ir pirkėjo duomenis. Kai išrašytose PVM sąskaitose faktūrose yra nurodyti pirkėjas – fizinis asmuo – ir jo duomenys, jie pr ...
2021-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Norint nustatyti rinkos palūkanų normą, reikia parengti kainodaros dokumentaciją, išanalizuoti sandorį, surinkti palyginamuosius duomenis ir nustatyti, kokia kaina tinka būtent šiam sandoriui. Visi ki ...
2021-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Nors parduodamas iš varžytinių žemės sklypas PVM apskaičiavimo tikslais bus laikomas žeme, skirta statyboms, kurios tiekimas turėtų būti apmokestinamas PVM, tačiau kai tokį sklypą parduoda ne PVM mokė ...
2021-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai mokėjimai finansinių paslaugų teikėjui – mokėjimo platformai „Arcapay“ – atliekami įmonės pinigais ir iš LT banke esančios įmonės sąskaitos, teikti VMI FR0526 formos apie užsienio mokėjimo įstaigo ...
2021-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai sprendime išmokėti tam tikrą išmoką įmonės vadovas tiksliai nurodo, kad tai yra dovana darbuotojui už tai, kad jis pasiskiepijo, tuomet tokia išmoka pinigais ar natūra neįtraukiama apskaičiuojant ...
2021-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu prekių tiekimo sutartyje yra aiškiai įvardyta, nuo kada už prekes nesumokėta suma tampa paskola, aiškiai sutarta dėl palūkanų dydžio, skaičiavimo, įforminimo, skolos grąžinimo termino ir kitų te ...
2021-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įmonė gali atskaityti iki įsiregistravimo PVM mokėtojų registre pirktų ir nesunaudotų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto, kurie bus naudojami PVM apmokestinamoje veikloje, PVM. Jeigu PVM buvo įtrauk ...
2021-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu iš JK gauta PVM sąskaita faktūra išrašyta už suteiktas viešbučio paslaugas, tokį PVM reikėtų susigrąžinti iš JK VMI. Jeigu iš JK buvo įsigyta kitokia, pavyzdžiui, elektroniniu būdu teikiama pasl ...
2021-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Remonto išlaidos, kurios pagerino išsinuomotą pastatą ar pailgino jo naudojimo laiką, pripažįstamos sąnaudomis per nuomos sutarties laikotarpį. Jeigu nuomos sutartis nėra pakeista, pelno mokesčio apsk ...
2021-07-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Darbuotojui permokėtos sumos turėtų būti laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, iš kurių išmokėjimo momentu turėtų būti išskaičiuotas GPM ir nuo kurių skaičiuojamos „Sodros“ įmokos. GPM ...
2021-07-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Gyventojo pajamos, gautos pagal dovanojimo būdu gautą skolos reikalavimo teisę, tampa GPM objektu, jeigu gautų lėšų suma yra didesnė nei dovanojimo sutartyje nurodyta reikalavimo teisės rinkos vertė. ...
2021-07-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai darbuotojas prekes gauna nemokamai, skaičiuojamas PVM nuo perduotos prekės įsigijimo vertės, rašoma sąskaita dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti. Jei darbuotojas išsirenka brange ...
2021-07-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Atsižvelgiant į kitas aplinkybes sandoris gali būti traktuojamas kaip IT pardavimas ar veiklos, kaip komplekso, perleidimas. Jeigu iš tiesų yra parduodamas tik ilgalaikis turtas, jo pardavimas turėtų ...
2021-07-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai automobilio nuomos sutartyse šalys sutaria, kad į nuomos kainą yra įskaičiuoti degalai, VšĮ neturėtų papildomai pirkti degalų ar reikalauti pateikti degalų kvitus. Vis vien už degalus papildomai n ...
2021-07-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tarpininkavimas perkant ir parduodant automobilius nėra finansinė veikla ir nuo PVM ji nėra atleista. Konsultacijas dėl veiklos kodo pagal EVRK klasifikatorių teikia Statistikos departamento specialis ...
2021-07-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Spręsdamas, ar įmonė atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, mokesčių administratorius vertina tik tuos pažeidimus, kurie padaryti po 2019-01-01. Atsižvelgia į tai, ar įmonė arba jo ...
2021-07-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Natūralios netekties nuostoliais, susidariusiais dėl pirkėjų užmaršumo, laikomi nuostoliai, susidarę mažmeninės prekybos vietose, kur veikia pirkėjų savitarna, ir kai nėra galimybės identifikuoti nuos ...
2021-07-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Perkeliamo darbuotojo darbo santykiai nenutrūksta, taip pat nenutraukiamas ir socialinio draudimo stažas, todėl pasibaigus darbui pas vieną darbdavį, kitą dieną darbuotojas pradeda dirbti kitam darbda ...
2021-07-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu įsigytu automobiliu nebus tiesiogiai uždirbamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos, jo pirkimo PVM nebus atskaitomas. Apgyvendinimo paslaugas įsigijusiems klientams teikiama papildoma pavežėjim ...
2021-07-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Suma, kurios įmonė negavo, kaip nesumokėta pirkėjo skola, būtų pripažįstama sąnaudomis. Jeigu įmonė pirkėjo negali identifikuoti arba šis skolos nepripažįsta, ji bus neleidžiami atskaitymai, net jeigu ...
2021-07-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kiek mums pavyko išsiaiškinti, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatytos mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių lengvatos niekada nebuvo susijusios su sunaudotu degalų kiekiu ...
2021-07-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos